ДІЯЛЬНІСТЬ ЗЕМСТВ ХЕРСОНЩИНИ З ОРГАНІЗАЦІЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПСИХІЧНО ХВОРИМ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.

Микола Герасименко

Анотація


У статті відтворюється складний процес формування земськими
закладами Херсонщини раціональної системи психіатричної допомоги
населенню. Представлені в ній матеріали свідчать, що завдяки наполегливій і самовідданій праці медичних фахівців та за цілковитої підтримки всіх їхніх
починань з боку земств, до кінця ХІХ ст. така система в Херсонському краї
була створена. Вона включала в себе всі відомі на той час найбільш ефективні форми догляду, лікування та реабілітації хворих. З’ясовано, що послуги спеціалізованих медичних установ губернії (психіатричної лікарні,
хронічного відділення при богадільні, сільськогосподарської колонії) були
доступні всім мешканцям, незалежно від їхнього матеріального стану, так як
із середини 80-х років земство взяло на власний рахунок всі витрати на
лікування незаможних пацієнтів. Створена система психіатричної допомоги
в Херсонській губернії стала взірцем для наслідування іншим земським
закладам Російської імперії.


Ключові слова: земські заклади, психіатрична допомога, психіатрична
лікарня, сільськогосподарська колонія, сімейний патронаж.


Повний текст:

PDF

Посилання


Гизбург-Шик Д. Г. К вопросу о постепенном и чрезмерном приросте числа душевнобольных в Херсонской психиатрической лечебнице / Д. Г. Гизбург-Шик // Сборник Херсонского земства. – 1901. – № 12. – С. 314–322.

Гинзбург-Шик Д. Г. Об организации призрения душевно-больных в Херсонской губернии. Доклад губернскому совещанию (ХIV съезду) врачей Херсонской губернии / Д. Г. Гинзбург-Шик. – Б. И., Б. Г. – 26 с.

Державний архів Херсонської області. – Ф. 5. – Оп. 1. – Спр. 8. Протоколы заседаний Елисаветградского уездного земского собрания 10 мая – 19 августа 1887 г. – 68 арк.

Доклады губернской управы Херсонскому губернскому земскому собранию XXII очередной сессии 1886 г. – Херсон : Изд. губ. земской управы, 1886. – 327 с.

Доклады Губернской Земской управы губернскому земскому собранию очередной сессии 1893 г. // Доклады сессии 1893 г. и смета 1894 г. – Херсон : Изд. земства, 1893. – С. 1–235.

Доклады Херсонской губернской земской управы губернскому земскому собранию XXXVI очередной сессии 1900 г. // Отчеты 1899 г., сметы и раскладки 1901 г., доклады сессии 1900 г. – Херсон : Изд. губ. земской управы, 1900. – С. 1–329.

Доклады Херсонской губернской земской управы губернскому земскому собранию XXXVIII очередной сессии 1902 г. // Сборник Херсонского земства. – 1902. – № 11. – С. 138–219.

Дрознес М. Проект устройства лечебницы и колонии для

душевнобольных / М. Я. Дрознес. – Херсон : Б. И., 1884. – 33 с.

Журналы заседаний Херсонского губернского земского собрания (4 октября – 16 октября 1874 г.). – Херсон : Изд. земства, 1874. – 521 с.

Исторический очерк деятельности Херсонского губернского земства за 1865–1899 гг. – Вып. II. – Херсон : Изд. губ. земской управы, 1905. – 300 с.

Лямцев Н. С. Мероприятия по охране народного здравия в Екатеринославской губернии / Н. С. Лямцев / Сборник статей Екатеринославского научного общества по изучению края. – Екатеринослав, 1905. – 144 с.

Львов Т. Е. и Полнер И. Г. Наше земство и 50 лет его работы. – М. : Изд. «Задруга», Тип. П. П. Рябушинского, 1914. – 62 с.

Майстренко О. А. Роль Херсонського земства в медичному обслуговуванні населення у 1865–1917 рр. : дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Ольга Анатоліївна Майстренко. – Київ, 2006. – 226 с.

Отчет Херсонской губернской земской управы по исполнению постановлений Губернского земского собрания очередной сессии 1878 г. // Сборник Херсонского земства. – 1879. – июль, август, сентябрь. – С. 108–120.

Отчет о благотворительных учреждениях Херсонского губернского земства за 1879 г. // Сборник Херсонского земства. – 1880. – Июль, август, сентябрь. – С. 1–12.

Отчет о благотворительных учреждениях Херсонского губернского земства за 1883 г. Отделение душевно-больных // Сборник Херсонского земства. – 1884. – № 4. – С. 1–25.

Отчет по отделению душевно-больных Херсонских Богоугодных заведений за 1884 г. – Херсон : Изд. земства, 1885. – С. 1–67.

Отчет Екатеринославской губернской земской управы по

губернской земской больнице за 1893 год. – Екатеринослав, 1894. – 91 с.

Отчет Екатеринославской губернской земской управы по

губернской земской больнице за 1894 г. – Екатеринослав, 1895. – 119 с.

Отчет по Екатеринославской губернской земской больнице за 1897 г. – Екатеринослав, 1898. – 158 с.

Протоколы заседаний комиссии Екатеринославского губернского земства 16 и 18 апреля 1896 г. по вопросу о призрении душевнобольных. – Екатеринослав, 1896. – 28 с.

Стенографический отчет заседаний Херсонского экстренного губернского земского собрания 1885 г. – Херсон : Изд. земства, 1885. – 216 с.

Херсонское губернское земское собрание. Сессия двадцатая, 17–24 октября 1878 года. – Херсон : Изд. земства, 1879 г. – 343 с.

Херсонское губернское земское собрание. Сессия двадцать третья, 22–29 октября 1881 года. – Херсон : Изд. земства, 1882. – 461 с.

Херсонское губернское земское собрание. Сессия двадцать пятая 15–26 октября 1883 года. – Херсон : Изд. земства, 1884. – 576 с.

Херсонское губернское земское собрание. Сессия двадцять седьмая, 16–24 октября 1885 года. – Херсон : Изд. земства, 1886. – 461 с.

Херсонское губернское земское собрание. Сессия тридцать девятая (3-я очередная по положению 1890 г.), 16–22 ноября 1894 года. – Херсон : Изд. земства, 1895. – 337 с.

Херсонское губернское земское собрание. Сессия сорок пятая (9-я очередная по положению 1890 г.), 10–21 октября 1900 г. – Херсон : Изд. земства, 1901. – 474 с.
Kherson State University 2015