Одеські періодичні видання часів німецько-румунської окупації 1941– 1944 рр. як історичне джерело: структура, зміст, особливості

  • Олена Гейтан
  • Валерій Левченко
Ключові слова: Одеса, Трансністрія, періодика, преса, історичне джерел, німецько-румунська окупація

Анотація

У статті, з урахуванням надбань вітчизняної та зарубіжної історіографії, на широкій і репрезентативній джерельній базі викладено результати дослідження щодо історії, структури, змісту та особливостей періодичних видань Одеси часів німецько-румунської окупації 1941–1944 рр. У статті здійснено спробу комплексного аналізу виявлених одеських періодичних видань, що виходили в окупаційний період. Досліджено обставини виникнення та функціонування періодичних видань, охарактеризовано їх інформаційні можливості щодо висвітлення суспільно-політичного, соціально-
економічного і культурного стану в Трансністрії.

Посилання

1. Білоусова Л. Г. Документи з історії Другої світової війни та її наслідків у державному архіві Одеської області / Л. Г. Білоусова // Велич подвигу народного : матеріали міжнар. наук. конф., 8 квіт. 2005 р. – Одеса, 2006. – С. 20–27.
2. Бжеський Р. Г. Кеніг сучасник Гоголя про нього і його творчість /Р. Бжеський // Нове життя. – 1942. – 15 листопада.
3. Буг. – 1943. – 7 октября ; 11 октября.
4. Вінцковський Т. Окупаційний режим в губернаторстві «Трансністрія» / Т. Вінцковський, Г. Кязимова, М. Михайлуца, В. Щетніков // Україна в Другій світовій війні : погляд з ХХІ століття. Історичні нариси. – Кн. 1. – К., 2010. – С. 413–445.
5. Вождь и «вождь» // Буг. – 1943. – 22 марта.
6. Высокий урожай пшеницы // Одесская газета. – 1943. – 13 июля.
7. В день юбилея // Одесская газета. – 1942. – 19 марта.
8. В типографии при Православной Миссии // Одесская газета. – 1943. – 14 февраля.
9. Гейтан О. Періодичні видання Одеси часів румунської окупації 1941– 1944 рр. як історичне джерело (за матеріалами Державного архіву Одеської області) / О. Гейтан, В. Левченко // Південний захід. Одесика. Історико- краєзнавчий науковий альманах. – Вип. 22. – Одеса : Друкарський дім, 2017. –С. 149–169.
10. Гінда В. Культура, освіта і спорт під час окупації / В. Гінда // Україна в Другій світовій війні : погляд з ХХІ століття. Історичні нариси. – Кн. 1. – К., 2010. – С. 697–717.
11. Грановський Б. В. Національна періодика України воєнної доби в Європі у 1940–1945 pp. (альманахи, бюлетені, вісники, газети, журнали) / Б. В. Грановський // Грановський Б. В. Джерела альтернативного українознавства : (Європа 1940–1945 pp.) : Бібліографічний довідник. – К.,2002. – С. 17–36.
12. Грибков И. В. Румынская оккупация 1941–1944 гг. (по материалам прессы) / И. В. Грибков // Ключевские чтения – 2007. Русский исторический процесс глазами современных исследователей : Материалы Межвузовской научной конференции. Сборник научных трудов. – М., 2007. – С. 367–370.
13. Грибков И. В., Молчанов Л. А. Русские газеты на оккупированной советской территории (1941–1944 гг.) / И. В. Грибков, Л. А. Молчанов // Новый исторический вестник. – 2007. – № 2 (16). – С. 143–153.
14. Грибков И. В. Миссионерская деятельность Румынской Православной Миссии в 1941–1944 гг. на оккупированных территориях (по материалам газет) / И. В. Грибков // На ниве Христовой : Материалы Всероссийской научно- богословской конференции «VI Свято-Филаретовские чтения», 10–11 декабря2008 г. – М.-Ярославль, 2009. – С. 158–163.
15. Грибков И. В. Газеты на оккупированной территории СССР на русском языке в период Великой Отечественной войны (1941–1944 гг.) : источниковедческое исследование : дис. ... канд. ист. наук : 07.00.09 / И. В. Грибков. – Москва, 2016. – 262 л.
16. Григорій Сковорода – предтеча українського відродження // Нове життя. – 1942. – 27 вересня.
17. Де мешкала в Києві Л. Українка // Нове життя. – 1943. – 6 лютого.
18. Де могила гетьмана Івана Мазепи // Нове життя. – 1942. – 18 жовтня.
19. Дім, в якому жила Леся Українка в Луцьку // Нове життя. – 1942. – 25 жовтня.
20. Для своего... // Одесса. – 1943. – 6 апреля.
21. Дневник Одессы // Одесса. – 1943. – 28 февраля.
22. До 30-річчя з дня смерті Лесі Українки // Нове життя. – 1943. – 31 серпня.
23. До 100-річчя з дня смерті Гр. Квітки-Основ’яненка // Нове життя. – 1943. – 21 вересня.
24. Думитрашку С. Юбилей / С. Думитрашку // Одесская газета. – 1942. – 25 октября.
25. Еврейская эмиграция // Буг. – 1943. – 12 февраля.
26. Жиды в СССР // Буг. – 1943. – 11 июня.
27. Журнал «Кругозор» // Молва. – 1943. – 30 сентября.
28. Итоги нового земледелия // Одесская газета. – 1943. – 28 мая.
29. Історичне джерелознавство : Підручник / Я. С. Калакура, І. Н. Войцехівська, С. Ф. Павленко та ін. – К. : Либідь, 2002. – 488 с.
30. «Камінь Коцюбинського» // Нове життя. – 1942. – 25 жовтня.
31. Кибалюк Н. Т. Шевченко // Нове життя. – 1943. – 11 березня.
32. Кинка С. М. Оккупационные газеты как источник по истории Одессы периода 1941–1944 гг. / С. М. Кинка // Вісник Одеського історико-краєзнавчого музею. – 2010. – № 9. – С. 92–96.
33. Кого хочет обмануть Сталин? // Буг. – 1943. – 28 января.
34. Концерт пам’яті Лесі Українки // Нове життя. – 1942. – 20 вересня.
35. Концерти ім. Лисенка // Нове життя. – 1942. – 31 грудня.
36. Костинеску А. Наш девиз / А. Костинеску // Одесская газета. – 1942. – 18 июня.
37. Крикун В. І. Освіта в період румунської окупації в Одесі в 1941–1944 рр. / В. І. Крикун // Інтелігенція і влада. – Вип. 6. Серія : історія. – 2006. – С. 97– 102.
38. Курилишин К. Українська легальна преса періоду німецької окупації (1939–1944 рр.) : Історико бібліографічне дослідження / К. Курилишин. У 2 т. – Львів, 2007. – Т. 1 : А–М. – 640 с., т. 2 : Н–Я. – 592 с.
39. Кязимова Г. Х. Творча інтелігенція та влада Трансністрії (на матеріалах окупаційної преси) / Г. Х. Кязимова // Інтелігенція і влада. – Вип. 8. – 2006. – С. 205–210.
40. Лебединский А. Первая сотня / А. Лебединский // Одесская газета. – 1942. – 18 июня.
41. Левченко В. В. Життя та науково-громадська діяльність Валентина Івановича Селінова (до 130-річчя з дня народження) / В. В. Левченко // Південний Захід. Одесика : історико-краєзнавчий науковий альманах. – Вип. 2. – 2006. – С. 256–266.
42. Левченко В. В. Из истории исторической науки : профессор Николай Афанасьевич Соколов (1886–1953) / В. В. Левченко // Південний Захід. Одесика : історико-краєзнавчий науковий альманах. – Вип. 6. – 2008. – С. 227–247.
43. Левченко В. В. Діяльність вчених-істориків Одеси в період румунської окупації (1941–1944 рр.) та їх доля / В. В. Левченко // Південь України : етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри : мат. ІІІ міжн. наук.-практ. конф. Одеса, 15–16 квітня 2011 р. / Відп. ред. М. І. Михайлуца. – Одеса, 2011. – С. 233–239.
44. Михайло Михайлович Коцюбинський // Нове життя. – 1943. – 21 вересня.
45. Михайлуца А. М. Аналітичний огляд періодичних видань окупованої Одеси 1941–1944 рр. (на матеріалах газет «Молва» та «Одесская газета») / А. М. Михайлуца // Південь України : етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри : зб. наук. праць ІІ міжнар. наук.-практ. конф. 10–11 квіт.2009 р., Одеса / Відп. ред. М. І. Михайлуца. – Одеса, 2009. – С. 185–189.
46. Михайлуца М. І. Християнізація по-румунськи в Трансністрії (на матеріалах преси 1942–1943 рр.) / М. І. Михайлуца // Історія релігій в Україні. – Львів, 2004. – Кн. 1. – С. 377–381.
47. Михайлуца М. І. Релігійна політика румунської окупаційної влади в Південній Бессарабії і Транс-ністрії (кінець 1930–1944 рр.) : Монографія / М. І. Михайлуца. – Одеса, 2006. – 237 с.
48. Михайлуца М. І. Православна церква на Півдні України в роки Другої світової війни (1939–1945) / М. І. Михайлуца. – Одеса : Вид-во «ВМВ», 2008. – 392 с.
49. Михайлуца М. І. Відображення процесу формування і участі у боях «Русской освободительной армии»  (РОА) на сторінках трансністрійської преси / М. І. Михайлуца // Сторінки воєнної історії України : зб. наук. статей / [відп. ред. В. А. Смолій] / НАН України, Ін-т історії України. – К., 2010. – Вип. 13. – С. 100–106.
50. Михайлуца М. І. Поліграфічна християнська продукція та преса на теренах «Трансністрії» у 1941–1944 роках / М. І. Михайлуца // Краєзнавство : науковий журнал. – 2010. – № 1–2. – С. 59–63.
51. Михайлуца М. І. Тема російської колаборації на шпальтах газет в окупованій Одесі (1942–1943 рр.) / М. І. Михайлуца // Південний-захід. Одесика : історико-краєзнавчий науковий альманах. – Вип. 16. – 2013. – С. 147–155.
52. «Молва» – орган Губернаторства // Одесская газета. – 1943. – 13 апреля.
53. Московські кати. Від Дзержинського до Берія // Мир. – 1943. – 21 січня.54. Національний герой // Нове життя. – 1943. – 8 жовтня.
55. Недзведский А. В. Одесская тетрадь / А. В. Недзведский. – Одесса : Друк, 2001. – 150 с.
56. Німець про Україну часів Мазепи // Нове життя. – 1942. – 18 жовтня.
57. Новый трюк Сталина // Буг. – 1943. – 17 февраля.
58. Объявление // Одесская газета. – 1942. – 30 октября.
59. Одесса. – 1942. – 14 августа ; 4, 6, 13, 27 октября ; 1, 7 ноября.
60. Одесская газета. – 1941–1944.
61. Осенний сев // Одесская газета. 1943. – 16 августа.
62. Осипенко О. Система управління сільським господарством у губернаторстві «Трансністрія» (1941–1944 рр.) / О. Осипенко // Емінак : щоквартальник науковий. – 2015. – № 4 (12) (жовтень-грудень). – С. 64–71.
63. Остащук В. Одеса 1941–1945 рр. в документах / В. Остащук. – Одеса, 2010. – 150 с.
64. Письменник і вчений // Нове життя. – 1943. – 31 травня.
65. Последняя авантюра Сталина // Буг. – 1943. – 15 февраля.
66. П. П. Бенефис артиста Н. И. Богданова // Молва. – 1943. – 25 марта.
67. Приговор шайке грабителей // Одесская газета. – 1942. – 30 октября.
68. Пынтя Г. Об «Одесской газете» / Г. Пынтя // Одесская газета. – 1942. – 18 июня.
69. Расстрел террориста // Одесская газета. – 1942. – 30 октября.
70. Сельскохозяйственная хроника // Одесская газета. – 1943. – 16 октября.
71. Смилянская Ю. Пресса оккупационного периода в Украине : создание, структура и предваритель-ный анализ базы данных / Ю. Смилянская // Наукові записки. – К. : Інституту політичних і етно-національних дослідженьім. І. Ф. Кураса НАН України, 2006. – Вип. 31. – С. 25–50.
72. Современный театр // Одесская газета. – 1943. – 2 апреля, 8 мая, 18 июня ; 1944. – 21 января.
73. Сообщение // Одесская газета. – 1942. – 28 апреля.
74. Сколько евреев живет в мире? // Буг. – 1943. – 4 мая.
75. Сталин распродает Россию // Буг. – 1943. – 23 января.
76. Сталин метается как затравленный зверь // Буг. – 1943. – 25 января.
77. Сталин начинает дурить // Буг. – 1943. – 10 марта.
78. Театр «Обозрений» // Одесская газета. – 1943. – 5, 6, 8 мая.
79. Уже настало... // Одесса. – 1943. – 28 мая.
80. «Украдене щастя» // Одесса. – 1943. – 23 марта.
81. Централь мирового жидовства // Буг. – 1943. – 25 марта.
82. Цьох Й. Т. Преса Української РСР періоду Великої Вітчизняної війни/ Й. Т. Цьох. – Львів : ЛДУ, 1984. – 53 с.
83. Чергова жидо-большевицька витівка // Мир. – 1943. – 21 січня.
84. Черняков Б. І. Окупаційна і легальна періодична преса в Україні 1941– 1944 рр. Джерела дослідження. Бібліографія / Б. І. Черняков. – Київ, 2005. – 79 с.
85. Черняков Б. І. Періодична преса на окупованій території України / Б. І. Черняков // Наукові записки Інституту журналістики. – 2005. – Т. 18. – С. 131–158.
86. Шевченко Н. В. Діяльність національних культурно-освітніх закладів Півдня України в період румунської окупації 1941–1944 рр. : автор. дис. На здобуття наук. ступеня канд. іст. Наук / Н. В. Шевченко. – Миколаїв, 2010. – 16 с.
87. Щетніков В. П. Одесский университет : 1941–1944 годы (по материалам оккупационной прессы) / В. П. Щетніков // Записки історичного факультету. – Одеса, 1999. – Вип. 9. – С. 266–271.
88. Яр. Б. Микола Садовський / Б. Яр // Нове життя. – 1943. – 26 лютого.
89. Dallin A. Odessa, 1941–1944 : A Case Study of Soviet Territory Under Foreign Rule / А. Dallin. – Santa Monica, California, USA, 1957. – P. 216.
90. 20 июня... // Одесса. – 1943. – 19 июня.
Сторінки
227-248
Розділ
Історія Південної України