Діяльність партійного архіву Херсонського обкому КП(б)У – КПУ в 1950-і рр

  • Наталя Кузовова
Ключові слова: партійний архів Херсонського обласного комітету КП(б)У – КПУ, КП(б)У – КПУ, КПРС, Українська філія ІМЛ (ІМЕЛ, ІМЕЛС), публікація документів, Херсонська область, Ладичук

Анотація

Досліджується діяльність партійного архіву Херсонського обласного комітету КП(б)У – КПУ в 1950-і рр. Розглядаються основні показники роботи партархіву: забезпечення збереженості, режиму секретності, комплектування, створення науково-довідкового апарату, видавнича, ідеологічно-пропагандистська робота, організація користування архівними документами. Аналізуються проблеми, пов’язані з незадовільною матеріально- технічною базою архіву та відсутністю кваліфікованих кадрів. Вивчається питання використання НДА, складеного архівістами, для сучасної історичної науки. Досліджується історія створення колекцій спогадів учасників подій, знакових для радянської влади: історії КПУ, Жовтневого перевороту 1917 р. тощо та види пропагандистської роботи, що організовував та проводив партархів. З’ясовано, які наукові праці та дослідження опубліковані за його матеріалами.

Посилання

1. Давыдов С. И. Роль печати в борьбе КПСС за воспитание масс в духе идеологии дружбы народов СССР в 1946–1954 гг. (На материалах Укр. ССР) : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. ист. наук / С. И. Давыдов. – М- во высш. образования СССР. Ин-т повышения квалификации преподава-телей марксизма-ленинизма при Киевском гос. ун-те им. Т. Г. Шевченко. – К. : [б. и.], 1955.
2. Давыдов С. И. Продовольственная политика Коммунистической партии и Советского государства в период Октябрьской революции и гражданской войны (1917–1920 гг.) : автореферат дис. на соискание ученой степени док. ист. наук : спец. 07.00.02 / С. И. Давыдов. – АН СССР. Ин-т истории СССР. – М. : [б. и.], 1974.
3. Державний архів Херсонської області (далі – ДАХО). – Ф. П-3562. Оп. 1. Спр. 18 Звіт про роботу партархіву за 1950 рік. – 22 арк.
4. ДАХО. – Ф. П-3562. – Оп. 1. – Спр. 22 Звіт про роботу партархіву за 1951 рік. – 22 арк.
5. ДАХО. – Ф.П-3562. – Оп. 1. – Спр. 27 Звіт про роботу партархіву за 1952 рік. – 17 арк.
6. ДАХО. – Ф.П-3562. – Оп. 1. – Спр. 30 Звіт про роботу партархіву за 1953 рік. – 17 арк.
7. ДАХО. – Ф.П-3562. – Оп. 1. – Спр. 35 Звіт про роботу партархіву за 1954 рік. – 10 арк.
8. ДАХО. – Ф.П-3562. – Оп. 1. – Спр. 40 Звіт про роботу партархіву за 1955 рік. – 18 арк.
9. ДАХО. – Ф.П-3562. – Оп. 1. – Спр. 45 Звіт про роботу партархіву за 1956 рік. – 13 арк.
10. ДАХО. – Ф.П-3562. – Оп. 1. – Спр. 49 Звіт про роботу партархіву за 1957 рік. – 13 арк.
11. ДАХО. – Ф.П-3562. – Оп. 1. – Спр. 50 Інструктивно-методичні листи. – 61 арк.
12. ДАХО. – Ф.П-3562. – Оп. 1. – Спр. 52 Звіт про роботу партархіву за 1958 рік. – 13 арк.
13. ДАХО. – Ф.П-3562. – Оп. 1. –Спр. 58 Річний звіт партархіву (пояснювальна записка, відомості для паспорта, доповнення та зміни доперспективного плану роботи партархіву на 1959–1965 рр., список працівників парархіву. – 14 арк.
14. Державний архів Херсонської області : Путівник / Автори-упоряд. : А. Карпова (відп. ред.) та ін. ; редколегія : Г. Боряк (голова) та ін. – Київ : Держкомархів України, 2003. – 740 c.
15. Історія міст і сіл Української РСР. Херсонська область. – К. : Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1971.
16. Кравченко В. Г. «Коммунистическая партия в борьбе за восстановление хлопковой базы на Украине (1943–1950 гг.)» : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. ист. наук / В. Г. Кравченко. – М-во высш. образования СССР. Киевский гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко. – К. : [б. и.], 1953.
17. Кузовова Н. М. Заснування та перші роки діяльності партархіву Херсонського обкому КП(б) У (1945–1950 рр.) / Н. М. Кузовова // Архіви України. – 2014. – № 1. – С. 103–111.
18. Кузовова Н. М. Партійний архів Херсонського обкому КП(б)У – КПУ в 1944 – 1950-х рр. та створення радянської міфології / Н. М. Кузовова // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя : ЗНУ, 2016. – Вип. 46. – С. 165–169.
19. Лутов Н. И. Пути совершенствования основной оплаты труда в колхозах : (На материалах колхозов Херсонской обл.) : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. экон. наук / Н. И. Лутов – Укр. науч.-исслед. ин-т экономики иорганизации сел. хоз-ва. – К. : [б. и.], 1966.
20. Мітюков О. Г. Радянське архівне будівництво на Україні (1917–1973 рр.) / О. Г.Мітюков. – К., 1975 ; Бажан О. З історії ЦДАГО України (до 70-ліття заснування) / О. Бажан // Студії з архівної справи та документознавства. – 1999. – Т. 4. – С. 117–122 ; Легкоступ М. М. Скарбниця суспільно-політичної історіїУкраїни (до 20-ї річниці створення ЦДАГО України) / М. М. Легкоступ // Архіви України. – 2011. – № 5. – С. 82–88 ; Новохатський К. Архіви колишньої компартії України : досвід інтеграції до системи державних архівів (1991–2004) / К. Новохатський // Архіви України. – 2004. – № 4-6. – С. 15–21 ; Пиріг Р. Я.Документальна спадщина Компартії України : Проблеми інтеграції в систему державної архівної служби [про ЦДАГО України] / Р. Я. Пиріг // Константи : Альманах соціальних досліджень. – Херсон, 1996. – № 2. – С. 5–10 ; Корецька О. А. Архів Одеського обкому Компартії України : документи, роки, люди / О. А. Корецька // Архіви України. – 2015. – Випуск 4 (298) : липень-серпень. – С. 90–109.
21. Олейниченко Н. . Коммунистическая партия в борьбе за строительство Каховской ГЭС : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. ист. наук / Н. Д. Олейниченко. – М-во высш. образования СССР. Киевский гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко. – К. : [б. и.], 1955.
22. Олейниченко Н. Д. КПСС – организатор строительства Днепровского каскада гидроэлектростанций (1927–1970 гг.) : автореф. дис. на соискание ученой степени док. истор. наук. (570) / Н. Д. Олейниченко. – Киев. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко. – К. :[б. и.], 1972.
23. Примерный перечень типовых документальных материалов партийных органов и первичных партийных организаций, с указанием сроков хранения. – М., 1956.
24. Революционная борьба на Херсонщине в 1905–1907 гг. – Херсон : Кн.- газ. видавництво, 1962. – 478c.
25. Улицами старого Херсона : [альбом] / В. Б. Пиворович ; С. А. Дяченко. – Херсон : Вирлич М. А., 2002. – Ил. прил. к журн. «Летопись Причерноморья».
Сторінки
249-261
Розділ
Історія Південної України