У пошуках кращої долі: Дім Переселенців Товариства із земельного устрою єврейських трудящих у Херсоні

  • Юрій Капарулін
Ключові слова: «єврейське питання» в СРСР, Херсон, єврейські аграрні поселення, Агро-Джойнт, ТЗЕТ, КОМЗЕТ

Анотація

Статтю присвячено історії єврейської аграрної колонізації в СРСР у другій половині 1920-х рр. Розглянуто місце Херсона як транзитного центра на Півдні України в цьому процесі, зокрема через функціонування Дому Переселенців.

Посилання

1. Андрєєв В. «Свій-чужий» в єврейській культурі Півдня України : самоідентифікація та подвійна лояльність / В. Андрєєв // Джерела з історії Південної України. Том 9 // Мемуари та щоденники. Частина 2 / Упорядники : А. Бойко, В. Мільчев. – Запоріжжя : РА «Тандем-У», 2006. – С. 82–95.
2. Бейзер М. Американский брат : Джойнт в России, СССР, СНГ / М. Бейзер, М. Мицель. – [Б.м.] : [б.и.], [Б.г.]. –208 с.
3. Державний архів Херсонської області (далі – ДАХО). – Ф. Р-488. – Оп. 1. – Спр. 1. – Арк. 10–16, 68–70.4. ДАХО. – Ф. Р-488. – Оп. 1. – Спр. 4. – Арк. 279, 281.
5. ДАХО. – Ф. Р-488. – Оп. 1. – Спр. 5. – Арк. 133–134.
6. ДАХО. – Ф. Р-488. – Оп. 1. – Спр. 6. – Арк. 66–67, 71.
7. ДАХО. – Ф. Р-488. – Оп. 1. – Спр. 14. – Арк. 2.
8. ДАХО. – Ф. Р-488. – Оп. 1. – Спр. 16. – Арк. 77.
9. ДАХО. – Ф. Р-1864с. – Оп. 1. – Спр. 1. – Арк. 36.
10. Журба М. А., Доценко В. О. Шестикутна зірка над полем : Життя і смерть єврейського землеоблаштування в Україні (20–30-ті роки ХХ століття) : Монографія / М. А. Журба. – К. : «МП Леся», 2005. – 230 с.
11. Іванова І. А. Утворення колонізаційного фонду та землевпорядження єврейських колоній Півдня України у 20-ті рр. ХХ ст. / І. А. Іванова // Наук. пр. іст. ф-ту Запоріз. нац. ун-ту. – 2010. – Вип. 28. – С. 205–207.
12. Іванова І. А. Економічне становище єврейських сільськогосподарських колоній Херсонщини у 1927 р. / І. А. Іванова // Наук. пр. іст. ф-ту Запоріз. держ. ун-ту. – Запоріжжя, 2007. – Вип. XXI. – С. 202–204.
13. Капарулін Ю. Особливості організації та проведення лотерейної кампанії ТЗЕТ 1927–1928 рр. в Херсонській окрузі / Ю. Капарулін // Scriptorium nostrum. Електронний історичний журнал / голов. ред. В. Андрєєв. –Херсон, 2016. – Вип. 2 (2). – С. 146–156. – [Електронний ресурс] Режим доступу: sn.kspu.edu.
14. Корогодський Ю. М. Голод у єврейських землеробських колоніях України (1932–1933 рр.) : історіо-графія проблеми / Ю. М. Корогодський // Сторінки історії. – 2013. – Вип. 36. – С. 116–123.
15. Мицель М. «Последняя глава» : Агро-Джойнт в годы Большого террора : [исследование] / Михаил Мицель ; ред. Владимир Любченко. – К. : Дух і Літера, 2012. – 461 с.
16. Непомнящий Б. З. Херсон еврейский. Трагедии и судьбы / Б. З. Непомнящий. – Херсон : Олди-плюс, 2004. – 340 с.
17. Озерянская И. Играем в «великое переселение» / И. Озерянская // Мигдаль. – [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.migdal.org.ua/times/58/5278/
18. Орлянський В. Роль Укркомзета в проведенні переселення євреїв на землю в 20-ті роки / В. Орлянський // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Вип. ХІІ. – Запоріжжя : Тандем – У, 2000. – С. 92–103.
19. Погромський В. О. Діяльність «Джойнта» і «Агро-Джойнта» на Півдні України та у Криму у міжвоєнний період / В. О. Погромський // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Сер. : Історія. – 2014. – Т. 227. – Вип. 215. – С. 23–27.
20. Сусоров В. Д. Калініндорф / В. Д. Сусоров // Наукові праці Миколаївського державного гуманітар-ного університету ім. Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». Сер. : Історичні науки. – 2008. – Т. 96, Вип. 83. – С. 206–212. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdui_2008_96_83_45
21. Тригуб О. П. Міжнародна організація «Джойнт» в економічній розбудові Південної України (20–30-ті роки ХХ ст.) / О. П. Тригуб // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Сер. : Історичні науки. – 2013. – Вип. 3.34. – С. 113–119.
22. Щукин В. В. Еврейские земледельческие колонии Херсонской губернии (ХІХ – начало ХХ вв.) : очерки истории / В. В. Щукин, А. Н. Павлюк ; под. ред. М. Д. Гольденберга. – Николаев : Издатель Шамрай П. Н., 2016. – 408 с.
23. Якубова Л. Політика аграризації єврейства : соціальні та економічні наслідки (20-і – початок 30-х рр. ХХ ст.) / Л. Якубова // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : Міжвід. зб. наук. пр. – 2003. – Вип. 10. – С. 178–208.
24. Beyond Relief : JDC in Interwar Ukraine and Crimea. – [Електронний ресурс] Режим доступу : http://archives.jdc.org/project/seeking-new-horizons/
Сторінки
215-226
Розділ
Історія Південної України