Академік Михайло Слабченко: нотатки до інтелектуальної біографії. Частина 1.

  • Сергій Водотика
Ключові слова: академік Михайло Слабченко, інтелектуальна біографія

Анотація

У статті аналізується інтелектуальна біографія визначного українця Михайла Єлисейовича Слабченка (1882–1952) – історика, правознавця, економіста, археографа, публіциста, діяча національно-визвольного та культурно-освітнього рухів, палкого патріота України. М. Слабченко був обраний дійним членом Всеукраїнської академії наук (1929), репресований у справі «Спілка визволення України» (1930). Реабілітований 1989 р., поновлений у складі дійсних членів НАН України 1990 р.

Посилання

1. Боровой С. Воспоминания / С. Боровой // Заруба В. М. Михайло Слабченко в епістолярію та мемуарній спадщині (1882–1952). – Дніпропетровськ : Юрид акад. МВС України ; Ліра, 2004. – С. 311–313.
2. Водотика С. Г. Академік Михайло Єлисейович Слабченко. Нарис життя та творчості / С. Г. Водотика / МВС України. Запорозький юридичний інститут ; НАН України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського. – К.-Херсон : Айлант, 1998. – 156 с.
3. Водотика С. Г. Історична наука УСРР 1920-х років : Соціополітичні, організаційні та концептуальні основи функціонування : дис. … доктора іст. наук : 07.00.01 / С. Г. Водотика / НАН України. Інститут історії України, 2000. – 543 с.
4. Водотика С. Г. Слабченко М. Є. / С. Г. Водотика // Українське козацтво : Мала енциклопедія. – Вид. 2-е, доп. і перероб. – Київ : Генеза ; Запоріжжя : Прем’єр, 2006. – С. 536–537.
5. Водотика С. Г. Створення академіком АН України М. Є Слабченком осередку українознавства в Одесі / С. Г. Водотика // Вісник АН України. – 1993. – № 2. – С. 45–48 ; Водотика С. Г. Трагічна доля академіка ВУАН М. Є. Слабченка / С. Г. Водотика // Проблеми історії України : Факти, судження, пошуки. – К. : Ін-т історії Укр. НАН Укр., 1994. – Вип. 3. – С. 76–84 ; Курас І. Ф., Водотика С. Г. Академік М. Є. Слабченко / І. Ф. Курас, С. Г. Водотика // Український історичний журнал. – 1993. – № 11, 12. – С. 92– 109.
6. Винар Б. Академік Михайло Слабченко (Матеріали до біографії та бібліографії) / Б. Винар // Український історик. – № 3/4. – С.19–29.
7. Гинзберг-Плохотнюк Б. [Воспоминания о М. Е. Слабченко]. Письмо В. М. Зарубе 20.03.1991 г. / Б. Гинзберг-Плохотнюк // Заруба В. М. Михайло Слабченко в епістолярію та мемуарній спадщині (1882–1952). – Дніпропетровсьу : Юрид акад. МВС України; Ліра, 2004. – С. 289–293.
8. Державний архів Одеської області. – Ф. Р-1593. – Оп. 1. – Спр. 308. Особова справа М. Є. Слабченка. Б.д. – 48 арк.
9. Див., наприклад статті : «Полкова канцелярія», «Полкова старшина», «Полковий суд», «Полковий устрій», «Полковник козацький», «Полковник наказний» // Енциклопедія історії України. – Т. 8. – К. : Наук. думка, 2011. – С. 344–347 ; статті в енциклопедії Українське козацтво : Мала енциклопедія. –Вид. 2-е. – Київ : Генеза ; Запоріжжя : Прем’єр, 2006. – 672 с., не кажучи вже про монографічні студії з історії Гетьманщини.
10. Новий журнал // Вільне життя. – Одеса, 1918. – № 120. – 30 (17) серпня ; Впливи мистецтва на Шевченка // Нові шляхи. – Одеса, 1919. – № 2. – 11 березня ; Невідоме про Л. Толстого // Записки Одеського при ВУАН товариства. Секція соціально-історична. – Одеса, 1929. – Ч. 2. – С. 35–38. Більш докладну бібліографію див. : Опис прижиттєвих публікацій М. Є Слабченка : Матеріали до бібліографічного покажчика. Упоряд. Г. Д. Зленко // Академік М. Є. Слабченко. Наукова спадщина і життєвий шлях. Зб. статей. – Одеса, 1995. – С. 85–99.
11. Сохань П. С. М. С. Грушевський і Academia : Ідея, змагання, діяльність / П. С. Сохань, В. І Ульяновський, С. М. Кіржаєв. – К. Ін-т укр. археографії НАН Укр., 1993. – 124 с. ; Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського. – Ф. 1. – Спр. 45245-45250 [Листування Слабченка М. Є. і Багалія Д. І.]. 03.01.1929 р. – 29.10.1929 р.
12. Заруба В. М. Історик держави і права України академік М. Є. Слабченко (1882–1952) : Монографія / В. М. Заруба. – Дніпропетровськ : ПП «Ліра ЛТД», 2004. – С. 298–312 ; Заруба В. Козацький полк, як адмініс-тративна одиниця Гетьманщини, у дослідженні М. Слабченка / В. Заруба// Січеславський альманах. – 2005. – № 1. – С. 36–43.
13. Водотика С. Г. Слабченко Михайло Єлисейович / С. Г. Водотика // Енциклопедія історії України. – Т. 9. – К. : Наук. думка, 2012. – С. 612–622 ; Мерзлякова С. О. Наукова спадщина М. Є Слабченка / С. О. Мерзлякова // Вісник Одеського національного ун-ту. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – Т. 15. № 121. – Одеса : ОНУ, 2010. – С. 98–109 ; Шевчук А. В. Передумови формування наукової школи М. Слабченка в Одесі / А. В. Шевчук // Гілея : Науковий вісник : Зб. наук. статей. – 2011. – Вип. 46 (№ 4). – С. 148–154.
14. Заруба В. М. Історик держави і права України академік М. Є. Слабченко (1882–1952) : Монографія / В. М. Заруба. – Дніпропетровськ : ПП «Ліра ЛТД», 2004. – 456 с.
15. Заруба В. М. Михайло Слабченко в епістолярію та мемуарній спадщині (1882–1952). – Дніпропетровськ : Юрид акад. МВС України ; Ліра, 2004. – 352 с.
16. Заруба В. М. Слабченко Михайло Єлисейович. Біобібліографія / В. М. Заруба. – Дніпропетровськ : «Ліра ЛТД», 1993. – 60 с.
17. Заруба В. М. Слабченко Михайло Єлисейович. – Дніпропетровськ : МВС України Юрид акад. – 2003. – 59 с.
18. Інститут архівознавства Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського. – Ф. 257. Колекція документів вчених України, репресованих у30–40-х та 50-х роках. – Оп. 10. – Спр. 1. М. Слабченко. Щоденник. Автограф. 2.01. – 31.03.1927 р. – 131 арк.
19. Лавріненко А. Він ненавидів бюрократизм, кар’єризм, псевдо фарс, користолюбство / А. Лавріненко // Сучасність. – 1992. – № 11. – С. 158–165.
20. Музичко О. Український імперіаліст з Одеси [До 130-річчя від дня народження і 60 років з дня смерті] / О. Музичко // Чорноморські новини. – Одеса, 2012. – № 43–44 (21307–21308).
21. Музичко О. Український імперіаліст з Одеси : До 130-річчя від дня народження Михайла Слабченка / О. Музичко. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://inkognita.day.kiev.ua/ukrayinskiy-imperialist-iz-odesi.html
22. Полонська-Василенко Н. Михайло Єлисейович Слабченко. До 30-ліття процесу СВУ / Н. Полонська-Василенко // Український самостійник. – 1960. – Ч. 4 (426). – С. 31–40.
23. Савенок Л. А. Особистість академіка Михайла Слабченка очима його сучасників / Л. А. Савенок // Академік М. Є. Слабченко. Наукова спадщина і життєвий шлях. Зб. статей. – Одеса, 1995. – С. 15–21.
24. Санцевич А. В. Видатний український історик М. Є. Слабченко / А. В. Санцевич. – К. : Ін-т історії Укр. НАН Укр., 1997. – 70 с.
25. Семененко О. Харків, Харків… Спогади емігранта / О. Семененко // Березіль. – 1991. – № 9. – С. 47–115.
26. Серед них слід відмітити Загальні збори Відділення історії, філософії і права НАН України в жовтні 1992 р., присвячені 110-й річниці з дня народження академіка Михайла Слабченка, проведені з ініціативи автора за всебічної підтримки одесита академіка І. Ф. Кураса [див. : Вісник Академії наукУкраїни. – 1993. – № 2. – С. 37–55] і наукову конференцію 1995 р. в Одеському національному університеті, організовану рідною для М. Слабченка кафедрою історії України та за участі автора [див. : Наукова спадщина і життєвий шлях. Зб. статей. – Одеса, 1995. – 124 с.]. Ці наукові форуми розпочали процес широкого повернення творчої спадщини академіка українській науці.
27. Шевельов Ю. І. У довгій черзі: проблеми реабілітації / Ю. І. Шевельов // Суспільство. Україна. Щорічник. – К. : Україна, 1991. – Вип. 25. – С. 60–66.
28. ЦДІА України, м. Київ. – Ф. 1235. – Оп. 1. – Спр. 752. Листування М. Є. Слабченка з М. С. Грушевським. 6.09.1909 р. – 28.04.1910 р. – 17 арк. ; Ф. 2052. – Оп. 1. –Спр. 1079-1081 Листи М. Слабченка до М. Ф. Сумцова. 19.07.1907 р. – 1910 р.
29. ЦДАВО України. – Ф. 166. – Оп. 12. – Спр. 7109. Особова справа М. Є Слабченка. – 16 арк.
30. Ясь О. В. Історик і стиль. Визначні постаті українського історіописання у світлі культурних епох [початок ХІХ – 80-і роки ХХ ст.] : Монографія: У 2 ч. – Ч. 2. – К. : Ін-т історії Укр. НАН Укр., 2014. – 650 с.
31. Ясь О. В. Линниченко Іван Андрійович / О. В. Ясь // Енциклопедія історії України. – Т. 6. – К. : Наук. думка, 2009. – С. 143–144.
32. Radziejwski J. The last years of Mykhailo Slabchenko / J. Radziejwski // Jornal of Ukrainian Stadies – Toronto, 1983. – Vol.8. – № 2. – P. 81–84.
Сторінки
106-117
Розділ
Інтелектуальна історія