КРИМСЬКІ ТАТАРИ ТА КНЯЗІВСТВА ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ, 1538-1713

  • Ярослав Пилипчук
Ключові слова: Кримське ханство, Трансильванія, Молдова, Волощина, Османська імперія, кримські татари, Гіреї, Османи, Велика Турецька війна

Анотація

Завданням даної праці є аналіз динаміки відносин Трансильванії, Молдови та Волощини з Кримським ханством у 15381713 рр. Чисельні вторгнення кримців до угорських земель були повязані з османсько-австрійськими війнами. Тільки вторгнення до Трансильванії у 1657 р. не було повязано з цим. Кримський хан Мухаммед-Гірей IV зводив особисті рахунки з Дьордєм Ракоці ІІ. До того він переміг військо Яноша Кеменя під Чорним Островом. Вторгнення 1657 р. була частиною війни трансільванців з поляками у 16561657 рр. Кримці допомагали Османам у 1543, 1566, 15941595, 1686, 16881690 рр. вирішити локальні завдання, які були не під силу самим туркам. У 1529, 1532, 1663, 1683 рр. кримці здійснювали глибокі рейди через угорські землі Австрійської імперії у інші володіння Габсбургів. Територія Молдови була територією польсько-кримського протистояння у 1595, 1616, 1620, 16831684, 1686, 1691 р., а також російсько-турецького протистояння 1711 р. Війна Османів та Гіреїв проти однієї Молдови відбувалась у 1538 р. Турецькі доручення в Молдові кримці виконували у 1620 та 16591660 рр. Гіреї часто підтримували одних претендентів на владу у Молдові проти інших. Спроби домовитись з угорцями про союз були у кримських татар у 15211522 та 1598 рр., проте не призвели до чогось серйозного. Кримці часто з’являлись у Молдові та Угорщині як союзники Османів. Волощина воювала проти Кримського ханства лише за правління господарів Міхая ІІ Хороброго та Міхні ІІІ. Волощина була театром бойових дій під час Великої Турецької війни.

Посилання


Аметов Е. Державний архів Швеції як джерело з історії дипломатичних відносин Кримського ханства XVII–XVIII ст. / Е. Аметов // XVII сходознавчі читання ім. А. Кримського. К. : Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України. – 2013. – C. 13–14.
Артамонов В. А. Крымскотатарское войско в Турецко-русской войне 1710–1713 гг. / В. А. Артамонов // V научные чтения памяти У. Боданинского. –Симферополь : Антиква, 2013. – С. 15–16.
Величко С. В. Літопис. Т. 2. / С. В. Величко. – К . : Дніпро, 1991. – 642 с. – Режим доступу : http://litopys.org.ua/velichko/vel.htm
Гайворонский Л. Повелители двух материков. Т. ІІ. Крымские ханы первой половины XVII века в борьбе засамостоятельность и единовластие / Л. Гайворонсикй. – Киев-Бахчисарай : Майстерня Книги, Оранта, 2009. – 272 с.
Гайворонский Л. Повелители двух материков. Т. І. Крымские ханы XV–XVI столетий и борьба за наследство Великой Орды единовластие / Л. Гайворонсикй. – К., Майстерня книги – Бахчисарай : Бахчисарайський музей-заповедник, 2010. – 400 с.
Гваньїні Олександр. Хроніка Європейської Сарматії. / Олександр Гваньїні. – К. : Вид. дім Києво-Могилянська Академія, 2009. – 1008 с.
Гизер С. Н. Кантемир-мурза – предводитель Буджакской Орды. Страницы биографии / С. Н. Гизер // Лукомор’я : археологія, етнологія, історія Північно-Західного Причорномор’я. Вип. 3. Одесса ; Вид-во Одеського національного університету ім. І. І. Мечнікова, 2009. – C. 214–235. – Режим доступу : http://5fan.info/rnaatyjgemeratyjge.html
Гордон Патрик. Дневник, 1635–1659. / Патрик Гордон. – М. : Наука, 2005. 278 с. – Режим доступу : http://www.vostlit.info/Texts/rus13/Gordon/frametext12.htm
Грабянка 1992 – Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки. / Г. Грабянка. – К., Знання, 1992. 192 с. – Режим доступу : http://litopys.org.ua/grab/hrab.htm
Грекул Ф. А. Славяно-Молдавские летописи XV–XVI вв. / Ф. А. Грекул. – М. : Наука, 1976. –151 с.
Григоре Уреке. Летописецул цэрий Молдовей. / Уреке Григоре. – Кишинеу : Картя Молдовеняскэ, 1971. – 277 п.
Дмитрий Кантемир. Описание Молдавии. / Дмитрий Кантемир – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1973. – Режим доступу : http://www.vostlit.info/Texts/rus4/Kantemir/frametext1.htm
Джемил Тасин. Татары Добруджи и Буджака / Тасин Джемил // Золотоордынская цивилизация. Вып.1. Казань : Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2013. – C. 164–176.
Заборовский Л. В. Порта, Крымское ханство и государства Центральной и Восточной Европы в 1648–1654 гг. / Л. В. Заборовский // Османская Империя и страны Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы. Ч.1. М. : Институт славяноведения РАН, 1998. – C. 190–224.
Иванич М. Участие крымских татар в военных походах турок против Венгрии (1593–1606) / М. Иванич // Языки, духовная культура и история тюрков: традиции и современность. Т. 3. Казань : Академия наук Татарстан, Отделение гуманитарных наук, 1992. – С. 40–42.
Иванич М. Трансильванские пленники в Крымском ханстве в 60-е годы XVII века / М. Иванич // Государственность, дипломатия, культура в Центральной и Восточной Европе. – М., Институт славяноведения РАН, 2005. – С. 126–134.
Иванич М. Посольства крымских татар при венском дворе в 1598–1682 гг. / М. Иванич // Turcica et Ottomanica : сборник в честь 70-летия М. С. Мейера. – М. : Восточная литература, 2006. – С. 226–236.
История Румынии. – М. : Издательство «Весь Мир», 2005. – 680 с.
Аблулгаффар Кырыми. Умдет ал-ахбар. Книга 1 : Транскрипция, факсимиле. – Казань : Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2014. – 420 с.
Еріх Лясота. Щоденник. – Режим доступу : http://litopys.org.ua/suspil/sus17.htm
Лясота 2003 – Щоденник Еріха Лясоти із Стеблева // Запорізька старовина. – К. –Запоріжжя : НДІ козацтва Запорізьке відділення, 2003. – С. 222–273. – Режим доступу : http://www.svit.in.ua/kny/bookla.htm
Мицик Ю. А. Джерела з історії національно-визвольної війни українського народу. Т. 3 (1652–1653). / Ю. А. Мицик. – К. : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, 2014. – 423 с.
Мирон Костин. Летописецул Цэрый Молдовей де ла Аарон-воды ынконаче. / Мирон Костин. – Кишинеу : Картя Молдовэняскэ, 1972. – 321 п.
Наїма М. Гюсейнові городи у витягу історій із заходу та сходу. / М. Наїма. – К. : Вид-во Жуковського, 2016.– 288 с.
Негри А. Извлечение из турецкой рукописи Общества, содержащей историю крымских ханов / А. Негри // Записки Одесского Общества Истории и Древностей. Т. 1. Одесса : Городская типография, 1844. – Режим доступу : http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Krym/XV/Tur_ruk_obsch/text.phtml?id=5430
Очерки внешнеполитическакой истории Молдавии. – Кишинев : Штиинца, 1987. – 465 с.
Остапчук В. Хроника Реммаля Хаджи История Сагиб-Герея как источник по крымско-татарским походам / В. Остапчук // Источниковедение истории Улуса джучи (Золотой Орды). От Калки до Астрахани. Казань : Институт истории им. Ш. Марджани, 2001. – С. 391–421.
Павел Алепский 2015 – Путешествие патриарха Антиохийского Макария. Киевский список рукописи Павла алеппского. – К. : Институт востоковедения им. А. Е. Крымского НАН Украины, 2015. – 268 с.
Петросян Ю. А. Османская империя : могущество и гибель. Исторические очерки. / Ю. А. Петросян. – М. : Наука, Ввосточная литература, 1990. – 280 с.
Пименов Н. Описание Черного моря и Татарии, составил доминиканец Эмиддио Дортелли д’Асколи, префект Каффы, Татарии и проч. 1634 / Н. Пименов // Записки Одесского общества истории и древностей. Т. XXIV. Одесса : Экономическая типография и литография, 1902. – Режим доступу : http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Krym/XVII/1620-1640/Askoli/frametext.htm
Подхородецки Л. Вена, 1683. М., АСТ, 2002. – 98 с. – Режим доступу : http://pawet.net/library/history/bel_history/_rwar/0020k/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9B._%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B0,_1683.html
Літопис Самовидця. – К., Наукова думка, 1971. – 208 с. – Режим доступу : http://litopys.org.ua/samovyd/sam.htm
Санин Г. О. Крымское ханство в русско-турецкой войне 1710–1713 гг. / Г. О. Санин // Москва-Крым. № 2. М., 2000. – Режим доступу : http://historiwars.narod.ru/Index/Nov/Prut2.htm
Санин Г. А. Россия, Украина, Трансильвания в системе международных отношений середины XVII в. / Г. А. Санин // Государственность, дипломатия, культура в Центральной и Восточной Европе. – М. : Институт славяноведения РАН, 2005. – С. 100–125.
Cмирнов В. Д. Крымское ханство под верховенством Оттоманской Порты до начала XVIII века. / В. Д. Смирнов. – Одесса : Университетская типография, 1887. V, XXXV. – 769 c.
Софонович Ф. Хроніка з літописців стародавніх. / Ф. Софонович. – К. : Наукова думка, 1992. – 336 с.
Тимченко В. М. Дипломатичне листування між Бахчисараєм та Шведським королівством у 1637–1742 рр. (за матеріалами державного архіву Шведського Королівства, м. Стокгольм) / В. М. Тимченко // V научные чтения памяти У. Боданинского. – Симферополь : Антиква, 2013. – С. 69.
Туранли Ф. Літописні твори М. Сенаї та Г. Султана як історичні джерела. / Ф. Туранли. – К. : Вид-во Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, 2000. – 332 с.
Туранли Ф. Тюркські джерела до історії України. / Ф. Туранли. – К. : Вид-во Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, 2010. – 368 с.
Туранли Ф. Архівні документи до історії України :проблема методології дослідження / Ф. Туранли //
Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 53. Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2011. – С. 55–65.
Федорук Я. О. Посольства Кримського хана Мегмеда Гірея до Швеції, Швеції, Данії та Австрії у 1655 р. / Я. О. Федорук // Український історичний журнал. – 2010. –№ 5. – С. 37–50.
Федорук Я. Українсько-польська війна в політиці Кримського ханства, Росії і Придунайських князівств (кінець 1654 – початок 1655 рр.). / Я. О. Федорук // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи. – Вип. 2. Камянець-Подільський : Кам’янець-Подільський державний уніерситет імені Івана Огієнка, 2011. – С. 83–100
Хайдарлы Д. Молдавия и Крымское ханство 1718–1774 / Д. Хайдарлы // Stratum Plus. # 6. Кишинев-Бухарест-СПб. : Высшая Антропологическая школа, 2003. – С. 244–319
Халим Гирай Султан. Розовый куст ханов или история Крыма. Симферополь : Доля, 2004. – 288 с. – Режим доступу : http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Krym/XV/Rozovyj_kust_chanov/9.phtml?id=12929
Режим доступу: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Krym/XV/Rozovyj_kust_chanov/10.phtml?id=12930
Режим доступу: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Krym/XV/Rozovyj_kust_chanov/20.phtml?id=12940
Режим доступу: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Krym/XV/Rozovyj_kust_chanov/21.phtml?id=12941
Режим доступу: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Krym/XV/Rozovyj_kust_chanov/22.phtml?id=12942
Режим доступу: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Krym/XV/Rozovyj_kust_chanov/23.phtml?id=12943
Шерер Ж.-Б. Літопис Малоросії або історія козаків-запорожців та козаків України, або Малоросії. / Ж.-Б. Шерер. – К., український письменник, 1994. – 311 с. – Режим доступу : http://litopys.org.ua/scherer/sher.htm
Шушарин В. П. Трансильвания в соперничестве Османской Империи и Габсбургов / В. П. Шушарин // Османская Империя и страны Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы. Ч. 1. – М. : Институт славяноведения РАН, 1998. – C. 225–233.
Челеби Эвлия. Книга путешествия. Вып. 1. Земли Молдавии и Украины. – М. : Восточная литература, 1961. – 338 с.
Режим доступу: http://www.vostlit.info/Texts/rus10/Celebi4/frametext3.htm
Режим доступу: http://www.vostlit.info/Texts/rus8/Celebi3/text5.phtml?id=1731
Режим доступу: http://www.vostlit.info/Texts/rus10/Celebi4/text10.phtml?id=1745
Режим доступу: http://www.vostlit.info/Texts/rus8/Celebi3/text11.phtml?id=1737
Черкас Б. Україна в політичних відносинах Великого князівства литовського з Кримським ханатом (1515–1540). / Б. Черкас. – К. : Інститут історії України, 2006. – 244 с.
Чухліб Т. В. Відень 1683 : Україна-Русь у битві за золоте яблуко Європи. / Т. Чухліб. – К. : Кліо, 2013. – 559 с.
Чухліб Т. Козаки та яничари. Україна в християнсько-мусульманських війнах 1500–1700 років. / Т. Чухліб. – К. : Києво-Могилянська Академія, 2010. – 446 с.
Aslan M. Relations between the Crimean Khanate and the Principality of Transylvania in Transylvanian chronicles (16th – 17th centuries) / M. Aslan // Contemporary research in Turcology and Eurasian Studies. Cluj-Napoca, 2015. – P. 197–215.
Aslan M. R. Nagy Szabo Ferenc in Elyazarimda Tatarlarin Algilanmasi / M. Aslan // The Historical Heritage of Tatars. Vol. II. – Bucharest : Editura Academiei Romane, 2012.– P. 621–642.
Kronika Polska Marcina Bielskigo. T. 3. Ksiega VI. – Sanok : Naklad i druk Karola Polaka, 1856. – S. 1223–1790, LXXV с.
Joachima Bielskiego dalszy ciąg Kroniki polskiej, zawierającej dzieje od 1587 do 1598. Warszawa : Nakladem i Drukiem S. Orgelbranda ksiegarza i typografia, 1861. CVI. – 311 s. – Режим доступу : http://books.google.com.ua/books?id=HLMZAAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=uk&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
Chowaniec Cz. Sobieski wobec Tatarszczyny 1683–1685 / Cz. Chowaniec // Kwartalnik Historyczny. – R. 42. – Lwow : Towarysztwo Historyczne, 1928. – S. 62–66.
Constantinov V. Bătălia de la Ţuţora din anul 1620. Cauze şi consecinţe / V. Constantinov // Carpica. XLII. – Bucharest, 2013. – P. 145–159 – Режим доступу : http://biblioteca.cimec.ro/?articol=22387
Erlicz 1853. Latopisiec albo Kroniczka Joachima Jerlicza. – T. 1. – Warszawa : W drukarni Wienhoebera, 1853. – Режим доступу : http://books.google.com.ua/books?id=tkghAQAAMAAJ&printsec=frontcover&hl=uk&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
Erlicz 1853. Latopisiec albo Kroniczka Joachima Jerlicza. T. 2. Warszawa : W drukarni Wienhoebera, 1853. – Режим доступу : http://books.google.com.ua/books?id=tkghAQAAMAAJ&printsec=frontcover&hl=uk&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
Fodor L.-A. Image of the Tatars in the Chronicle of Transylvania by Georg Kraus / L.-A. Fodor // The Historical Heritage of Tatars. Vol. II. – Bucharest : Editura Academiei Romane, 2012. – P. 587–600
Fodor L.-A. The Image of Tatars in the Moldavian Chronicle of Ion Neculce : deconctructing negative representations / L.-A. Fodor // Contemporary research in Turcology and Eurasian Studies. Cluj-Napoca : Babes-Bolyai University Press, 2015. – P. 581–600.
Gemil T. La Moldavie dans les traites de paix Ottomano-Polonais du XVIIe siecle / T. Gemil // Revue Roumaine din Histoire. – T. XII. – № 4. – Bucuresti : Editions de l’Academie de la Republique Socialiste de Roumanie, 1973. – P. 687–714.
Gemil T. L’evolution des limites de l’habitat des tatars nogai au sud-est de la Moldavie / T. Gemil // Revue Roumaine din Histoire. – T. XXXV. – Bucuresti : Editions de l’Academie de la Republique Socialiste de Roumanie, 1996. – P. 149–152.
Gemil T. Relațile româno-otomano-tătare și problema «hotarului lui Halil-pașa» / T. Gemil // Politică, Diplomația, Război. Profesurul Gheorghe Buzatu la 70 de ani. Craiova : Editura Universitatea Craiova, 2009. – P. 93–100.
History of Transylvania / B. Köpeczi, Makkai L., Mócsi A., Szasz Z. From the beginning to 1606. Editor of the English Translation Bennett Kovrig. – Vol. 1. – Toronto-New Jersey : Hungarian Research Institute of Canada – Atlantic Research and Publications, 2001–2002. – Режим доступу : http://mek.oszk.hu/03400/03407/html/99.html
Режим доступу : http://mek.oszk.hu/03400/03407/html/100.html
Режим доступу : http://mek.oszk.hu/03400/03407/html/101.html
Ivanics M. Gázi Giráj kán és Báthori Zsigmond szövetségének terve 1598-ból / M. Ivanics // Keletkutatás. – Budapest : Korosi Csoma Tarsag, 1989. – Old. 27–59.
Ivanics M. A Krími Kánság a tizenöt éves háborúban. / M. Ivanics. – Budapest : Akadémiai Kiadó, 1994. – 235 Old.
Ivanics M. Der Bündnisplan zwischen dem Chan Gazi Giray II. und dem Fürsten Sigismund Báthory aus dem Jahre 1598. / M. Ivanics // Hungarian-Ottoman Military and Diplomatic Relations in the Age of Süleyman the Magnificent. –
Budapest : ELTE Department of Turkish Studies ; Hungarian Academy of Sciences Institute of History, 1994. – S. 183–198.
Ivanics M. Krimi tatar kovetjarasok a becsi udvarban 1598–1682 (Vazlat a krimi tatar diplomacia 16–17 szasadi tortenetrol) / M. Ivanics // Aetas. – № 14 (4). Budapest, 1999. – Old. 41–50 – Режим доступу : http://www.aetas.hu/1999_4/99-4-4.htm
Ivanics M. The Role of the Crimean Tatars in the Habsburg-Ottoman War (1595–1606) / M. Ivanics // The Great Ottoman Turkish Civilization. – Istanbul : Yeni Türkiye, 2000. – P. 302–310.
Ivanics M. Krimtatarische Spionage Im Osmanisch-Habsburgischen Grenzgebiet Während Des Feldzuges Im Jahre 1663 / M. Ivanics // Acta Orientalia Academiae Scientarum Hungaricae. 1–2 (12). – Budapest : Akadémiai Kiadó, 2008. – S. 119–133.
Ivanics M. The Military co-operation of Crimean khanate with the Ottoman Empire in the Sixteenth and Seventeenth centuries / M. Ivanics // The European Tributary states of the Ottoman Empire in the Sixteenth and Seventeenth centuries. – Leiden-Boston : Brill, 2013. – P. 275–299.
Jan III Sobieski. Listy do Marysienki [Marii Kazimiery d’Arquien]. – Режим доступу: http://biblioteka.kijowski.pl/sobieski%20jan%20iii/listy%20do%20mar%20sie%F1ki.pdf
Kochowski Wespazjan. Historya panowania Jana Kazimerza. T. 1. – Poznan : Nakladem i Czcinkami N. Kamienskogo i spolki, 1859. – Режим доступу : http://dir.icm.edu.pl/pl/Historya_panowania_Jana_Kazimierza/Tom_1/
Meystowicz J. Pod Cecora i Chicinem. / J. Meystowicz. – Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa obrony narodowej, 1974. –165 S.
Milewski D. A campaign of the Great hetman Jan Zamoyski in Moldavia (1595 r.). Part 1. Politico-Diplomatic and Military Preliminaries / D. Milewski // Codrul Cosminului. – Vol. 18. – № 2. – Suceava : Universitatea din Stefan cel Mare, 2012. – P. 261–286.
Milewski D. A campaign of the Great hetman Jan Zamoyski in Moldavia (1595 r.) : The Battle at Tutora and aftermath / D. Milewski // Codrul Cosminului. – Vol. 19. – № 1. – Suceava : Universitatea din Stefan cel Mare, 2013. – P. 57–76
Neculce Ion. Letopiseţul Țării Moldovei. O samă de cuvinte. / Ion. Neculce. – Chișineu-București : Litera Internațional, 2001. – 416 p.
Osman S. Did the Crimean khans collect tribute (harac or hazine) from Moldova and Wallachia ? / S. Osman // Studia et Documenta. 2. Cluj-Napoca : Presa Universitara Clujeana, 2014. – P. 111–124.
Osman S. Tatar documents in Romanian archives and Libraries. / Osman S., Pienaru N. – Режим доступу : https://www.academia.edu/4875819/Tatar_Documents_in_Romanian_Archives_and_Libraries
Pasek J. C. Pamietniki. / J. C. Pasek. – Режим доступу : https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/pamietniki.html
Podhorodecki L. Chanat Krymski i jego stosunki s Polska. / L. Podhorodecki. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1987. – 359 s.
Sadzewicz M. Pod Wiednem i Parkanami, 1683. / M. Sadzewicz. – Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa obrony narodowej, 1967. –196 S.
Senkowski O. Collectanea z dziejopisów tureckich : rzeczy do historyi polskiey służących. / O. Senkowski. – Warszawa : Naklad Zawadzkiego i Weckiego, 1824. Х. – 316 s. – Режим доступу : http://books.google.com.ua/books?id=5xELAAAAIAAJ&printsec=frontcover&hl=uk&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
Szabo J. B. Erdély katasztrófája 1658-ban / J. B. Szabo // Aetas. –№ 2 (21). – Budapest, 2006. – Old. 204–218.
Tóth H. A tatár kán és Batthyány II. Ádám. A Krími Kánság hadereje Buda alatt 1686-ban. / H. Tóth // Fons, skepsis, lex. XVI. Sz. 3. Szeged, 2009. – Old. 373–386.
Tóth H. A karlócai béke és a Krími Kánság. / H. Tóth // Keletkutatás. –Budapest : Korosi Csoma Tarsag, 2012. – Old. 19–31.
Twardowski S. Wojna domowa z Kozaki, Tatary, Moskwa, potym szwedami i z Wegry przez lat dwanascie za panowania Nayjasnieyszego Jana Kazimierza Krola Polskiego. / S. Twardowski. – Calissii : Typis Collegii Callissiensis, 1681. – 284 s.
Williams B. G. The Sultan raiders. The Military role of Crimean Tatars in Ottoman Empire. / B. G. Williams. – Washington D. C. : The Jamestown Foundation, 2013. – 53 p.
Urbanski T. Rok 1683 na Podolu, Ukraine, Moldawii : szkic historyczny z czasow panowania Jana III Sobieskiego. / T. Urbanski. – Lwow : Nakladem Akademueckogo kolka we Lwowe, 1907. – 50 s. – Режим доступу : http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=3115&from&dirids=1&ver_id=148060&lp=54&QI=45CA423B29EFCEFA179649C741021622-26
Życie Jana Zamoyskiego Kanclerza y Hetmana Wielkiego Koronnego, Krakowskiego, Bełskiego, Malborskiego, Dorpackiego, Knyszynskiego, Miedzerzyckiego, Grodeckiego, Jaworowskiego etc. Starosty. – Warszawa : Drukarnia J. K. Msci Narodowej, 1775. XI. – 299 s. – Режим доступу : http://books.google.com.ua/books?id=F1c6AAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=uk&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
Опубліковано
2016-04-25
Сторінки
188-229
Розділ
Всесвітня історія