«ЦВЕТЫ ЖИЗНИ НА АСФАЛЬТЕ»: ДІТИ В ЗАКЛАДАХ ОПІКИ В РОКИ ГОЛОДОМОРУ 1932–1933

Роман Молдавський, Інна Шугальова Шугальова

Анотація


У статті автори подали характеристику ситуації, яка склалася в
дитячих будинках України в роки Голодомору 1932–1933. Умови для дітей
були вкрай незадовільні. Держава відмовилася забезпечити централізоване
постачання дитячих установ товарами. Таким чином, діти були на межі
виживання. Для дитячих будинків цього періоду характерні: гостра нестача
одягу та взуття, відсутність постільної білизни. Але головне було те, що не
було хліба та їжі. Все це призвело до масових епідемій та високої смертності
дітей. Республіканська влада була обізнанана про те, що відбувалося з
доповідей керівників дитячих будинків, проте необхідні заходи, спрямовані
на порятунок дітей, здійснювалися надзвичайно повільно.


Ключові слова: діти, Голодомор, дитячі будинки, дитяча смертність


Повний текст:

PDF

Посилання


Бабенко І. «Від голоду кишечки у дітвори були тонкі, як плівочка. Від кропиви, калачиків і трави розривало нутрощі» / І. Бабенко, Д. Скриль // Країна. – 2017, 21 листопада [Електронний рексурс] // Режим доступу з екрану : https://gazeta.ua/articles/events-journal/_vid-golodu-kishechki-u-

ditvori-buli-tonki-yak-plivochka-vid-kropivi-kalachikiv-i-travi-rozrivalo-nutroschi/805024 – Дата доступу 22.12.2017.

Витяги із щоденника вихователів дитячого будинку № 10

м. Зінов’євська // Голодний мор 1932–1933 років на Кіровоградщині: мовою архівних документів. Збірник документів і матеріалів / Редкол. : Т. Дмитренко, Т. Чвань, Є. Шустер. – Кіровоград : Дако, 2008. – 437 с.

Державний архів Одеської області (далі – ДАОО). – Ф. Р-2009. Спартаковский райисполком. – Оп. 1. – Спр. 10. Циркуляры и распоряжения облздравотдела и переписка с ним о медицинском осмотре допризывников, о патронировании детей-сирот. Для содержания детясель на апрель месяц. –

01.1933–24.08.1933. – 38 арк.

ДАОО. – Ф. 710. – Оп. 1. – Спр. 667. Документы (информации, докладные записки, акты, о санитарном состоянии городов и сел Одесской области и противоэпидемиологической работе). Акт обследования детского сада им. Петровского 08.08.1933. – 31.03.1933–22.08.1933. – 278 арк.

Державний архів Запорізької області (далі – ДАЗО). – Ф. Р-429. – Оп. 1. – Спр. 210. Положения наркомпроса УССР о профессиональной школе и комиссиях по делам учащихся в учреждениях управления профессионального образования, инструкции и циркуляры Наркомпроса УССР; Копии протоколов совещания управления социального воспитания и

заседание колеги Наркомпроса УССР; сведения о количестве детей до 15 летнего возраста по районам округа и городу; список инструкторов и техработников окрино и список учреждений профобра по округу на 1926/1927 учебный год. 11.06.1925–30.12.1926. – 541 арк.

ДАОО. – Ф. Р846. – Оп. 1. – Спр. 3. Дело со справками и удостоверениями выданными воспитанникам Детского дома № 14. – 1932–1933. – 188 арк.

Діптан І. Голодомори 1921–1923 та 1932–1933 років: проблема дитячої безпритульності в Українській СРС / І. Діптан // Історична пам’ять. – 2002. – № 1-2.

Зведення про хід заготівлі продуктів харчування для дитячих ясел Першотравневої сільради Балаклійського району 5–10.06. 1933 // Голодомор 1932–1933 років на Харківщині / Упор. О. С. Гнєзділо, О. С. Коптєва, Л. А. Панасенко та ін. – Харків : Оригінал, 2008. – 272 с.

Зінченко А. Дитяча безпритульність в радянській Україні в 20-х – першій половині 30-х років ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 07.00.01 / А. Зінченко. – Одеса, 2002. – 17 с.

Інформація секції соцперебудови Харківської міськради щодо роботи секції по боротьбі з дитячою безпритульністю в м. Харкові на період з грудня 1931 по лютий 1933 р. // Голодомор 1932–1933 років у м. Харкові, столиці УСРР / Упор. О. С. Гнєзділо, Н. В. Лапчинська, І. В. Шуйський, О. В. Сафонова. – Харків : Оригінал, 2009. – 319 с.

Кульчицький С. Становище дітей на Україні у 1931–1933 рр. (Документи, розповіді) / С. Кульчицький, Є. Шаталіна. – К. : Вища школа, 1989. – 26 с.

Лапчинська Н. Передмова / Н. Лапчинська // Голодомор 1932–1933 років у м. Харкові, столиці УСРР / Упор. О. С. Гнєзділо, Н. В. Лапчинська, І. В. Шуйський, О. В. Сафонова. – Харків : Оригінал, 2009. – 319 с.

Марочко В. Діти – найчисленніші жертви голодомору / В. Марочко // Голод 1932–1933 років в Україні: причини та наслідки / В. А. Смолій, І. М. Дзюба, С. В. Кльчицький, В. М. Литвин, В. І. Марочко, Дж. Мейнс, Р. Я. Пиріг. – К. : Наукова думка, 2003. – С. 562–567.

Михальченко Л. Лихоліття села Новоселиця / Л. Михальченко. – К. : Видавничий дім Києво-Могилянська академія», 2003. – 36 с.

Олянич Л. Створення та діяльність Всеукраїнського товариства «Друзі дітей» (1924–1936 рр.): організаційний статус, структура та функції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 07.00.01 / Л. Олянич.

– Харків : ХНУ, 2008. – 16 с.

Петренко С. М. Голод 1932–1933 рр. на Полтавщині очима сучасників / С. М. Петренко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2003. – № 493 : Держава та армія. [Електронний ресурс]. –Електронний науковий архів науково-технічної бібліотеки Національного

університету «Львівська політехніка». – Режим доступу з екрану http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/9404 – Дата доступу 25.01.2018

Повідомлення лагерівської сільради секретарю Балакліїського райвиконкому з відомостями про кількість зібраних коштів і продуктів харчування на ясельну кампанію 22.05. 1933 // Голодомор 1932–1933 років на Харківщині / Упор. О. С. Гнєзділо, О. С. Коптєва, Л. А. Панасенко та ін. –

Харків : Оригінал, 2008. – 272 с.

Постанова фракції Харківського облвиконкому про видачу продовольчої позики колгоспникам, одноосібникам та їхнім дітям, що терплять нужду 04.04.1933 // Голодомор 1932–1933 років на Харківщині / Упор. О. С. Гнєзділо, О. С. Коптєва, Л. А. Панасенко та ін. – Харків : Оригінал, 2008. – 272 с.

Свідчення Солодовник Клавдії Кирилівни 1905 р.н. м. Переяслав, м. Київ. Запис 1994 р. // Голодовка 1932–1933 року на Переяславщині. Свідчення / Упорядники Ю. Авраменко, В. Гнатюк. – Переяслав-Хмельницький–Київ–Нью-Йорк : Вид-во М. П. Коць, 2000. – 445 с.

Спогади Івана Васильовича Майського 1929 р.н. м. Лебедин Сумської області. Запис 1993 р. // Ткаченко Б. Під чорним тавром: документи, факти, спогади / Б. Ткаченко. – Лебедин : ВВ «Білий лебідь», редакції журналу «ЖЛ». – 1993. – 464 с.

Спогади Івана Давидовича Ткаченка (рік народження невідомий) м. Лебедин Сумської області. Запис 1993 р. // Ткаченко Б. Під чорним тавром: документи, факти, спогади / Б. Ткаченко. – Лебедин : ВВ «Білий лебідь», редакції журналу «ЖЛ». – 1993. – 464 с.

Спогади Наталки Васись (рік народження невідомий) с. Будилка, Лебединського району Сумської області. Запис 1993 р. // Ткаченко Б. Під чорним тавром: документи, факти, спогади / Б Ткаченко. – Лебедин : ВВ «Білий лебідь», редакції журналу «ЖЛ». – 1993. – 464 с.

Спогади Павла Панасовича Гребця (рік народження невідомий), уродженець хутору Гребці Лебединського району Сумської області. Запис 1993 р. // Ткаченко Б. Під чорним тавром: документи, факти, спогади / Б Ткаченко. – Лебедин : ВВ «Білий лебідь», редакції журналу «ЖЛ». –1993. – 464 с.

Спогади Ф. І. Суркової, жительки с. Шевелівка Балаклійвського району. Запис 2002 р. // Голодомор 1932–1933 років на Харківщині / Упор. О. С. Гнєзділо, О. С. Коптєва, Л. А. Панасенко та ін. – Харків : Оригінал, 2008. – 272 с.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління (далі – ЦДАВО). – Ф. 264. – Оп.1. – Спр. 479. Документы о ликвидации детской безпризорности в УССР, обследовании состояния снабжения необходимым детских домов (протоколы, резолюции, план, докладные записки, акты, заключения, сведения, переписка). 01.01.1931–07.01.1933. – 204 арк.

ЦДАВО. – Ф. 264. – Оп. 1. – Спр. 546. Документы о состоянии борьбы с детской беспризорностью в УССР и работе общества «Друг детей» (постановления, протоколы, план, докладные записки, сведения, справки,

информация, переписка). – 10.03.32–28.05.33. – 24 арк.

ЦДАВО. – Ф. 264. – Оп. 1. – Спр. 557. Документы об обследовании состояния и работы детских домов и интернатов УССР (протоколы, тезисы, докладные записки, акты, заключения, ведения, переписка). – 21.01.–29.12.1932. – 292 арк.

Циган Р. Був дитбудинок імені НКВС: історії слід : [про становище дітей на Полтавщині в голодний 1933 рік] / Р. Циган // Вечірня Полтава. – 1993. – 25 червня.
Kherson State University 2015