Участь історика Саула Борового в обговоренні проспекту «Короткого курсу історії України» (лютий 1947 р.) .

  • Олексій Ясь
Ключові слова: С. Боровий, Короткий курс історії України, історія України, Інститут історії України, українська радянська історіографія, інституціональна історія, інтелектуальна історія, історія історичної науки

Анотація

Висвітлюється післявоєнний період інституціональної й інтелектуальної історії Інституту історії України в основних контекстах історії української радянської історичної науки. Розглядається участь історика С. Борового у нараді з обговорення проспекту «Короткого курсу історії України». Показуються зміни та трансформація образів і концептів української минувшини, пов’язаних із післявоєнною ідеологічною кампанією.

Посилання

1. Андрєєв В. Саул Боровий : єврейський вектор історії України / Віталій Андрєєв, Наталія Чермошенцева. – Херсон ; Нікополь : СПД Фельдман О. О., 2010. – 191 с.
2. До кінця ліквідувати буржуазно-націоналістичні перекручення історії України // Більшовик України. – 1947. – № 8. – С. 1–10.
3. Інститут історії України Національної академії наук України : Документи і матеріали 1936–1991 : у 2 кн. / відп. ред. В. А. Смолій ; упор. О. С. Рубльов, О. В. Юркова. – Київ : НАН України, Ін-т історії України, 2011. – Кн.1 : 1936–1947. – 630 с.
4. Історія Національної академії наук України. 1946–1950 / гол. ред. О. С. Онищенко ; упоряд. Л. М. Яременко, С. В. Старовойт, О. М. Березовський, В. А. Кучмаренко. – Київ : НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, 2008. – Ч. 1 : документи і матеріали. – 604 с.
5. Крупницький Б. Українська історична наука під Совєтами (1920–1950) / Борис Крупницький ; вступ. слово Н. Полонської-Василенко. – Мюнхен : Ін-т для вивчення СССР, 1957. – XLVI, 120 c.
6. Шевченко Ф. Історичні студії : Збірка вибраних праць і матеріалів (До 100-річчя від дня народження) / Федір Шевченко ; редколегія: В. СмолійНАН України, Ін-т історії України, 2014. – 700 с.
7. Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – Ф. 349. – Спр. 483. – 4 арк.
8. Науковий архів Інституту історії України НАН України. – Ф. 1. – Оп. 1. – Спр. 99. – 55 арк.
9. Центральний державний архів громадських об’єднань України. – Ф. 1. – Оп. 70. – Спр. 759. – 180 арк.
Сторінки
118-129
Розділ
Інтелектуальна історія