Соціалістичні перетворення Ф. А. Козубовського в Ольвійській експедиції

  • Олександр Каряка
Ключові слова: історія археології, Ольвія Понтійська, організація експедиції, радянські принципи організації археологічних досліджень

Анотація

Стаття присвячена висвітленню маловідомих сторінок історії організації досліджень античного міста Ольвія Понтійська. Зміна поколінь дослідників в 30-і рр. XX ст. була переломним моментом в історії формування вітчизняної археології. Відновлення розкопок на території Ольвії Понтійської в 1935 р. під керівництвом Ф.А. Козубовського стало останньою спробою створення національної школи античної археології в Україні у передвоєнний період. Під час цих розкопок було здійснено спробу створення археоло-гічної експедиції нового соціалістичного зразка. Багато рис в роботі Ольвійської експедиції цього року стали традиційними в радянський період, а деякі з них існують й до сьогодні.

Посилання

1. Каряка О. В. До історії організації робіт Ольвійської археологічної експедиції у 1930 р. / О. В. Каряка // Археологія і давня історія України. OLBIO. In Memoriam V. V. Krapivina. – Вип. 1(14). – К., 2015. – С. 190–199.
2. Колесниченко А. Н. М. Ф. Болтенко и археологические исследования на о. Березань : неизвестные страницы (из личного архива М. Ф. Болтенко) / А. Н. Колесниченко // История археологии : личности и школы : Материалы Международной научной конференции к 160-летию со дня рождения В. В. Хвойки. (Киев (5–8.10.2010)). – СПб. : Нестор-История, 2011. – С. 181–186.
3. Колеснікова В. А. Козубовський Федір Андрійович / В. А. Колеснікова, С. В. Павленко // Інститут археології Національної академії наук України. 1918–2014. – К. : ВД «АДЕФ-Україна», 2015. – 668 с. – С. 291–294.
4. Крыжицкий С. Д. Сельская округа Ольвии / С. Д. Крыжицкий, С. Б. Буйских, А. В. Бураков, В. М. Отрешко. – К., «Наукова думка», 1989. – 240 с.
5. Науковий архів Інституту археології НАН України. – Ф. ВУАК. – Спр. 263-а.
6. Науковий архів Інституту археології НАН України. – Ф. ІІМК/Ольвія. – Спр. 51.
7. Науковий архів Інституту археології НАН України. – Ф. ІІМК/Ольвія. – Спр. 51а.
8. Нікітін В. І. Ф. Т. Камінський – дослідник пам’яток античності Нижнього Побужжя / В. І. Нікітін // Археологія. – 2008. – № 4. – С. 118–121.
9. Славин Л. М. Основные этапы изучения Ольвии // ЗОАО. – Т. I (34). – 1960. – С. 47–59.
10. Фабрициус И. В. Арехологическая карта Причерноморья Украинской ССР / И. В. Фабрициус. – К. : Издательство Академии наук Украинской ССР, 1951. – 156 с.
11. Шовкопляс І. Г. До 75-річчя від дня народження Ф. А. Козубовського / І. Г. Шовкопляс // УІЖ. – 1970. – № 8 (113). – С. 125–126.
12. Шульц П. Дложевский Сергей Степанович / П. Шульц // Сообщения ГАИМК. – Вып. 1. – Январь 1931. – С. 32.
Сторінки
284-294
Розділ
Археологія та історія археології