Участь Докії Гуменної у Трипільській експедиції Державної академії історії матеріальної культури на поселенні Коломийщина І (1938 р.)

  • Дар'я Сачко
Ключові слова: Докія Гуменна, археологічні розкопки, Трипільська експедиція, Коломийщина І

Анотація

У статті розглянута участь Докії Гуменної у Трипільській експедиції Державної академії історії матеріальної культури та Інституту археології АН УРСР на поселенні Коломийщина І у 1938 р. Проаналізовано сприйняття письменницею процесу польових археологічних досліджень та його художнього відтворення. Розкрито особливості взаємовідносин Д. Гуменної та
археологічного наукового співтовариства в експедиції.

Посилання

1. Андрєєв В. Віктор Петров. Нариси інтелектуальної біографії вченого : Монографія / В. Андрєєв. – Дніпропетровськ : Герда, 2012. – 476 с.
2. Відейко М. Ю. Т. Пасек – дослідниця трипільської культури / М. Ю. Відейко // Українознавство-2003 : календар-щорічник // упорядн. В. Піскун, А. Ціпко, О. Щербатюк. – Київ : Поліграфкнина, 2002. – С. 222–224.
3. Гуменна Д. Дар Евдотеї : Іспит пам'яті. Кн. 1. / Д. Гуменна. – К. : Дніпро, 2004. – 517 с.
4. Гуменна Д. Минуле пливе у прийдешнє / Д. Гуменна. – Нью-Йорк, 1978.
5. Енциклопедія Трипільської цивілізації : в 2 т. / Бурдо Н. Б. та ін., гол. ред. Відейко М. Ю. – К. : ТОВ «Укрполіграфмедіа», 2004. – Т. 1. – Кн. 1. – 703 с.
6. Коломієць О. В. Проза Докії Гуменної (проблемно-тематичні та жанрово-стильові особливості) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 /Коломієць О. В. ; Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007 – 18 с.
7. Лаврусенко М. І. Рефлексія як принцип художньої реконструкції праісторії в романі Докії Гуменної «Золотий плуг» / М. І. Лаврусенко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2011. – № 6 (217). – Ч. І. – С. 91–97.
8. Науковий архів Інституту археології НАН України. – Спр. 23. Петров В. П. Щоденник розкопів с. Халеп`є, Обухівського р-ну 9.УП-24.УІІ- 1939 р. Автограф укр. мовою олівц., 1939, арк. 1-25 16,5 х 20,5.
9. Науковий архів Інституту археології НАН України. – Спр. 354а. Петров В. П. Щоденник розкопів в с. Халеп'є. Уч. Коломийщина. Ділянка №17. 1938 р. Рукоп. олівцем, укр. мов., 1938, 66 арк. – Кресленники на міліметр. – 3 арк.
10. Науковий архів Інституту археології НАН України. – Спр. 358а. Т. С. Пассек. Краткий предваритель-ньш отчет о работах трипольской экспедиции в 1938 г. – 17 арк.
11. Національний музей літератури України, Д. Гуменна. – Р-2278 Щоденник І, – 48 арк.
12. Родигіна В. Ю. Мемуаристика Докії Гуменної : інтерпретація української ідентичності в літературі та культурі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Родигіна В. Ю. – Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2010. – 16 с.
13. Садівська Т. Твори Докії Гуменної в контексті «наукової белетристики» / Т. Садівська // Слово і час. – 2004. – № 3. – С. 70–76.
14. Сорока П. Докія Гуменна. Літературний портрет / П. Сорока – Тернопіль : Арій, 2003. – 495 с.
Сторінки
295-302
Розділ
Археологія та історія археології