О. І. Тереножкін та І. В. Фабриціус: конфлікт особистостей чи наукових шкіл? .

  • Валерій Саєнко
Ключові слова: І.В. Фабриціус, О.І. Тереножкін, скіфи, археологія, конфлікт

Анотація

Тогочасні документи містять цілу низку різноманітних деталей, іноді напів-офіційного характеру, які скоріше підводять до запитань, ніж дають певну картину наукового життя українського Інституту археології у повоєнні роки. У статті, написаній з використанням кількох неопублікованих джерел, розглядаються деякі сторони роботи скіфо-античного відділу Інституту археології АН УРСР, діяльність та взаємовідносини їх співробітників.
Важливими також уявляються ще два моменти: механізми наукової, а у більш широкому сенсі – культурної спадкоємності в наукових спільнотах (створення «шкіл») та причини конфліктів у середовищі науковців. Наведені матеріали будуть цікавими для біографів І.В. Фабриціус, О.І. Тереножкіна, а також для істориків науки при вивченні радянських
археологічних установ.

Посилання

1.Артамонов М. [И.] Отзыв [на статью И. В. Фабрициус «Опыт анализа скифских изображений, проделанный на клыках»] / М. Артамонов // НА ІА НАНУ. – Ф. 12. – № 142. – Машинопис. 15.01.1938. – 1 с.
2.Археологічні пам’ятки Української РСР (короткий список) / відп. ред. Д. Я. Телегін, 1966. – 462 с.
3.[Без авт.] Фабриціус Ірина Василівна // Інтитут археології Національної академії наук України. 1918–2914 / Гол. ред. Толочко П. П., 2016. – С. 622.
4.Бузько О. В. До історіі написання М. І. Вязьмітіною праці «Искусство Скифии» / О. В. Бузько, В. М. Саєнко // Старожитності раннього залізного віку / АДІУ. – Вип. 2 (19). – К., 2016. – С. 280–283.
5.Добролюбский А. О. Одессея одного археолога / Ред.-сост. А. Красножон / А. О. Добролюбский. – СПб : Нестор-История, 2009. – 172 с.
6.Иессен А. А. Греческая колонизация Северного Причерноморья. Ее предпосылки и особенности / А. А. Иессен. – Л., 1947. – 92 с.
7.Клейн Л. С. История российской археологии: учения, школы и личности. Том 2. Археологи советской эпохи / Л. С. Клейн. – СПБ. : ЕВРАЗИЯ – 640 с.
8.Костенко А. В. І. В. Фабриціус (1882–1966 рр.) : археолог та музеєзнавець / А. В. Костенко, А. В. Шевченко // Археологія. – 2016. – № 2. – С. 122–132.
9.Острой О. С. Фабрициус Ирина Васильевна / О. С. Острой // Сотрудники Российской национальной библиотеки – деятели науки и культуры : Биографический словарь. – Т. 3. Государственная Публичная библиотека в Ленинграде – Государственная Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова- Щедрина, 1931–1945. – СПб., 2003.
10.Пиворович В. Б. Сохранить для будущих поколений (по воспоминаниям Е. В. Гошкевич о Херсонском городском музее древностей) / В. Б. Пиворович // Наукові записки Херсонського краєзнавчого музею. – Херсон, 2006. – С. 162– 168.
11.Пояснения к решению партийного собрания по персональному делу А. И. Тереножкина. – 1968. – Чернетка. – Мова російська. – Машинопис // Сімейний архів Тереножкіних, Іллінських. – 13 арк.
12.Пудовкіна А. С. Особистісний вимір музейної археології Радянської України 1920-х – початку 1930-х рр. / А. С. Пудовкіна // Література та культура Полісся. – Вип. 61. – Ніжин, 2011. – С. 159–164.
13.Сецинский Е. И. Археологическая карта Подольской губернии / Е. И. Сецинский // Труды 11-го археологического съезда. – М., 1901. – Т. 1. – С. 197–354.
14.Скорый С. А. 60 лет Отделу скифо-сарматской археологии Института археологии НАН Украины : история, итоги, перспективы / С. А. Скорый // Археологические вести. – № 12. – СПб, 2005. – С. 251–261.
15.Славин Л. М. Письмо к А. И. Тереножкину от 7.07.1948 г. / Л. М. Славин // Сімейний архів  Тереножкіних, Іллінських.
16.Славин Л. М. И. В. Фабрициус [Некролог] / Л. М. Славин // СА. – 1966. – № 3. – С. 296–297.
17.Список окончивших курс на С.-Петербургских Высших Женских Курсах 1882–1890 гг. 1893–1911 гг. – СПБ. – 1911. – 198 с.
18.Тереножкин А. И. О теоретическом направлении в работах И. В. Фабрициус – 1.09.1950 р. [Лист О. І. Тереножкіна до директора і до парторганізації ІА АН УРСР]. – Машинопис, підпис О. І. Тереножкіна.Резолюція і правка П. П. Єфименка / А И. Тереножкин // НА ІА НАНУ. – Ф. 67. – 12 арк.
19.Письмо А. И. Тереножкина к В. А. Ильинской. – [Около 18 сентября 1950 г.] // Сімейний архів Тереножкіних, Іллінських.
20.Фабрициус И. В. Археологические исследования на Одессщине в 1920– 1924 гг. / И. В. Фабрициус // Бюллетень Кабинета антропологии и этнографии при ВУАН. – 1925. – № 1.
21.Фабрициус И. В. Лукьяновский курган: Раскопки 1924 г. / И. В. Фабрициус // Бюллетень Кабинета антропологии и этнографии при ВУАН. – 1925. – № 1.
22.Компонопуло И. (Фабрициус) 1925. Пробные раскопки, произведеные Херсонским историко-археологическим музеем 26, 27, 28 сентября 1924 г. на городище вблизи Верхне-Аджигольского маяка / И. Компонопуло // ВОКК. – 1925. – № 2/3. – С. 74–77.
23.Фабрициус И. В., 1929. Херсонские треугольные кремневые ножи / И. В. Фабрициус // Антропологiя. – 1929. – Т. 2.
24.Фабрициус И. В. Гороженский орнаментированный топор-молот / И. В. Фабрициус // Бюллетень Кабинета антропологии и этнографии при ВУАН. – 1930. – Т. 3.
25.Фабриціус І. В., 1930. Любимівське городище : (Розкопування 1926, 1927, 1929 рр.) / И. В. Фабрициус // ВОКК. Секція археології. – 1930. – № 4/5. – С. 113–119.
26.Фабрициус И. В. Тясминская скифологическая экспедиция 1945 г. / НА ІА НАНУ. – 1945/5.
27.Фабрициус И. Раскопка кургана у с. Сабатиновка в 1949 г. – 1.09.1950. / И. В. Фабрициус // НА ІА НАНУ. – Ф.Е. 1949/25. – Середньобугська експедиція. – 7 с.
28.Фабриціус І. В. Тясминська експедиція / І. В. Фабриціус // АП. – 1949. – Т. 2. – С. 80–111.
29.Фабрициус И. Причины, вынуждаюшие меня подать заявление об увольнении из Института археологии АН УССР. – 25.08.1950 р. – Машинопис. – 10 с. // Архів відділу кадрів ІА НАНУ. – Особова справа І. В Фибриціус.
30.Фабрициус И. В., 1951. Археологическая карта Причерноморья УССР. Вып. 1. Междуречье Днестра – Южного Буга / И. В. Фабрициус – К., 1951. – 131 с.
31.Фабриціус І. В., 1951. До питання про топографізацію племен Скіфії / И. В. Фабрициус // Археологія. – 1951. – Т. 5. – С. 50–80.
32.Фабриціус І. В., 1952. Тясминська експедиція 1947 року / І. В. Фабриціус // АП. – 1952. – Т. 4. – С. 21–33.
33.Черкаська Д. «Чи знають товариші історики?» Лазар Славін у контексті боротьби з «українською буржуазною наукою» / Д. Черкаська // Краєзнавство. – 2016. – № 4/3. – С. 241–250.
34.Fabritus I. Tzareva mohila / I. Fabritus // Eurasia Septentrionalis Antiqua. – Т. IV. – Helsinki, 1929. – P. 126–134.
Сторінки
262-283
Розділ
Археологія та історія археології