ВІКТОР ПЕТРОВ ТА ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЬ ПІД ЧАС «ПЕРЕБУДОВИ» УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЧНОЇ НАУКИ (1930-ті рр.): ВНЕСОК В АРХЕОЛОГІЮ

  • Віталій Андрєєв
Ключові слова: В. Петров, інтелектуальна біографія, археологічні дослідження, марксизм, «яфетична теорія», Інститут історії матеріальної культури

Анотація

Автором досліджено маловідомі сторінки інтелектуальної біографії визначного українського вченого-гуманітарія та письменника Віктора Петрова (В. Домонтовича). У статті висвітлено внесок науковця в теорію та практику вітчизняної археології – вивчення трипільської, зарубинецької та черняхівської археологічних культур, питання історії первісності й середньовіччя тощо. Доведено, що В. Петров прийшов в археологію внаслідок реорганізаційних процесів, які охопили радянську науку наприкінці 1920-х – першій половині 1930-х рр., а не в пошуках безпечнішої сфери діяльності, як вважає більшість його біографів.

Посилання


1. Андрєєв В. М. Скіфська генеалогічна легенда в інтерпретаціях Віктора Петрова / В. М. Андрєєв // Південний архів : зб. наук. пр. Історичні науки. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2009. – Вип. 31/32. – С. 15–29.
2. Андрєєв В. М. Віктор Петров : «скіфський сюжет» інтелектуальної біографії / В. М. Андрєєв // Український історичний журнал. – 2010. – № 2. – С. 190–202.
3. Андрєєв В. М. Віктор Петров: Нариси інтелектуальної біографії вченого : монографія / В. М. Андрєєв. –Дніпропетровськ : Герда, 2012. – 476 с.
4. Археологічні дослідження городища ХІ–ХІІІ ст. в с. Райках в 1934 р. Довідка, видана Петрову В. П. в тому, що він являється учасником Райковецької експедиції з 27.VIІІ по 3. Х. 1934 р. // Науковий архів Інституту археології Національної академії наук України (м. Київ) (НА ІА НАНУ). – Ф. ІІМК / Археологічні дослідження с. Райки (1932-1934 рр.). – Спр. 48. – Арк. 3.
5. Археологічні роботи по дослідженню городища в с. Райках, діл. 8. W. Дитинець. Петров В. П. Картковий щоденник. Райки. 22.ІХ–26.ІХ. 1934. Автограф укр. мовою, олівцем (1– 4 картки) // НА ІА НАНУ. – Ф. ІІМК / Археологічні дослідження с. Райки (1932-1934 рр.). – Спр. 29. – Арк. 1–4.
6. Археологічні роботи по дослідженню слов’янського городища ХІ–ХІІІ ст. в с. Райках в 1934 р. Петров В. П. Щоденник розкопів, с. Райки. 24.ІХ–30.ІХ. 1934 р. (1 зошит) // НА ІА НАНУ. – Ф. ІІМК / Археологічні дослідження с. Райки
(1932–1934 рр.). – Спр. 37. – Арк. 88–112.
7. Брайчевская А. Л. Черняховские памятники Надпорожья (по материалам раскопок и разведок И. М. Фещенко, А. В. Бодянского и автора) / А. Л. Брайчевская // Материалы и исследования по археологии СССР (МИА). –
М. ; Л., 1960. – № 82. – С. 148–191. 8. Брайчевський М. Ю. В. П. Петров – учений-універсал / М. Ю. Брайчевський // Археологія. – 1990. – № 3. – С. 95–100.
9. Відейко М. Ю. Коломийщина І / М. Ю. Відейко // Енциклопедія трипільської цивілізації : [у 2 т.] / голова редкол. Л. М. Новохатько ; голов. ред. М. Ю. Відейко. – К., 2004. – Т. 2. – С. 237–240. 10. Відейко М. Ю. Городськ / М. Ю. Відейко // Енциклопедія трипільської цивілізації : [у 2 т.] / голова редкол. Л. М. Новохатько ; голов. ред. М. Ю. Відейко. – К., 2004. – Т. 2. – С. 127–128.
11. Гончаров В. К. Райковецьке городище / В. К. Гончаров. – К. : Наук. думка, 1950. – 149 с.
12. Клейн Л. С. Феномен советской археологии / Л. С. Клейн. – СПб. : Фарн, 1993. – 128 с.
13. Клейн Л. С. Трудно быть Клейном : Автобиография в монологах и діалогах / Л. С. Клейн. – СПб. : Нестор-История, 2010. – 722 с.
14. Курінний П. П. Історія археологічного знання про Україну /П. П. Курінний. – Мюнхен : Укр. вільний ун-т, 1970. – 140 с.
15. Лебедев Г. С. История отечественной археологии. 1700–1917 гг. / Г. С. Лебедев. – СПб. : Изд-тво Санкт-Петербург. ун-та, 1992. – 464 с.
16. Лозовик Г. Н. История общества : руководство для профшкол, рабфаков и маркскружков. Ч. 1 : Доисторическая культура / Г. Н. Лозовик. – К. : Изд-во Сорабкон, 1924. – 153 с.
17. Материалы по изданию «Истории первобытной культуры» (Проспекты, списки авторов, планы статей), 1939 г. Машинопись, рукопись //Научный архив Института истории материальной культуры Российской академии наук (г. Санкт-Петербург) (НА ИИМК РАН). – Ф. 312. – Оп. 1. – Д. 837. – 174 л.
18. Материалы конференции по ископаемому человеку и палеонтологии в г. Киеве, организованной Институтами археологии АН УССР, АН СССР и Советской секцией Международной ассоциацией по изучению четвертичного
периода (Стенограммы заседаний, тезисы докладов, резолюция), 15–18 мая 1939 г. // НА ИИМК РАН. – Ф. 312. – Оп.1. Опись на научно-организационную документацию ИИМК-ЛОИА-ИИМК (1938-2000). – Д. 53. – 262 л.
19. Махно Є. Подвижник науки. Зі спогадів про Віктора Платоновича Петрова / Є. Махно // Українська біографістика : зб. наук. пр. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біогр. дослідж. ; редкол. : В. І. Попик (відп. ред.) [та ін.]. – К., 2008. – Вип. 4. – С. 366–371.
20. Омельченко В. Українська вільна академія наук у Німеччині та Українська вільна академія наук у США (1945–1988) / В. Омельченко // 125 років Київської української академічної традиції (1861–1986) / за pед. М. Антоновича. – Нью-Йорк, 1993. – С. 84–104.
21. Пачкова С. П. Зарубинецкая культура и латенизированные культуры Европы / С. П. Пачкова. – К., 2006. – 372 с.
22. Пелех П. [Рецензія] Теорія праці Сковороди і псевдо-Сковородинська теорія «нероблення» Петрова / П. Пелех // Життя і революція. – 1926. – № 8. – С. 55–63. – Рец. на ст. : Петров В. Теорія «нероблення» Гр. Сковороди / В. Петров // Життя і революція. – 1926. – № 4. – С. 49–55.
23. Переписка и справка о подготовке к изданию «Истории первобытной культуры» и выпуска сборника «Советская археология», 1939 г. Машинопись, рукопись // НА ИИМК РАН. – Ф. 312. – Оп.1. – Д. 838. – 25 л.
24. Перетц В. Н. Из лекций по истории древнерусской литературы / В. Н. Перетц ; по лекциям проф. сост. студ. Ал. Б[агрий]. – К. : Типо-литография «Труд» М. В. Ельника, 1914. – 328 с.
25. Петров В. П. Вогнезрубна система хліборобства і хліборобський культ вогню / В. Петров. – К. : Вид-во Всеукр. Академії Наук, 1932. – 60 с.
26. Петров В. З студій про передкласове суспільство (Ловецькі і хліборобські культи) / В. Петров. – К. : Вид-во Всеукр. Академії Наук, 1933. – 112 с.
27. Петров В. К вопросу о генетическом изучении охотничьих игрищ / В. Петров // Советская этнография. – 1935. – Т. 6. – С. 140–177.
28. Петров В. Русская крестьянская сказка и идеология родового общества, 1940 р. Автограф, машинопись // Центральний державний архів-музей літератури і мистецтв України (м. Київ) (ЦДАМЛМУ). – Ф. 243. – Оп. 1. – Спр. 18. – 211 арк.
29. Петров В. Родове суспільство евенків (нотатки, виписки та ін.), б/д. Автограф // ЦДАМЛМУ. – Ф. 243. – Оп. 1. – Спр. 134. – 170 арк.
30. Петров В. Характерні особливості первісного роду (замітки, роздуми, виписки та ін.), б/д. Автограф // ЦДАМЛМУ. – Ф. 243. – Оп. 1. – Спр. 137. – 180 арк.
31. Петров В. П. Методи визначення могил сарматського періоду (нотатки,замітки та ін.), б/д. Автограф // ЦДАМЛМУ. – Ф. 243. – Оп. 1. – Спр. 123. 200 арк.
32. Петров В. / Землеробство Європи феодальної доби / Автограф, машинопис // ЦДАМЛМУ. – Ф. 243. – Оп. 1. – Спр. 34. – 159 арк.
33. Петров В. Родовий лад на Україні. Ч. І, не раніше 1932 р. [Стаття]. Машинопис // Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (ІР НБУ). – Ф. Х. – Спр. 3570. – 155 арк.
34. Петров В. П. Вогнезрубна система хліборобства і хліборобський культ вогню / В. Петров. – К. : Вид-во Всеукр. Академії Наук, 1932. – 60 с.
35. Петров В. Підсічне хліборобство в Східній Європі. До проблеми передкласового суспільства / В. Петров // Наукові записки Інституту історії матеріальної культури. – К., 1934. – Кн. 1. – С. 183–203.
36. Петров В. Записні книжки з записами літературного та етнографічного характеру, б/д. Автограф // ЦДАМЛМУ. – Ф. 243. – Оп. 1. – Спр. 150. –131 арк.
37. Петров В. П. Ловецькі грища у гіляків (нотатки, замітки, роздуми та ін.), б/д. Автограф // ЦДАМЛМУ. – Ф. 243. – Оп. 1. – Спр. 122. – 142 арк.
38. Петров В. П. Фр. Енгельс про родовий лад у давніх германців. Монографічне дослідження / В. П. Петров // Наукові записки Інституту історії матеріальної культури. – К., 1935. – Кн. 3/4. – С. 19–73.
39. Петров В. П. Фр. Энгельс о родовом строе древних германцев. К вопросу о земельных отношениях у древних германцев / В. П. Петров // Вопросы истории доклассового общества : сб. ст. к 50-летию книги Ф. Энгельса «Происхождение семьи». – М. ; Л., 1936. – С. 647–690. – (Труды Института антропологии, археологии и этнографии АН СССР).
40. Петров В. П. Щоденник розкопок у с. Городську на Коростишівщині // НА ІА НАНУ. – Ф. ІІМК / Поліська експедиція 1936 р. – Спр. 2. – 38 арк.
41. Петров В. П. Поселення в Городську (Розвідкові розкопки 1936 р.) / В.П. Петров // Трипольская культура. – К., 1940. – Т. 1. – С. 339–379.
42. Петров В. П. Щоденники розкопів «трипільської культури» в с. Халеп’є Київської області – 2 зош. олівцем, укр. мов, 1937 р., 174 арк. Кресленники на меліметровці різного розміру // НА ІА НАНУ. – Ф. ІІМК / Трипільська експедиція (1934–1936 рр.). – Спр. 172. – 7 арк.
43. Петров В. П. Щоденник розкопів с. Халеп’є, Обухівського р-ну 9.VII24.VII-1939 р. Автограф укр. мовою олівц., 1939 // НА ІА НАНУ. – Ф. ІА / Трипільська експедиція. – Спр. 23. – Арк. 1–25. 16,5 x 20,5.
44. Петров В. П. Щоденник розкопів в с. Халеп’є. Уч. Коломийщина. Ділянка №17. 1938 р. Рукоп. олівцем. укр. мов., 1938, 66 арк. – Кресленники на міліметр // НА ІА НАНУ. Ф. ІА / Трипільська експедиція. – Спр. 354а. – 3 арк. 45. Петров В. П. Щоденник розкопів – 1 зош. м. Лубни. 20. IX – 30. IX. 1939 р. Лубенська археологічна експедиція 1939 р. Автограф укр. мовою олівцем // НА ІА НАНУ. – Ф. ІА / Лубенська археологічна експедиція 1939 р. – Спр. 1. – 1–20 арк. 16х20.
46. Петров В. Расова теорія на послугах германського фашизму / В. Петров // Наукові записки Інституту історії матеріальної культури. – К. : ВУАН, 1934. – Кн. 2. – С. 49–71.
47. Петров В. Готи на Україні та культура полів поховань / В. Петров // Український засів. – Х., 1942. – Чис. 1. – С. 61–65.
48. Петров В. П. Духовная жизнь. Ч.ІІ, б/д. Машинопись // НА ИИМК РАН. – Ф. 35. – Оп.2. – Д. 317. – 136 л.
49. Петров В. Проти ревізії вчення К. Маркса про родове суспільство / В. Петров // Україна. – К., 1932. – Кн. 1/2. – С. 61–72.
50. Петров В. Расова теорія на послугах германського фашизму / В. Петров // Наукові записки Інституту історії матеріальної культури. – К. : ВУАН, 1934. – Кн. 2. – С. 49–71.
51. Первая сессия Фольклорной секции ИААЭ АН СССР // Советский фольклор. – 1936. – Кн. 4/5. – С. 429–431.
52. Петров В. Проти ревізії вчення К. Маркса про родове суспільство / В. Петров // Україна. – К., 1932. – Кн. 1/2. – С. 61–72.
53. Петров В. Чергові проблеми вивчання Г. Бабефа і бабувізму / В. Петров // Україна. – 1932. – Кн. 3. – С. 25–36.
54. Петров В. П. Вогнезрубна система хліборобства і хліборобський культ вогню / В. П. Петров. – К. : Вид-во Всеукр. Академії Наук, 1932. – 60 с.
55. Петров В. Напередодні : Гракх Бабеф / В. Петров // Життя і революція. – 1933. – Кн. 2. – С. 103–129.
56. Петров В. З студій про передкласове суспільство (Ловецькі і хліборобські культи) / В. Петров. – К. : Вид-во Всеукр. Академії Наук, 1933. – 112 с.
57. Петров В. З історії житла на Україні (Проти буржуазних теорій у дослідженні житла) / В. Петров // Наукові записки Інституту історії матеріальної культури. – К., 1934. – Т. 1. – С. 75–101.
58. Петров В. [Рецензія] / В. Петров // Наукові записки Інституту історії матеріальної культури. – К., 1934. – Кн. 1. – С. 183–203. – Рец. на кн. : Третьяков П. Н. Подсечное земледелие в Восточной Европе. – Л., 1932. – 39 с.
59. Петров В. Підсічне хліборобство в Східній Європі. До проблеми передкласового суспільства / В. Петров // Наукові записки Інституту історії матеріальної культури. – К., 1934. – Кн. 1. – С. 183–203.
60. Петров В. Расова теорія на послугах германського фашизму / В. Петров // Наукові записки Інституту історії матеріальної культури. – К. : ВУАН, 1934. – Кн. 2. – С. 49–71.
61. Петров В. Тотемізм і родове суспільство. З приводу книги А.Золотарьова «Пережитки тотемизма у народов Сибири» Л., 1934 / В. Петров // Наукові записки Інституту історії матеріальної культури АН УРСР. – 1935. – Кн. 5/6. – С. 208–209. – Рец. на кн. : Золотарев А. Пережитки тотемизма у народов Сибири. – Л., 1934. – 51 с.
62. Петров В. [Рецензія] / В. Петров // Наукові записки Інституту історії матеріальної культури. – К., 1935. – Кн. 3/4. – С. 19–73. – Рец. на кн. : Морган Л. Дома и домашняя жизнь американских туземцев. – Л., 1934. – 207 с.
63. Петров В. З новішої літератури про родовий лад у давніх германців. З приводу праці А.Д. Удальцова: «Родовой строй у древних германцев» (Известия ГАИМК. – Вып. 107. – М. – Л., 1934) / В. Петров // Наукові записки Інституту історії матеріальної культури. – К., 1935. – Кн. 3/4. – С. 191–201.
64. Петров В. К вопросу о генетическом изучении охотничьих игрищ / В. Петров // Советская этнография. – 1935. – Т. 6. – С. 140–177.
65. Петров В. П. Фр. Енгельс про родовий лад у давніх германців. Монографічне дослідження / В. П. Петров // Наукові записки Інституту історії матеріальної культури. – К., 1935. – Кн. 3/4. – С. 19–73.
66. Петров В. К палеонтологии слова «ляда», «лядина» / В. Петров // Язык и мышление. – М. ; Л., 1936. – Кн. 6/7. – С. 43–47.
67. Петров В. Буржуазная фольклористика и проблема стадиальности / В. Петров // Советский фольклор. – 1936. – Кн. 1/2. – С. 31–50.
68. Петров В. П. Фр. Энгельс о родовом строе древних германцев. К вопросу о земельных отношениях у древних германцев / В. П. Петров // Вопросы истории доклассового общества : сб. ст. к 50-летию книги Ф. Энгельса «Происхождение семьи». – М. ; Л., 1936. – С. 647–690. – (Труды Института антропологии, археологии и этнографии АН СССР).
69. Петров В. [Рецензія] // Наукові записки Інституту історії матеріальної культури АН УРСР. – 1937. – № 2. – С. 133–137. – Рец. на кн. : Шмидт А. Очерки по истории Северо-Востока Европы в эпоху родового общества // Из истории родового общества на территории СССР. – М. ; Л., 1935. – С. 13–96.
70. Петров В. Мова й історія матеріальної культури (До постави питання про семантичні зв’язки в мові родового суспільства) / В. Петров // Наукові записки Інституту історії матеріальної культури АН УРСР. – К., 1937. – Кн. 1. – С. 85–107.
71. Петров В. К вопросу о генетическом изучении сельскохозяйственной терминологии (Ф. П. Филин. Исследования о лексике русских говоров. По материалам сельскохозяйственной терминологии, 1936) / В. Петров // Язык и мышление. – 1939. – Кн. 9. – С. 101–134.
72. Петров В. Ф. Енгельс і його вчення про род і фольклор / В. Петров // Народна творчість. – 1941. – Кн. 11. – С. 5–19.
73. Раевский К. А. Наземные сооружения земледельцев междуречья Днепра-Днестра в І тысячелетии н. э. / К. А. Раевский // Советская археология. – 1955. – Вып. 23. – С. 250–276.
74. Рожицин В. Очерки по истории первобытной культуры : лекции, читанные в Коммунистическом университете им. т. Артема в 1922 академическом году / В. Рожицин. – Х. : Держвидав Украины, 1922. – 236 с.
75. Рутківська Л. Незабутні зустрічі / Л. Рутківська // Українська біографістика : зб. наук. пр. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т біогр. дослідж. ; редкол. : В. І. Попик (відп. ред.) [та ін.]. – К., 2008. – Вип. 4. – С. 383–391.
76. Ситник О. Львівська археологічна школа у період потрясінь та випробувань (1939–1951) / О. Ситник // Археологічні дослідження Львівського університету. – 2006. – Вип. 9. – С. 106–133.
77. Ситник О. Польові дослідження Львівського відділу Інституту археології АН УРСР / О. Ситник // Археологічні дослідження Львівського університету. – 2007. – Вип. 10. – С. 254–286.
78. Толочко П. П. Віктор Петров – дослідник українського етногенезу / П. П. Толочко // Петров В. Походження українського народу. – К. : МП «Фенікс», 1992. – С. 3–8.
79. Формозов А. А. Русские археологи в период тоталитаризма : историогр. очерки / А. А. Формозов. – М. : Знак, 2006. – 341 с.
80. Юсова Н. Становлення радянської етногенетики (в світлі глотогонічної теорії М. Марра) / Н. Юсова // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. – К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. – Вип. 15. – С. 168–189.
81. Blume E. Die germanischen Stämme und die Kulturen zwischen Oder und Passarge zur römischen Kaizerzeit / E. Blume. – Würzburg, 1912. – 213 c.
82. Kossinna G. Das Weichssellend, ein uralter Heimat boden der Germanen / G. Kossinna. – Danzig, 1919. – 155 s.
83. Kossinna G. Germanische Kultur im Jahrtausend nach Chr. Geburt / G. Kossinna // Mannus Bibliothek. – 1932. – S. 40–54.
84. Reinecke P. Aus der russischen Literatur Graberfelder vom Ende der La Tene Zeit und aus der jungeren romischtn Keiserzeit im Gouvennement Kiev / P. Reinecke // Meinzer Zeitschrift. – 1906. – № 1. – S. 42–50.
85. Stampfus R. Germanen in der Ukraine // Germanen-Erbe. Monatschrift fur Deutsche Vorgeschichte / R. Stampfus. – Posen. 1942. – Heft 9/10. – S. 130–140.
86. Tackenberg K. Bastarnen / K. Tackenberg // Volk und Rasse. – 1929. – № 4. – S. 232–244.
87. Tackenberg K. Zu den Funden von Lukaschewka im Bezirk Kischenew Moldau-Republik / K. Tackenberg // Alt-Thuringen Jahreschrift des Museums fur UrFruhgeschichte Thuringens. – 1962/1963. – Bd. 6. – S. 423–424.
Опубліковано
2018-10-29
Сторінки
21-38
Розділ
Інтелектуальна історія