ПОНЯТІЙНИЙ ТЕЗАУРУС ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

О. Д. Самборська

Анотація


Стаття присвячена аналізу сучасних освітніх визначень: інформаційно-комунікаційна
компетентність, ІКТ-компетентність, інформатична компетентність, інформаційно-
цифрова компетентність, цифрова компетентність. Розглянуто зміст інформаційно-
цифрової компетентності педагогічного працівника початкової освіти та подана
авторська інтерпретація складових компонентів зазначеної компетентності.
На думку автора, термін «інформаційно-цифрова компетентність педагогічного
працівника початкової освіти» передбачає здатність учителя впевнено та раціонально
використовувати інформаційно-цифрові технології (додатки, програми та послуги) у
процесі освітньої діяльності серед учнів початкової школи з метою більш ефективної
педагогічної діяльності та формування відповідних навичок і вмінь в учнів із молодшого
шкільного віку. На підставі вивчення вітчизняних і зарубіжних наукових джерел, державних нормативно-правових документів, автор стверджує, що названі поняття виходять за межі технологічної або цифрової галузі. Вони стосуються широкого кола освітніх, культурологічних, соціально-гуманітарних та інших аспектів. Також описано етапи формування інформаційно-цифрової компетентності, що містить у своєму складі три компоненти: знаннєвий, діяльнісний, ціннісний. Знаннєвий (когнітивний) компонент
передбачає активізацію процесу теоретичної підготовки. Діяльнісний (практико-орієнтований) компонент передбачає надбання практичних умінь та навичок у сфері
використання інформаційно-цифрових технологій. Ціннісний компонент передбачає
засвоєння переваг використання інформаційно-комунікаційних технологій, а також розуміння визначальної ролі ІКТ у сучасній системі освіти. Визначено низку навичок, що формуються на кожному етапі. 


Повний текст:

PDF

Посилання


Білоус, О. В. (2013). Цифрова компетентність як ключова компетентність для навчання впродовж життя. Матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародне співробітництво в освіті в умовах глобалізації», ч.1, 17-24. Відновлено з http://lib.iitta.gov.ua/1358/.

Гаврілова, Л. Г. & Топольник, Я. В. (2017). Цифрова культура, цифрова грамотність, цифрова компетентність як сучасні освітні феномени. Інформаційні технології і засоби навчання, 5 (61). Відновлено з https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/download/ 1744/1243.

Горбунова, Л. (2016). Ключові компетенції у транснаціональному освітньому просторі: визначення та імплементація. Філософія освіти, 2 (19), 97-117.

Гуржій, А. М. & Овчарук, О. В. (2013). Дискусійні питання інформаційно-комунікаційної компетентності: міжнародні підходи та українські перспективи. Інформаційні технології в освіті, 15, 38–43.

Каджаспирова, Г. М. & Каджаспиров, А. Ю. (2005). Словарь по педагогике. Москва: ИКЦ «МарТ»; Ростов на Дону: Издательский центр «МарТ».

Каракозов, С. Д. (2000). Информационная культура в контексте общей теории культуры личности. Педагогическая информатика, 41-55.

Міністерство освіти і науки України (27.10.2016). Концепція нової української школи Відновлено з http :// mon . gov . ua / activity / education / zagalna - serednya / ua - sch -2016/ konczepcziya . html .

Овчарук, О. В. & Биков, В. Ю. (Ред.) (2014). Інформаційно-комунікаційна компетентність як предмет обговорення: міжнародні підходи. Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей у контексті євроінтеграційних процесів створення інформаційного освітнього простору. Національна академія педагогічних наук України, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання. Київ: Атіка.

Гуревич, Р. С. (ред.), Гордійчук, Г. Б. & Коношевський, Л. Л. (2011). Освітнє середовище для підготовки майбутніх педагогів засобами ІКТ (монографія). Вінниця: ФОП Рогальська І. О.

Панкова, Т. В. (2013). Сутність, зміст і структура інформаційно-комунікаційної компетентності студента вузу. Науково-методичний електронний журнал «Концепт», 4, 206-210. Відновлено з http://e-koncept.ru/2013/64042.htm.

Battelle for Kids (2010). Framework for 21st Century Learning. Retrieved from http://www.p21.org/index.php.

Пехота, О. М. & Тихонова, Т. В. (2013). Інформаційно-комунікаційні технології в педагогічній освіті. Миколаїв: Іліон.

Пєтухова, Л. Є. (2008). Інформатична компетентність майбутнього фахівця як педагогічна проблема. Комп’ютер у школі та сім’ї, 1, 3-5.

Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (Указ Президента України No344/2013). (2013). Відновлено з http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/344/2013.

Сисоєва, С. О. (2006). Основи педагогічної творчості. Київ: Міленіум.

Сороко, Н. В. (2012). Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів філологічної спеціальності в умовах комп’ютерно орієнтованого середовища (автореф. дис. канд. пед. наук). Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Київ.

Спірін, О. М. (2009). Інформаційно-комунікаційні та інформативні компетентності як компоненти системи професійно-спеціалізованих компонентностей вчителя інформатики. Інформаційні технології і засоби навчання, 5(13). Відновлено з https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/download/183/169.

Федорук, Г. М. (2015). Формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх учителів технологій у процесі професійної підготовки (дис. канд. пед. наук). Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Вінниця.

Calvani, A., Cartelli, A., Fini, A. & Ranieri, M. (2008). Models and Instruments for Assessing Digital Competence at School. Journal of e-Learning and Knowledge Society, 4 (3), 183-193.

Directive 2007/65/EC of the European Parliament and of the Council of 11 December 2007 amending Council Directive 89/552/EEC on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the pursuit of television broadcasting activities. (2007). Retrieved from http://ec.europa.eu/avpolicy/info_centre/library/legal/index_en.htm.

Ferrari, A. (2011). Digital Competence in Practice: An Analysis of Frameworks. Luxemburg: The Institute for Prospective Technological Studies of the European Commission Joint Research Centre. Retrieved from http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC68116.pdf.

Ilomäki, L., Kantosalo, A. & Lakkala, M. (2011). What is digital competence? Linked portal. Brussels: European Schoolnet (EUN). Retrieved

from http://linked.eun.org/c/document_library/get_file?p_l_id=16319&folderId=22089&name=DLFE-711.pdf.

Key Data on Learning and Innovation through ICT at School in Europe 2011 (2013). Retrieved from http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/docunts/key_data_series/ 129EN.pdf.

Martin, A. & Grudziecki, J. (2006). DigEuLit: Concepts and Tools for Digital Literacy Development. Innovations in Teaching and Learning in Information and Computer Sciences, 5 (4), 246-264.

Rokenes, F. M. (2016). Preparing Future Teachers to Teach with ICT: An investigation of digital competence development in ESL student teachers in a Norwegian teacher education program. Norwegian University of Science and Technology.
Kherson State University 2015