ПОЛІТИЧНІ РЕПРЕСІЇ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ (1918 – 1953 РР.): СУЧАСНА ВІТЧИЗНЯНА ІСТОРІОГРАФІЯ

Ольга Довбня

Анотація


У статті проаналізовано стан висвітлення в сучасній вітчизняній
історіографії проблеми політичних репресій проти різних категорій населення
Півдня України в 1918–1953 рр.


У процесі історіографічного аналізу праць встановлено, що вітчизняні
дослідники на широкій джерельній базі висвітлили причини, напрями,
специфіку та наслідки політичних репресій в регіоні, повернули із забуття
імена репресованих, а також дослідили, хто безпосередньо брав участь у
каральних заходах компартійно-радянської влади.


Спираючись на науковий доробок вітчизняних дослідників, з’ясовано,
що політичні репресії на Півдні України були спрямовані на придушення
будь-яких форм опору, реалізацію політики державного атеїзму, зміну
національної конфігурації регіону, вирішення економічних проблем та
моделювання соціальних процесів.


Ключові слова: історіографія, політичні репресії, червоний терор,
«великий терор», компартійно-радянська влада, тоталітарний режим.


Повний текст:

PDF

Посилання


Архірейський Д. В. Діяльність воєнних нарад України в 1920 – 1924 роках (на матеріалах південних губерній) : дис... канд. іст. наук : 07.00.01 / Д. В. Архірейський. – Дніпропетровськ, 2000. – 216 арк.

Бажан О. «Великий терор» на Одещині : соціальні, етнічні та регіональні аспекти / О. Бажан // Південний Захід. Одесика. – 2012. – Вип. 14. – С. 181–209.

Бажан О. Апогей «великого терору» на Одещині / О. Бажан, О. Лошицький // Південний Захід. Одесика. – 2007. – Вип. 3. – С. 163–173.

Бажан О. Каральні заходи НКВС проти етнічних меншин на Одещині в часи «великого терору» : статистичний аспект / О. Бажан // Південний Захід. Одесика. – 2011. – Вип. 11. – С. 116–145.

Бажан О. Керівний склад УНКВС Одеської області доби «єжовщини» / О. Бажан, В. Золотарьов // Південний Захід. Одесика. – 2015. – Вип. 19. – С. 124–175.

Бажан О. Комбриг Микола Федоров : одеський трамплін в кар’єрі / О. Бажан, В. Золотарьов // Південний Захід. Одесика. – 2007. – Вип. 4. – С. 202–219.

Бажан О. Реалізація директиви НКВС № 00439 на Одещині (1937 – 1938) / О. Бажан // Південний Захід. Одесика. – 2013. – Вип. 16. – С. 121–127.

Бажан О. Улюбленець «залізного Фелікса» (сторінки біографії комісара державної безпеки 1–го рангу Л. М. Заковського) / О. Бажан, В. Золотарьов // Південний Захід. Одесика. – 2009. – Вип. 7. – С. 148–163.

Бажан О. Улюбленець «залізного Фелікса» (сторінки біографії комісара державної безпеки 1–го рангу Л. М. Заковського) / О. Бажан, В. Золотарьов // Південний Захід. Одесика. – 2009. – Вип. 8. – С. 62–75.

Бажан О. Г. Масові політичні репресії на Одещині в другій половині 1938 року за матеріалами кримінальної справи Павла Кисельова / О. Г. Бажан // Південь України : етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри : збірка наукових праць / відп. ред. М. І. Михайлуца. – Херсон : ФОП Грінь Д. С., 2017. – Вип. 6. – С. 129–136.

Бринош І. В. Біль минулого: Нариси з історії репресій 1930-х років серед освітян Одеської області (Іванівський район) / І. В. Бринош, Е. П. Петровський [Ред. кол. : Л. В. Ковальчук та ін.]. – Одеса : СМИЛ, 2006. – 224 с. ; іл.

Будяков О. В. Встановлення монопартійної системи на Півдні УСРР в 1920-х рр. : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / О. В. Будяков. – Миколаїв, 2015. – 241 арк.

Гамза В. Політичні репресії проти болгар на Миколаївщині в 30 – 40-і роки ХХ століття / В. Гамза, А. Ліньов // Гілея. – 2005. – № 4. – С. 70–80.

Ганзуленко В. П. Римо-католицька церква на Півдні України (20 – 30-ті рр. XX ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / В. П. Ганзуленко. – Запоріжжя, 2015. – 20 c.

Герус-Бахтіна Н. А. Соціально-економічне та політичне становище німецького населення Півдня України (1939 – 1953 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Н. А. Герус-Бахтіна. – Миколаїв, 2016. – 208 арк.

Гіркий полин історії: Масові політичні репресії серед єврейського населення Миколаївської області в 20 – 50-ті роки XX ст. – Миколаїв : Атол, 2003. – 122 с.

Голобородько И. Национальность грек. Виновен! / И. Голобородько. – Одеса : Студия «Негоциант», 2005. – 528 с.

Голощапова Є. О. Громади євангельських християн-баптистів Південної України в умовах суспільних трансформацій 20 – 30-х рр. ХХ ст. :

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 «Історія України» / Є. О. Голощапова. – Запоріжжя, 2010. – 20 c.

Гонтар О. В. Сталінські репресії проти Одеської інтелігенції / О. В. Гонтар // Інтелігенція і влада. – 2002. – Вип. 1 (2), ч. 1. – С. 119–124.

Горбуров К. Є. Голод 1946 – 1947 років на території півдня УРСР : Монографія / К. Є. Горбуров. – Миколаїв : ПП Шамрай, 2006. – 278 с.

Довбня О. А. Політичні репресії проти інтелігенції в УСРР у 1920-ті рр. у сучасній вітчизняній історіографії : регіональні особливості / О. А. Довбня // Інтелігенція і влада. – 2017. – Вип. 37 – С. 40–60.

Довбня О. А. Політичні репресії проти науково-педагогічної інтелігенції Півдня України (1920 – 1930-ті рр.): вітчизняна історіографія ХХІ ст. / О. А. Довбня // Минуле і сучасність: Таврія. Херсонщина. Каховка :збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної краєзнавчої конференції з міжнародною участю (14 – 15 вересня 2017 р.) / Упоряд.

М. В. Гончар. – Каховка – Херсон : Гілея, 2017. – С. 103–105.

Довбня О. А. Політичні репресії проти національних меншин Південно-Західного регіону України в 1920 – 1930-ті роки: історіографічний аспект / О. А. Довбня // Південь України : етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри : збірка наукових праць / відп. ред. М. І. Михайлуца. – Херсон : ФОП Грінь Д. С., 2017. – Вип. 6. – С. 129–136.

Журецький Я. І. Освітяни Миколаївщини – жертви репресій сталінізму / Я. І. Журецький, М. М. Шитюк. – Миколаїв : [б. в.], 1994. – 69 с.

Заруба В. М. Історик держави і права України: академік М. Є. Слабченко (1882 –1952) / В. М. Заруба. – Дніпропетровськ : ПП «Ліра ЛІГД», 2004. – 456 с.

Зеркаль М. М. Голодомор 1932 – 1933 рр. на Миколаївщині в формі репресій: долі людей очима істориків, мовою кримінальних справ / М. М. Зеркаль // Наукові праці. [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Серія : Історія. – 2016. – № 270. – Т. 282. – С. 50–57.

Золотарьов В. Заручник системи Я. Камінський / В. Золотарьов // З архівів ВУЧК – ГПУ – НКВД – КГБ. – 1998. – № 1/2. – С. 286–304.

Золотарьов В. Свояк Сталіна (сторінки біографії комісара державної безпеки 1-го рангу С. Ф. Реденса) / В. Золотарьов // З архівів ВУЧК – ДПУ – НКВД – КГБ. – 2004. – № 1/2 (22/23). – С. 210–249.

Іванова Т. Ю. Переслідування єврейського населення в 1920 – 1930-ті роки (за матеріалами південних областей УРСР) / Т. Ю. Іванова // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Історичні науки. – 2012. – Вип. 3.33. – С. 132–139.

Келер А. Немцы Причерноморья во вновь открытых документах ГПУ – НКВД – МГБ – КГБ – СБУ по материалам архивов Одесской области / А. Келер // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Історичні науки. – 2011.

– Вип. 3.30. – С. 379–384.

Котляр Ю. В. Селянство Півдня України в період нової економічної політики (1921 – 1929 рр.) : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Ю. В. Котляр. – Одеса, 2005. – 436 арк.

Котляр Ю. В. Селянство Півдня України: доба нової економічної політики (1921 – 1929 рр.) : Монографія / Ю. В. Котляр. – Одеса : ТОВ ВіД, 2004. – 354 с.

Крайнік Р. М. Повоєнний терор проти працівників освіти на сторінках науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією. Миколаївська область» / Р. М. Крайнік // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Історичні науки. – 2012. – Вип. 3.32. – С. 238–243.

Ласінська М. Доля Миколаївського краєзнавця (Микола Дмитрович Лагута) / М. Ласінська, О. Тригуб // Краєзнавство. –2011. – № 3. – С. 105–110.

Левченко В. «Активный противник соввласти …»: до історії висилки одеських учених із УСРР у 1922 р. / В. Левченко // З архівів ВУЧК – ГПУ – НКВД – КГБ. – 2012. – № 1 (38). – С. 7–24.

Левченко В. Генерації вчених-істориків та «Великий терор»: від інтелектуальної покори до репресій (на прикладі одеської корпорації гуманітаріїв) / В. Левченко // Краєзнавство. – 2017. – № 1–2. – С. 201–207.

Левченко В. В. «Арештувати як українського есера…» (до біографії професора філософії та педагогіки Одеського державного університету Михайла Гордієвського) / В. В. Левченко, Е. П. Петровський // З архівів ВУЧК – ГПУ – НКВД – КГБ. – 2008. – № 1/2. – С. 415–432.

Левченко В. В. Володимир Якович Герасименко: доля та науково-педагогічна діяльність історика української літератури / В. В. Левченко // Науковий вісник Одеського державного економічного університету. – 2007. – № 8 (45). – С. 203–214.

Левченко В. В. Історія Одеського інституту народної освіти (1920 – 1930 рр.): позитивний досвід невдалого експерименту: монографія / В. В. Левченко. – Одеса : ТЕС, 2010. – 427 с.

Левченко В. В. Одеські увертюра та епілог «Опери СВУ»: до історії чекістського сценарію знищення інтелектуальної еліти в УСРР у 1920 – 1930-х рр. / В. В. Левченко // З архівів ВУЧК – ГПУ – НКВД – КГБ. – 2014. – № 2 (43). – С. 33–62.

Левченко В. В. Репресивна політика радянської влади відносно наукової інтелігенції євреїв в Одесі / В. В. Левченко // Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри : зб. наук. праць V Міжнар. наук. конф. (Одеса, 24–25 квітня 2015 р.) / відп. ред. М. І. Михайлуца. – Одеса : ОНУ, 2015. – С. 155–159.

Левченко В. В. Тричі засуджений Еммануїл Оксман (1899 – 1961): до 110-річчя від дня народження / В. В. Левченко // Південний Захід. Одесика. – 2009. – Вип. 7. – С. 242–257.

Левченко В. В. Штрихи до біографії професора О. О. Сухова (до 70-річчя з часів трагічних подій) / В. В. Левченко, Е. П. Петровський // Південний Захід. Одесика. – 2008. – Вип. 6. – С. 207–226.

Левченко В. В. Одесские ученые-пассажиры «философского парохода» / В. В. Левченко // Былые годы. Российский исторический журнал. – 2013. — № 1 (27). – С. 111–119.

Ліньов А. А. Політичні репресії щодо репатрійованих «переміщених осіб» в Південно-Західному регіоні України упродовж 1944 – 1953 рр.: Історіографія проблеми / А. А. Ліньов // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія : Історія. – 2009. – № 1. – С. 181–185.

Малинова Г. Л. Из-под завесы тайны … / Г. Л. Малинова. – Одесса : Элтон-2 : Гратек, 2002. – 280 с.

Маринченко Г. М. Відносини радянської влади та церкви в Південній Україні (друга половина 40-х – середина 60-х років XX століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Г. М. Маринченко. – Миколаїв, 2013. – 20 c.

Мирошниченко Е. Г. Из расстрелянного поколения: Архивное дело Н. Д. Лагуты / Е. Г. Мирошниченко, В. Г. Мирошниченко // Освітянські вітрила : Гуманітарний альманах. – 2003. – Вип. 1. – С. 63–69.

Михайлуца М. «Ультра-православні опозиціонери» на Одещині (30-ті рр. ХХ ст.) / М. Михайлуца // Південний Захід. Одесика. – 2012. – Вип. 13. – С. 229–239.

Михайлуца М. НКВС і Водний: трагічні долі перших ректорів (До 80-річчя утворення ОIIВТ – ОНМУ) / М. І. Михайлуца // Південний Захід. Одесика. – 2010. – Вип. 9. – С. 75–85.

Михайлуца М. І. Влада і Православна церква на Півдні України у період сталінщини: документи і матеріали / М. І. Михайлуца, Г. Х. Кязимова. – Одеса : ОНМУ, 2009. – 56 с.

Михайлуца М. І. Політичні процеси над студентсько-викладацькою громадою ОПВТ (30-і роки ХХ ст.) / М. І. Михайлуца // Інтелігенція і влада. – 2003. – Вип. 1. – С. 113–122.

Михайлуца М. І. Православна церква на Півдні України в роки Другої світової війни (1939–1945) / М. І. Михайлуца. – Одеса : ВМВ, 2008. – 392 с.

Музичко О. «Український комерсант, філантроп, патріот…»: репресований одеський комерсант Костянтин Трохимович Литвиненко (1875–1920) / О. Музичко, Е. Петровський // З архівів ВУЧК – ГПУ – НКВД – КГБ. – 2011. – № 2 (35). – С. 165–179.

Мягка О. А. Польська національна меншина Півдня УСРР в 20 – 30-х рр. ХХ ст. : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / О. А. Мягка. – Миколаїв, 2013. – 247 арк.

Ніколаєв І. Історико-правові аспекти ліквідаційної політики більшовиків щодо правоесерівських партійних угруповань УСРР в першій половині 1920-х років (на матеріалах Півдня України) / І. Ніколаєв // Мандрівець. – 2012. – № 6. – С. 17–20.

Ніколаєв І. Є. Свідки Єгови в Україні: від становлення до переслідування у повоєнний період / І. Є. Ніколаєв, Г. М. Маринченко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Історичні науки. – 2015. – № 1. – С. 55–59.

Німці Півдня України: Історія і сучасність : монографія / М. М. Шитюк, В. П. Шкварець, М. Е. Козирєва [та ін.]. – Миколаїв : [б. в.], 2009. – 424 c.

Одесский мартиролог: Данные о репрессированных Одессы и Одесской области за годы советской власти / Составители Л. В. Ковальчук, Г. А. Разумов. – Историко-мемориальное издание. – Одесса : ОКФА, 1997. – Т. 1. – 752 с. ; ил.

Одесский мартиролог: Данные о репрессированных Одессы и Одесской области за годы советской власти / Составители Л. В. Ковальчук, Г. А. Разумов. – Историко-мемориальное издание. – Одесса : ОКФА, 1999. – Т. 2.– 800 с. ; ил.

Одесский мартиролог: Данные о репрессированных Одессы и Одесской области за годы советской власти / Составители : Л. В. Ковальчук, Г. А. Разумов. – Одесса : ОКФА – Т. 3 – 896 с. ; ил.

Одесский мартиролог: Данные о репрессированных Одессы и Одесской области за годы советской власти / Составители Л. В. Ковальчук, Г. А. Разумов. – Историко-мемориальное издание. – Одесса : СМИЛ, 2006. – Т. 4 – 960 с., ил.

Павленко В. Інтелігенція Херсонщини у справі «Спілки визволення України» : джерелознавчі аспекти проблеми (20-і – 30-і роки ХХ ст.) / В. Павленко // Scriptorium Nostrum. – 2016. – № 3(6). – С. 105–120.

Павленко В. Херсонський інститут народної освіти у справі «Спілки визволення України» у 20-ті – на початку 30-х років ХХ століття (до 100-річчя Херсонського державного університету) / В. Павленко // Scriptorium Nostrum. – 2017. – № 1 (7). – С. 122–151.

Петровський Е. Документи архівно-слідчих справ як джерело вивчення методів провадження слідства органами НКВС на Одещині в період «великого терору» 1937 – 1938 рр. / Е. Петровський // З архівів ВУЧК – ГПУ – НКВД – КГБ. – 2008. – № 3. – С. 172–188.

Петровський Е. Професор Одеського університету Олександр Сухов (1881 – 1944 рр.) / Е. Петровський // З архівів ВУЧК – ГПУ – НКВД – КГБ. – 2004. – № 1/2 (22/23). – С. 315–325.

Петровський Е. Репресії 1930-х рр. серед керівного складу Одеської залізниці: Аркадій Іванович Крихун / Е. Петровський // Південний захід. Одесика. – 2009. – Вип. 8. – С. 187–198.

Петровський Е. П. З історії історичного факультету Одеського університету у 1930-ті роки: декан Ізраїль Давидович Сєроглазов / Е. П. Петровський // Записки історичного факультету. – 2004. – Вип. 15. – С. 509–520.

Петровський Е. П. З історії національних репресій 1937 року на півдні України: справа «німецької організації на Одеській залізниці» / Е. П. Петровський // Науковий вісник. Одеський державний економічний університет. – 2005. – № 6 (18). – С. 143–155.

Петровський Е. П. Іван Іванович Погорілий (1899 – 1937): трагічна доля керівника кафедри історії України Одеського університету / Е. П. Петровський // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. − 2004. − Вип. 12. − С. 380−388.

Петровський Е. П. Методи слідства в період масових репресій 1937 − 1938 років на Одещині (на матеріалах архіву УСБУ) / Е. П. Петровський // Південний Захід. Одесика. – 2006. – Вып. 1. – С. 101−119.

Петровський Е. П. Одеський державний університет як об’єкт радянської репресивної політики 1930-х років / Е. П. Петровський // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Особа в тоталітарному суспільстві: рефлексії ХХІ століття», (Одеса, 23–27 червня 2013 р.) [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://liberte.onu.edu.ua/info/pomin.

Петровський Е. П. Репресії періоду «Великого терору» 1937 – 1938 рр. на Одещині: «Польська лінія» / Е. П. Петровський // Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри : зб. наук. праць ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 10–11 квітня 2009 р., Одеса / Відп. ред. М. І. Михайлуца. – Одеса, 2009. – С. 254–260.

Погорєлов А. А. Криваві жнива 1930-х: НКВС проти миколаївської педагогічної інтелігенції / А. А. Погорєлов // Записки історичного факультету. – 2013. – Вип. 24. – С. 101–112.

Погорєлов А. А. Репресії проти ветеринарних лікарів Миколаївщини на початку 30-х років ХХ ст. / А. А. Погорєлов, О. О. Губанов // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Історичні науки. – 2014. – Вип. 3.37. – С. 201–206.

Реабілітовані історією. Масові репресії на Миколаївщині в 1920 – 50-ті : Збірник. – Київ–Миколаїв : [б.в.]. – 302 с.

Реабілітовані історією. Миколаївська область. – Кн. 1. – Київ–Миколаїв : Світогляд, 2005. – 870 с.

Реабілітовані історією. Миколаївська область. – Кн. 2. – Київ–Миколаїв : Світогляд, 2006. – 707 с.

Реабілітовані історією. Миколаївська область. – Кн. 3. – Київ–Миколаїв : Світогляд, 2007. – 655 с.

Реабілітовані історією. Миколаївська область. – Кн. 4. – Київ–Миколаїв : Світогляд, 2008. – 654 с.

Реабілітовані історією. Миколаївська область. – Кн. 5. – Київ–Миколаїв : Світогляд, 2010. – 653 с.

Реабілітовані історією. Миколаївська область. – Кн. 6. – Київ : Світогляд, 2013. – 663 с.

Реабілітовані історією. Одеська область : Книга перша / Упорядники Л. В. Ковальчук, Е. П. Петровський. – Одеса : АТ «ПЛИСКЕ», 2010. – 800 с.+вкл. 64 с.

Реабілітовані історією. Херсонська область. – Херсон : ВАТ «Видавництво «Наддніпрянська правда», 2016. – 628 с.

Рубльова Н. С. Католицьке духовенство Півдня України в умовах радянської дійсності 1920-х – 1930 років : статус, імідж, спосіб життя / Н. С. Рубльова // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Історичні науки. – 2011. – Вип. 3.30. – С. 302–318.

Сирота О. І. Репресії проти етнічних меншин Одещини у 1934 – 1937 роках : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / О. І. Сирота. – Одеса, 2010. – 258 арк.

Сліпущенко С. М. Тоталітарний режим та інтелігенція Півдня України в 20 – 30-х рр. XX ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / С. М. Сліпущенко. – Миколаїв, 2015. – 20 c.

Смирнов В. А. Реквием ХХ века : в 5-ти ч. / В. А. Смирнов. – Изд. второе, доп. и испр. – Одесса : Астропринт, 2009. – Ч. 1. – 680 с.

Смирнов В. А. Реквием ХХ века : в 5-ти ч. / В. А. Смирнов. – Одесса : Астропринт, 2003. – Ч. 2. – 800 с.

Смирнов В. А. Реквием ХХ века : в 5-ти ч. / В. А. Смирнов. Изд. второе, доп. и испр. – Одесса : Астропринт, 2016. – Ч. 3. – 920 с.

Смирнов В. А. Реквием ХХ века : в 5-ти ч. / В. А. Смирнов. – Одесса : Астропринт, 2007. – Ч. 4. – 1048 с. : ил.

Смирнов В. А. Реквием ХХ века : в 5-ти ч. / В. А. Смирнов. – Одесса : Астропринт, 2011. – Ч. 5. – 1280 с.

Смирнов В. А. Репрессии 30-х годов среди еврейской интеллигенции в Одессе // Одесса и еврейская интеллигенция VI международная научная конференция. – Одесса, 5–7 ноября 2007 г. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.migdal.org.ua/migdal/events/science-confs/6/17483/

Соболь П. Політичний терор проти провідників українізації на Миколаївщині : 1937–1938 роки / П. Соболь // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. – 2003. – Вип. 7 : спец. – C. 322–328.

Соболь П. Руйнація освіти Півдня України: 1937–1938 роки / П. Соболь // Краєзнавство. – 2001. – № 1. – С. 168–171.

Татарченко О. Б. Репресивна політика радянської влади проти церковників-«контрреволюціонерів» в 1920 – 1930-х рр. (на прикладі Південної України) / О. Б. Татарченко // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – 2012. – Вип. XXXIV. – C. 166–169.

Татарченко О. Б. Херсонська і Одеська єпархія в умовах становлення тоталітарної системи (1918–1939 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 /О. Б. Татарченко. – Херсон, 2010. – 298 арк.

Тимченко В. В. Участь органів ВНК – ДПУ в антирелігійній кампанії на Півдні УСРР в 20-х роках ХХ ст. / В. В. Тимченко // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського. Серія : Історичні науки. – 2013. – Вип. 3 34. – С. 88–98.

Третьякова О. А. Становище римо-католицької церкви Півдня УСРР у міжвоєнні роки / О. А. Третьякова // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського. Серія : Історичні науки. – 2013. – Вип. 3. 35. – С. 117–122.

Тригуб О. П. «Справа» Бармашової / О. П. Тригуб // Південний архів. Історичні науки. – 2005. – Вип. 19. – С. 189–194.

Тригуб О. П. Боротьба радянських спецслужб з церковною опозицією в Херсонсько-Одеській єпархії (1922–1923 рр.) / О. П. Тригуб // Південний захід. Одесика. – 2008. – Вип. 6. – С. 68–85.

Шитюк М. Від коренізації до депортації: політика радянських властей щодо поляків південних районів України у 1920-х – 1930-х рр. / М. Шитюк // Історія в школі. – 2002. – № 5–6. – С. 17–23.

Шитюк М. Каральні заходи проти представників національних меншин у південних областях України в 20–30-х роках ХХ ст. / М. Шитюк, В. Шкварець // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. – 2003. – Вип. 7 : спец. – С. 133–143.

Шитюк М. Каральні заходи тоталітарного режиму проти представників національних меншин півдня України / М. Шитюк // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство. – 2003. – Вип. 6. – С. 164–181.

Шитюк М. Комуністичний терор проти інтелігенції півдня України у 20–30-х роках ХХ ст. / М. Шитюк, В. Шкварець // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. – 2003. – Вип. 8. – C. 265–285.

Шитюк М. Політика радянської влади щодо поляків південних регіонів України / М. Шитюк // Україна і Польща в ХХ столітті: проблеми і перспективи взаємовідносин. Зб. наук. праць / За ред. П. М. Чернеги. – Київ–Краків : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2002. – С. 81–84.

Шитюк М. М. Каральні заходи проти єврейського населення Півдня України в період сталінського тоталітаризму / М. М. Шитюк // Сборник документов и материалов «Еврейское население на Николаевщине». –Николаев : Атолл, 2004. – Т. 2. – С. 16–19.

Шитюк М. М. Масові репресії на півдні УРСР в 20-ті – на початку 50-х років : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / М. М. Шитюк. – К., 2001. – 435 арк.

Шитюк М. М. Масові репресії проти населення півдня України в 20–50-ті роки ХХ століття / М. М. Шитюк. – К. : Тетра, 2000. – 534 c.

Шитюк М. М. Національні меншини півдня УРСР в 20–30-ті роки ХХ століття : монографія / М. М. Шитюк, Т. Ю. Іванова. – Миколаїв : Ірини Гудим, 2010. – 175 с.

Шитюк М. М. Південна Україна: колективізація і голод (1929–1933 роки) / М. М. Шитюк, А. М. Бахтін. – Миколаїв : Аскел, 2007. – 512 с.

Шитюк М. М. Південноукраїнське селянство (кінець 20-х – перша половина 40-х років ХХ століття) : монографія / М. М. Шитюк,О. С. Акунін. – Миколаїв : [б.в.], 2010. – 284 с.

Шитюк М. М. Польська етнічна меншина Півдня України в період масових репресій тоталітарного режиму у 20–30 роки ХХ ст. / М. М. Шитюк // Поляки Півдня України: історія і сьогодення. – Т. 1. – Жешов–Київ–Миколаїв, 2008. – С. 307–317.

Шитюк М. М. Тоталітарний режим і працівники промисловості та залізничного транспорту Півдня України в 30-х роках ХХ століття / М. М. Шитюк, Р. М. Крайнік. – Миколаїв : Видавництво Ірини Гудим, 2010. – 208 с. : табл.

Шишко О. Кампанія походу на куркуля в Одеській губернії у 1920 році: організаційні, пропагандистські та репресивні витоки / О. Шишко // Краєзнавство. – 2016. – № 1–2. – С. 123–133.

Шишко О. Політичний терор в Одесі у квітні – серпні 1919 року / О. Шишко // Краєзнавство. – 2015. – № 1–2. – С. 78–87.

Шишко О. Г. Диктатура Муравйова в Одесі / О. Г. Шишко // Інтелігенція і влада. – 2012. – Вип. 24. – С. 218–229.

Шишко О. Г. Індивідуальний терор в Одесі у липні 1920 р. / О. Г. Шишко // Інтелігенція і влада. – 2017. – Вип. 37. – С. 138–154.

Шкварець В. Терор проти громадян польського походження на півдні України у 20–30-ті роки ХХ ст. / В. Шкварець, М. Шитюк // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки. – 2003. – Вип. 7 : спец. – С. 154–161.

Шкляев И. Н. История Одесской губЧК. 1917 – 1922 : Монография / И. Н. Шкляев. – Одесса : Студия «Негоциант», 2002. – 104 с.
Kherson State University 2015