СИМУЛЯЦІЙНІ ТРЕНАЖЕРИ В ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ СУДНОВОДІЇВ

Г. В. Попова

Анотація


Розвиток технологій, інформатизація судноводіння зумовлюють зміни у формуванні
професійних компетентностей майбутніх морських спеціалістів. Стаття присвячена
питанням використання симуляційних тренажерів віртуальної реальності у вищих
навчальних закладах при підготовці морських фахівців, практичній спрямованості
освітнього процесу з урахуванням передового міжнародного досвіду судноплавства в галузі симуляцій та відповідності сучасним інноваційним технологіям. У статті досліджено пошук нових методологічних підходів до системи навчання майбутніх судноводіїв із залученням сучасних технологій з використанням віртуальної реальності, відомих як симуляційне навчання.
Проаналізовано роль і місце симуляційних технологій віртуальної реальності з урахуванням компетентнісного підходу, результати застосування симуляційних технологій віртуальної реальності у системі професійної підготовки майбутніх судноводіїв. На прикладі створення симуляційного центру «Віртуально-реальне судно» в Херсонській державній морській академії продемонстровано систему формування професійних компетентностей майбутніх судноводіїв. Показано, що використання симуляційних технологій віртуальної реальності дозволяє відтворити тісний зв’язок освітнього процесу з практикою, моделювати реальні професійні ситуації, адаптувати процес навчання під конкретні професійні завдання, об’єктивно оцінювати рівень професійної підготовки, підвищувати рівень формування професійних компетентностей та особистісних якостей майбутніх судноводіїв, підняти відпрацювання практичних навичок судноводіння на якісно новий рівень без загрози життю та здоров’я людей. Навігаційні тренажери значною мірою забезпечують виконання психолого-дидактичних вимог до процесу формування професійних компетентностей майбутніх судноводіїв.


Повний текст:

PDF

Посилання


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Айзинов, С. Д. (2007). Теоретические и методические основы создания экспертной системы по оценке эффективности морских тренажеров: на примере тренажеров ГМССБ (диc. канд. техн. наук). Государственная морская академия имени адмирала C.О. Макарова, Санкт-Петербург.

Астапова, Я. В. & Чухно, І. А. (2016). Соціально-філософський аспект симуляційних технологій навчання. Історичні та медико-соціальні аспекти охорони здоров’я в Україні: матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 120-річчю з дня народження П.Т. Петрова, завідувача кафедри історії медицини (1948–1951 рр.) Харківського медичного інституту, Харків, 23 листопада 2016 р. 119-121.

Бабков, В. С., Гузий, Н. В. & Подлинный, А. С. (2011). Разработка тренажерного комплекса «Виртуальная шахта» на базе платформы Microsoft Kinect. Моделювання та комп’ютерна графіка: четверта міжнародна науково-технічна конференція. Донецьк: ДонНТУ.

Блохин, Б. М. & Гаврютина, И. В. (2011). Симуляция как инновационный метод обучения неотложной педиатрии. Медицинское образование и профессиональное развитие, 3 (5), 112-119.

Гастев, А. К. (1973). Трудовые установки .Москва: Высшая школа.

Герганов, Л. Д. (2013). Національні особливості формування професійної компетентності в поєднанні з обізнаністю в інформаційній безпеці плавскладу України для забезпечення конкурентноспроможності їх на світовому ринку праці. Наукові праці. Державне управління, Т. 226, 104-108.

Голикова, В. В, Потапов, Е. А. & Шафран, Л. М. (2016). Аварии морских судов и профессиональная компетентность плавсостава. Актуальные проблемы транспортной медицины, 1 (43), 20-30.

Горшков, М. Д. & Федоров, А. В. (2012). Классификация симуляционного оборудования. Виртуальные технологии в медицине, 1 (7), 21-30.

Денисова, Г. Г. & Романович, Р. Г. (2017) Симуляция в учебном процессе. Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: материалы XI Международной научной конференции, посвященной 96-летию образования Белорусского государственного университета. Минск: БГУ.

Добровольська, К. В. (2017). Медичні симулятори як складова інноваційної освіти. Науковий вісник Ужгородського університету,1 (40), 84-87.

Корнеев, Д. Г. (2005). Ситуативно-задачный подход при формировании компетентности судоводителя в условиях учебной имитации реальности (дисс. канд. пед. наук). Казанский государственный университ им. В.И. Ульянова-Ленина, Казань.

Лосев, Е. Ф. (2016). Тренажерно-обучающий комплекс для моделирования виртуальной

реальности боевого применения оружия и технических средств корабля. Программные

продукты и системы, 1 (113), 152-159.

Міжнародна конвенція про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року

(консолідований текст з манільськими поправками). (2012). Київ: ВПК Експрес–Поліграф.

Transas (2018). Морские тренажеры и симуляторы. Извлечено из

http://www.transas.ru/products/simulation.

Писарева, И. В. (2017). Симуляционные технологии в формировании профессиональных

компетенций. Відновлено з: http://cpkrz-omsk.ru/sites/default/files/site/PisarevaIV.pdf

Черненко, Н. І. (2016). Педагогічні умови реалізації андрагогічного підходу у професійній

підготовці робітників морського транспорту (дис. канд. пед. наук). Херсонська академія

неперервної освіти, Херсон.

Шерман, М. І., Волошинов, С. А. & Попова, Г. В. (2018). Організація змішаного навчання в

електронному середовищі LMS Moodle з використанням функціоналу управління

компетентностями. Матеріали шостої міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і

практика використання системи управління навчанням Moodle». Київ: КНУБА.

Юхин, Е. Г., Кошелев, Н. А. & Хафизов, А. М. (2015). Разработка виртуального тренажера —

имитатора работы трубчатой печи для повышения профессиональных навыков сотрудников

предприятий нефтегазовой отрасли. Фундаментальные исследования,12, 970-974.

Sendi, Y. (2015). Integrated Maritime Simulation complex management, quality and training effectiveness from the perspective of modeling and simulation in the State of Florida USA (master of

science). University of Central Florida, Orlando.
Kherson State University 2015