Грушевський-історик у полемічному просторі Центрально-Східної Європи зламу століть: наукове, громадське, приватне

  • Віталій Тельвак
  • Вікторія Тельвак
Ключові слова: М. Грушевський, Центрально-Східна Європа, історіографія, рецепція, полеміка

Анотація

Стаття присвячена рецепції історіографічних пропозицій М. Грушевського в інтелектуальному просторі Центрально-Східної Європи. Виокремлено найбільш дражливі для сучасників моменти творчості вченого. З‘ясовано, що такими були його схема східноєвропейської історії, впроваджувана термінологія, мовна сторона наукового дискурсу, бачення завдань і шляхів популяризації історичних знань. Підсумовано, що ініційовані працями М. Грушевського дискусії, сприяли модернізації української гуманітаристики на зламі ХІХ–ХХ століть.

Посилання

1. А. Я. [А. Яцимирский] : Проф. М. Грушевский. Очерк истории украинского народа. С-Пб., 1904. стр. 380 / А. Яцимирский // Исторический вестник. – 1905. – №
2. – С. 694–695.2. Антонович М. Зізнання Степана Томашівського : коментарі і переклад / М. Антонович // Український історик. – 1972. – № 1-2. – С. 91–99.
3. Борковський Ал. В справі закладання приватних руских гімназій / Ал. Борковський // Дїло. – 1905. – Ч. 9. – С. 2.
4. Борщак І. М. Грушевський у Парижі 1903 р. / І. Борщак // Соборна Україна. – Париж, 1947. – № 2. – С. 36–37.
5. В. Б-скій. [Боцяновский В.] : Записки Наукового Товариства імени Шевченка. Т. ХХХІ и ХХХІІ. Львів. (Львов. Австрійская Галиція) / В. Боцяновский // Вестник Всемирной Истории. – 1901. – № 5. – С. 250–252.
6. Гирич І. Ще до проблеми «Аркас і Грушевський» / І. Гирич // Історія, історіософія, джерелознавство. Історичний збірник. – К. : Інтел,1996. – С. 221– 231.
7. Грушевский Мих. Еще о грамотах кн. Льва Галицкаго (По поводу статьи проф. Линниченка) / Мих. Грушевский // Известия ОРЯ и СИАН. – Спб, 1904. – Т.ІХ. – Кн. 4. – С. 268–283.
8. Грушевський М. До рецензії д. Липинського / М. Грушевский // ЛНВ. – 1908. – Т. XLIII. – Кн. VIII. – С. 318–324.
9. Грушевський М. На українські теми. Ще про культуру і критику / М. Грушевский // ЛНВ. – 1908. – Т. XLIV. – С. 121–136.
10. Грушевський М. Нові розвідки з історії давньої Руси / М. Грушевский // Грушевський М. С. Твори : У 50 т. / Редкол. : П. Сохань, Я. Дашкевич, І. Гирич та ін. ; Голов. ред. П. Сохань. – Львів : Світ, 2004. – Т. 6 : Серія «Історичні студії та розвідки (1895–1900)». – С. 512–533.
11. Грушевський М. Новійша література по історії в. кн. Литовського / М. Грушевский // Український науковий збірник. – М., 1916. – Вип. ІІ. – С. 21–39.
12. Грушевський М. : Brückner A. Próbki najnowszej krytyki historycznej (P.H., 1905, S. 24–35) / М. Грушевский // Записки НТШ. – Т. LXXVII. – 1907. – С. 206–207.
13. Грушевський М. С. Автобіографія, 1906 / М. С. Грушевский // Великий Українець : Матеріали з життя та діяльності М. С. Грушевського. – К. : Веселка, 1992. – С. 197–213.
14. Доманицький В. : Грушевський М. Історія України-Руси. Т. VI. К.- Львів, 1907 / В. Доманицький // Буковина. – Чернівці, 1908. – Ч. 63. – С. 1-2 ; Ч. 64. – С. 2.
15. Евг. Л. [Ляцкий Л.] : Статьи по славяноведению. Выпуск І. Спб., 1904 / Л. Ляцкий // Вестник Европы. – 1905. – № 4. – С. 864–865.
16. Еще о Киевском Археологическом съезде. Письмо в редакцию проф. Т. Д. Флоринского // Вестник Европы. – 1900. – № 1. – С. 406–415.
17. Житецкий И. : Проф. Мих. Грушевский. Очерк истории украинского народа. С-Пб, 1904. стр. 380 / И. Житецкий // Вестник Европы. – 1905. – № 3. – С. 410–422.
18. Загальні збори (дня 19 цьвітня 1905) // Хроніка НТШ. – Львів, 1905. – Ч. 22. – С. 5.
19. Кордуба М. Приїзд проф. Грушевського до Львова (особисті спомини) / М. Кордуба // Вістник СВУ. – 1916. – Ч. 127. – С. 795–796.
20. Крипякевич І. В справі одної «критики» / І. Крипякевич // Діло. – 1909. – Ч. 257. – С. 1–2.
21. Линниченко И. А. Грамоты Галицкаго князя Льва и значение подложных документов как исторических источников / И. А. Линниченко // Известия ОРЯиСИАН. – Спб, 1904. – Т. ІХ. – Кн. 1. – С. 80–102.
22. Липинський В. М. Аркас. Історія України-Русі. С.-Петербург, 1908. / В. Липинський // ЛНВ. – 1908. – Т. XLIII. – Кн. VIII. – С. 307–318.
23. Липинський В. Ще в справі «Історії України» М. Аркаса / В. Липинський // Рада. – 1908. – № 199. – С. 1–2.
24. Мазурок О. С. Угорський історик про Михайла Грушевського та НТШ у Львові / О. С. Мазурок, І. О. Мандрик // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Історія». – 2014. – Вип. 2 (33). – С. 135–136.
25. Милькович В. Ще одна відповідь моїм напасникам / В. Милькович //Руслан. – 1908. – Ч. 1. – С. 4–5.
26. Михальчук К. Что такое малорусская (южнорусская) речь? (Оттиск из журнала «Киевская Старина») / К. Михальчук. – Киев, 1899. – 24 с.
27. Н. Р–в. [Рышков Н.] : Записки наукового товариства імені Шевченко. Виходять у Львові під редакцією Михайла Грушевського. Т. ХІХ. Львів, 1898 / Н. Рышков // Исторический вестник. – 1898. – Т. LXXIV. – С. 316–318.
28. Наукова хроніка // Записки НТШ. – Т. LXXX. – 1907. – С. 181–186.
29. Неизвестный. Беседа // Киевлянин. – 1895. – № 15. – С. 2.
30. Нечуй-Левицький І. Криве дзеркало української мови / І. Нечуй- Левицький. – Київ : Друкарня І.І. Чоколова, 1912. – 96 с.
31. Оглоблін О. П. Буржуазна історична школа Довнар-Запольського (До генези блоку російського великодержавництва й місцевого націоналізму в українській історіографії) / О. П. Оглоблін // Записки Історично- археографічного інституту. – К. : Видавництво ВУАН, 1934. – № 1. – С. 157– 225.
32. Павлик М. Іще раз : не кличте всує! / М. Павлик // Дїло. – 1905. – Ч. 48. – С. 1–2.
33. Піснячевський В. Маленький фельєтон з хвиль життя / В. Піснячевський // Рада. – 1908. – № 192.
34. Покровскій Н. : Изборник Киевский, посвященный Т. Д. Флоринскому / Н. Покровскій // Русская мысль. – 1905. – Кн. VII. – С. 213–214.
35. Радченко К. : Статьи по славяноведению. Выпуск І. Спб., 1904 / К. Радченко // ЖМНП. – Часть CCCLXI. – Октябрь. – Спб., 1905. – С. 443–453.
36. С. Т. [С. Томашівський] : Проф. Мих. Грушевський. Украинство в Россіи, его запросы и нужды (Глава из «Очерков истории украинского народа»), С.-Петербург, 1906 / С. Томашівський // ЛНВ. – 1906. – Т. 35. – С. 172–173.
37. Сикорскій И. А. Русскіе и украинцы (Глава из этнологическаго катехизиса). Доклад в Клубе Русских Націоналистов в Киеве 7 февраля 1913 года / И. А. Сикорскій. – Кіев, 1913. – 56 с.
38. Сторожев В. : Проф. М.С.Грушевский. Очерк истории украинского народа. Издание второе, дополненное. Спб., 1906 / В. Сторожев // Образование. Журнал литературный и общественно-политический. – 1906. – № 6. – С. 108– 109.
39. Стороженко А. В. Происхождение и сущность украинофильства / А. В. Стороженко. Второе издание. – Киев : Типография С.В.Кульженко, 1912. – 58 с.
40. Тельвак В. Дрогобиччина в дослідженнях М. Грушевського / В. Тельвак // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич, 1997. – Випуск ІІ. – С. 160–164.
41. Тельвак В. Михайло Грушевський у дзеркалі білоруської історіографії першої третини ХХ ст. / В. Тельвак // Образ Білорусі в історіографії та історичній пам`яті українців. Колективна монографія / Керів. автор. кол. та ред. В. В. Масненко. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. – С. 107–121.
42. Тельвак В. Перший том «Історії України-Руси» Михайла Грушевського в оцінках сучасників / В. Тельвак // Історіографічні дослідження в Україні. – К. : НАН України. Ін-т історії України, 2007. – Випуск 17. – С. 16–38.
43. Томашівський С. Злість і Зависть («Руслан» і проф. Милькович) / С. Томашівський // Діло. – 1907. – Ч. 205. – С. 1, Ч. 206. – С. 1–2, Ч. 208. – С. 1–2.
44. Ульяновський В. Микола Аркас, «Історія України-Руси» і Михайло Грушевський / В. Ульяновський // Історія, історіософія, джерелознавство. Історичний збірник. – К. : Інтел, 1996. – С. 161–221.
45. Ульяновський В. Українська справа Миколи Аркаса і В`ячеслав Липинський (Штрихи до проблеми ролі перших і других осіб в розвитку національної думки) / В. Ульяновський // В`ячеслав Липинський. Історико- політологічна спадщина і сучасна Україна. – Київ-Філадельфія, 1994. – С. 161–170.
46. Флоринский Т. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению / Т. Флоринский // Университетские известия. – Киев, 1898. – № 11. – С. 203–219.
47. Флоринский Т. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению / Т. Флоринский // Университетские известия. – Киев, 1901. – № 4. – С. 38–45.
48. Флоринский Т. Малорусский язык и «украінсько–руській» литературный сепаратизм / Т. Флоринский. – Спб., 1900. – 163 с.
49. Флоринский Т. Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению / Т. Д. Флоринский // Университетские известия. – 1905. – № 11. – С. 184–189.
50. Франко І. Причинки до історії України-Русі. Часть перша / І. Франко // Франко І. Зібрання творів у п`ятдесяти томах. – Том 47. – К. : «Наукова думка», 1986. – С. 417–548.
51. Чечулин Н. : Проф. Мих. Грушевский. Очерк истории украинского народа. С-Пб., 1904. стр. 380 / Н. Чечулин // ЖМНП. – Седьмое десятилетие. – Часть CCCLVIII. Апрель. – С-Пб., 1905. – С. 393–399.
52. Чубатий М. Додаткові спомини про Михайла Грушевського з 1912– 1914 рр. / М. Чубатий // Український історик. – 1975. – Ч.3-4.– С. 77–79.
53. Brückner A. Dogmat normański / A. Brückner // Kwartalnik Historyczny. – Lwów, 1906. – S. 664–679.
54. Brückner A. O Rusi normańskiej jeszcze słów kilka / A. Brückner // Kwartalnik Historyczny. – Lwów, 1909. – Rocznik XX. – ХХХІІІ. – S. 362–371.
55. Brückner A. Publikationen der Szewczenko–Gesellschaft / A. Brückner // Archiv für Slavische Filologie. – Berlin, 1900. – Zweiundzwanzigster band.– S. 293– 294.
56. Brükner A. Neuere Arbeiten zur slavischen Volkskunde / A. Brückner // Zeitschrift des Vereins für Volkskunde. – Berlin, 1902. – S. 228–237.
57. Hötzsch O. : Hruševskyj M. Geschichte des ukrainischen (ruthenischen) Volkes. Leipzig, 1906 / O. Hötzsch // Historische Vierteljahrshrift. – Leipzig, 1907. – B. X. – S. 223–225.
58. Jorga N.: Hruševśkyj M. Geschichte des ukrainischen (ruthenischen) Volkes. I Bd. Leipzig, Teubner 1906 / N. Jorga // Literarisches Zentralblatt für Deutschland. – Leipzig, 1907. – № 17. – S. 533–534.
59. Kadlec K. : Hruševśkyj Mychajlo, Istorija Ukrainy–Rusy (6. svazek, Lvov, 1907) a Geschichte des ukrainischen (ruthenischen) Volkes (I sv. Lipsko, 1906) / K. Kadlec // Sbornīk Vēd Prāvnīch a Stātnīch. – 1909. – Ročnik IX. – S. 298–305.
60. Kamiński Jan. Nowy przyczynek do charakterystyki szkoły historycznej prof. Hruszewskiego / Jan Kamiński // Słowo Polskie. – Lwów, 1909. – № 587. – S. 1–2 ; № 589. – S. 1–3.
61. Kamiński Jan. Przyczynek do charakterystyki szkoły historycznej prof. Hruszewskiego / Jan Kamiński. – Lwów, 1910. – S. 1–10.
62. Kolankowski L. Hruszewski M. Istorija Ukrainy–Rusi, t. IV, V, VI / L. Kolankowski // Kwartalnik Historyczny. – Lwów, 1913. – Rocznik XXVII. – S. 350–357.
63. Kolankowski L. Kilka uwag o Prof. M.Hruszewskiego Historyi Ukrainy- Rusi / L. Kolankowski. – Lwów, 1913. – 20 s.
64. Korzon T. Dzieje wojen i wojskowości w Polsce / T. Korzon. – Tom I. – Kraków : Akademia Umiejętności, 1912. – 522 s.
65. Korzon T. Dzieje wojen i wojskowości w Polsce / T. Korzon. – Tom II. – Kraków : Akademia Umiejętności, 1912. – 491 s.
66. Milkowicz : Hruševśkyj Michael, Geschichte des ukrainischen (ruthenischen) Volkes. I Bd. Leipzig, Teubner 1906 / Milkowicz // Mitteilungen des Instituts für österreichische geschichtsforschung. Redigirt von Oswald Redlich. – Innsbruck, 1907. – Band XXVIII. – S. 527–535.
67. Rawita-Gawroński Fr. Ludzie i czasy mego wieku. Wspomnienia, wypadki, zapiski (1892–1914) / Fr. Rawita-Gawroński. Opracował Eugeniusz Koko. – Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2012. – 264 s.
68. Rawita–Gawroński Fr. Profesor Hruszewskij i jego Historia Ukrainy-Rusi / Fr. Rawita-Gawroński // Świat Słowiański. – Rocznik VII. – Kraków, 1911. – Maj. – S. 337–356.
69. Rawita-Gawroński Fr. Ustrój państwowo-społeczny Rusi w XI i XII w. W zarysie / Fr. Rawita-Gawroński. – Lwów: Jakubowski i Zadurowicz. – 222 s.
70. Slavik J. : Hruševśkyj Michael, Geschichte des ukrainischen (ruthenischen) Volkes. Leipzig : Teubner, 1906. I Band / J. Slavik // Českỳ Časopis Historickỳ. – Praha, 1908. – Sešit 2. – S. 214–217.
71. Smolka S. Przedmowa Aleksandr Jabłonowski. Historya Rusi południowej do upadku Rzeczypospolitej Polskiej / S. Smolka. – W Krakowie : Akademia Umiejętności, 1912. – S. IX–XIIІ.
72. Stübe R. Dr. Eine Geschichte der Ruthenen (Hruševśkyj Michael, Geschichte des ukrainischen (ruthenischen) Volkes. I Bd. Leipzig, Teubner 1906) / R. Stübe // Beilage zur Allgemeinen Zeitung. – München, 1907. – Band III. – S. 617–623.
73. W. Несколько слов по поводу ХІ археологического съезда в Киеве // Русская мысль. – 1899. – Кн. XII. – С. 96–104.
74. Zpràvy // Českỳ Časopis Historickỳ. – Praha, 1907. – Sešit 1. – S. 130.
Сторінки
65-90
Розділ
Інтелектуальна історія