The cossacks gender of Synogub and his place in the history of Katerynoslav nobility

  • Ihor Kocherhin
Ключові слова: рід, Синьогуб, генеалогія, військовий товариш, дворянство, еліта, Південь України

Анотація

У статті представлена генеалогія шести поколінь козацького роду Синьогубів від середини XVIII до середини ХХ ст. Висвітлено процес нобілітації, а також дано характеристику участі Синьогубів в роботі земства, мирового суду, народницькому русі в останній третині ХІХ ст. Удодатку вміщено короткі біографічні довідки про 85 представників роду.

Посилання

1. А. Е. Родоначальник Синегубов // Екатеринославские губернские ведомости (далі ЕГВ). Часть неофициальная. – 1887. – № 30. – С. 4.
2. Александровское уездное земское собрание 1866 года (с 5 по 12 апреля). Протоколы и приложения к ним. – Екатеринослав : Типография Я. М. Чаусского, 1866. – 120 с.
3. Архів Коша Нової Запорозької Січі : Корпус документів. 1734–1775 / Гол. редкол. П. С. Сохань. – К. : ЦДІАК України, 2003. – Т. 3. – 952 с.
4. Архів Коша Нової Запорозької Січі : Корпус документів. 1734–1775 / Гол. редкол. П. С. Сохань. – К. : ЦДІАК України, 2006. – Т. 4. – 888 с.
5. Архів Коша Нової Запорозької Січі : Корпус документів. 1734–1775 / Гол. редкол. П. С. Сохань. – К. : ЗАТ «Віпол», 2008. – Т. 5. – 528 с.
6. Биографический индекс России и Советского Союза / Сост. А. Фрей. – Мюнхен : Saur, 2005.
7. Державний архів Дніпропетровської області (далі ДАДО). – Ф. 120. – Оп. 1. – Спр. 1 д. Список землевласників Новомосковського повіту з вказуванням кількості землі та вкладні аркуші приватних земських грошових зборів за 1888 рік.
8. ДАДО. – Ф. Р. 1684. – Оп. 2. – Спр. 719. Катеринославський дворянський земельний банк.
9. Деятели Революционного движения в России. Био-библиографический словарь. Т. 1. От предшественников декабристов до конца «Народной воли». Ч. 2. Шестидесятые годы / Сост. А. А. Шилов, М. Г. Карнаухова. – М. : Изд-во всесоюзного общества политкаторжан, 1928. – 496 с.
10. Деятели Революционного движения в России. Био-библиографический словарь. Т. 2. От предшественников декабристов до падения царизма. Вып. 4. Семидесятые годы / Сост. А. А. Шилов, М.Г. Карнаухова. – М. : Изд-во всесоюзного общества политкаторжан, 1932. – 836 с.
11. Дніпропетровський національний історичний музей. Відділ рукописів. Друга частина Родовідної книги дворянства Катеринославської якої губернії з 1886 р. – Арх. 536.
12. ЕГВ. Часть неофициальная. – 1893. – № 50. – 15 мая. – С. 2.
13. Житецький І. Київська громада за 60-х років / І. Житецький // Україна : науковий двохмісячник українознавства. – 1928. – Кн. 1. – С. 91–125.
14. Журналы Александровского уездного земского собрания очередной сессии 1888 г. с приложениями. – Александровск : Типография Б. Я. Штерн, 1889. – 540 с.
15. Извлечение из описаний помещичьих имений в 100 душ и свыше. Екатеринославская губерния // Приложения к трудам редакционных комиссий для составления положении о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости. – СПб. : В типографии В. Безобразова и Ко. 1860. – Т. VI. – 35 с.
16. История Полтавы [Електронній ресурс]. Режим доступу : http://histpol.pl.ua/ru/petrovskij-poltavskij-kadetskij-korpus/vospitanniki-ppkkgeorgievskie- kavalery?id=4171 (дата звернення 7.04.2017)
17. Інститут Рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського (далі ІР НБУ). Ф. ІІ (Збірка Я. Новицького). – Спр. 24821.Список потомствених дворян Катеринославської губернії Олександрівського повіту за 1853 р.
18. ІР НБУ. Ф. ІІ (Збірка Я. Новицького). – Спр. 24822. Папери дворянського депутатського зібрання про рід Синегубів.
19. ІР НБУ. Ф. ІІ (Збірка Я.Новицького). – Спр. 24843. Список потомствених дворян Катеринославської губернії Олександрівського повіту за 1859 р.
20. Крестьянское дело в Екатеринославской губернии (далі КД в ЕГ). – 1863. – 27–29 апреля. – № 13. – 22 с.
21. КД в ЕГ. – 1863. – 8 апреля. – № 14.– 18 с.
22. КД в ЕГ. – 1863. – 11 ноября. – № 23. – 24 с.
23. КД в ЕГ. – 1863. – 9 декабря. – № 25. – 30 с.
24. Кривошея В. В. Генеалогія українського козацтва : Нариси історії козацьких полків / В. В. Кривошея. – Вид. 2-е, доп. – К. : Видавничий дім «Стилос», 2004. – 391 с.
25. Кривошея В. В. Українське козацтво в національній пам’яті. Полтавський полк. Монографія : у 2 т. / Кривошея В. В. – Чернігів : Видавець Лозовий В.М., 2014. – Т.2. – 496 с.
26. Локоть Ф. Столетие Екатеринославской классической гимназии 1805– 1905 гг. Краткий исторический очерк / Ф. Локоть. – Екатеринослав : Типография губернского земства, 1908. – 386 с.
27. Перемены по службе // ЕГВ. Часть официальная. – 1889. – № 17. – 1 марта. – С. 1.
28. Полтавець С. М. Діти дикого поля / С. М. Полтавець. – Слов’янськ : Печатный двор, 2008. – 526 с.
29. Постановления Александровского уездного земского собрания очередной сессии 1872 года с приложениями. – Екатеринослав : Типография Я. М. Чаусского, 1873. – 157 с.
30. Постановления VII очередного Екатеринославского губернского земского собрания с 28 октября по 12 ноября 1872 года. – Екатеринослав : В типографии губернского правления, 1873.
31. Постановления чрезвычайного Екатеринославского губернского земского собрания с 17–18 апреля 1873 года. – Екатеринослав : Печатано в губернской типографии, 1874. – 92 с.
32. Продажа имений // ЕГВ. Часть официальная. 1883. – № 35. – 30 апреля. – С. 158–159.
33. Протоколы Александровского уездного земского собрания очередной сессии 1878 г. – Екатеринослав :  Губернская типография, 1879. – 229 с.
34. Протоколы Александровского уездного земского собрания очередной сессии с 16 по 20 сентября 1875 года с приложениями. – Екатеринослав : Губернская типография, 1876. – 277 с.
35. Протоколы чрезвычайного Александровского уездного земского собрания для выбора мировых судей 4–8 февраля 1869 г. с приложениями. – Екатеринослав : Типография Я.М. Чауского, 1869.
36. Распоряжения правительства // ЕГВ. Часть официальная. – 1872. – № 11. – 7 февраля. – С. 69.
37. Распоряжения правительства // ЕГВ. Часть официальная. – 1874. – № 87. – 30 октября. – С. 326.
38. Российский государственный исторический архив. – Ф. 1343. – Оп. 51. – Д. 98. Родословная книга дворян Екатеринославской губернии.
39. Сборник постановлений первого очередного Александровского уездного земского собрания 20–28 октября 1866 г. – СПб. : Типография Л. Демиса, 1867.
40. Світленко С. І. Суспільний рух на Катеринославщині у 50–80-х роках ХІХ століття : Монографія / С. І. Світленко. – Д. : Вид-во ДНУ, 2006. – 268 с.
41. Синегуб А. П. Защита Зимнего дворца (25 октября – 7 ноября 1917 г.) / А. П. Синегуб // Архив русской революции. – М. : Терра-Политиздат, 1991. – Т. IV. – С. 121–197.
42. Синегуб Сергей Силович [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://ru.wikipedia.org/wiki/Синегуб,_Сергей_Силович (дата звернення 7.04.2017)
43. Систематический свод постановлений Екатеринославского губернского земского собрания 1866–1913 гг. – Екатеринослав : Типография губернского земства, 1914 – Т. I (1866–1889 гг.).
44. Совет государственного земельного банка // ЕГВ. – 1917. – № 26. – 12 апреля. – С. 3.
45. Список всем избирателям, которые имеют право голоса в избирательном съезде землевладельцев Александровского уезда // ЕГВ. Часть официальная. – 1868. – № 69. – 27 ноября. – С. 556–559.
46. Список лиц, имеющих право быть избранными в мировые судьи по Александровскому уезду и Мариупольскому округу // ЕГВ. Часть официальная. – 1868. – № 67. – 20 ноября. – С. 546.
47. Список лиц, имеющих право участия в выборах уездных земских гласных по Александровскому уезду // Приложения в Екатеринославским губернским ведомостям. 2 февраля. – № 14.
48. Список лицам, имеющим право непосредственного участия в выборе гласных по Новомосковскому уезду // ЕГВ. Часть официальная. – 1884. – 10 марта. – № 20. – С. 4.
49. Список офицерских чинов русского императорского флота [Електронній ресурс] Режим доступу :http://www.petergen.com/publ/omsn213.shtml (дата звернення 11.04.2017 р.)
Сторінки
145-160
Розділ
Історія Південної України