ЕПОХА ВЕЛИКИХ РЕФОРМ (1856-1874) У ВІЗІЇ ЗЕМСЬКОГО ЛІБЕРАЛІЗМУ ПІВНІЧНОЇ УКРАЇНИ

  • Назар Котельницький
Ключові слова: доба Реформ, Олександр ІІ, модернізація, лібералізм, І.І.Петрункевич

Анотація

На основі джерел особового походження - мемуарів, щоденників, епістолярної спадщини та публіцистики, показана персональна візія лідерів
земського лібералізму північної України на епоху Великих реформ у Російській імперії. Проаналізувавши точку зору очільників опозиційного руху, які
охарактеризували добу модернізації як дуже суперечливу, автор приходить до висновку, що досліджуваний історичний період можна вважати часом
втрачених можливостей та нереалізованого потенціалу.

Посилання


1.Петрункевич И. И. Из записок общественного деятеля. Воспоминания / Под. ред. проф. А. А. Кизеветтера / И. И. Петрункевич. – Прага, б. и., 1934. – 472 с.
2.Петрункевич И. И. Манифест 19 февраля в провинции (из личных воспоминаний) / И. И. Петрункевич // Речь. – 1911. – № 49. – 19 февраля. – С. 5.
3.Петрункевич И. И. К аграрному вопросу / И. И. Петрункевич. – М. : Типография О. Л. Сомовой,1905. – С. 3–5 ; Петрункевич И. И. Введение / И. И.
Петрункевич // Аграрный вопрос. – М. : Беседа, 1905. – Т. 1. – С. 15–36.
4.Петрункевич И. И. 50-летие «Положение о земских учреждениях» (1864–1914) / И. И. Петрункевич // Речь. – 1914. – № 1. – 1 января. – С. 1.
5.Русов О. О. Спомини про празьке видання «Кобзаря» / О. О. Русов // Русов О. О. Щоденники та спогади / Упоряд., підг. до друку, вст. стаття, коментарі О. Я. Рахна. – Чернігів : Десна Поліграф, 2011. – С. 181–195.
6.Русова С. Ф. Мої спомини / С. Ф. Русова. – К. : Віта-Україна, 1996. – С. 49 ; Русова С. Ф. Мемуари. Щоденник / С. Ф. Русова. – К. : Поліграфкнига, 2004. –
С. 57–58.
7.Хижняков В. М. Воспоминания земского деятеля / Предисл. В. Я. Богучарского / В. М. Хижняков. – Петроград : Огни, 1916. – 251 с.
8.Чернігівський літературно-меморіальний музей-заповідник Михайла Коцюбинського. – Фондове зібрання. – Архівні колекції. – Архів І. Л. Шрага. –
Стенографічний текст промови І. Л. Шрага на ювілейному вечорі Л. І. Глібова. Автограф. – Інв. №А-4685. – 2 арк.
Опубліковано
2019-10-21
Сторінки
81-89
Розділ
Історія України