АРХІВНА ДІЯЛЬНІСТЬ МИКОЛИ ФЕДОРОВИЧА ТИЩЕНКА: ВІД ЖИТТЄВОЇ НЕОБХІДНОСТІ ДО НАУКОВОЇ ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ

Людмила Диба

Анотація


Стаття присвячена аналізу одного з аспектів інтелектуальної біографії М. Тищенка, а саме: роботі на посаді наукового співробітника Київського Всеукраїнського Центрального Архіву Стародавніх Актів, яка дала можливість зайнятися археографічною діяльністю та підготовкою власних історичних розвідок. Праця в архіві з`явилася у житті науковця випадково, через життєву необхідність, однак визначила у значній мірі його становлення як історика. Цей період життя М. Тищенка став етапом, упродовж якого закріпилися навички роботи з архівними матеріалами і визначилися головні теми історичних студій науковця. Крім того, дослідник брав активну участь у виданні архівних матеріалів та розробці правил їх публікації. Зокрема, М. Тищенко був учасником підготовки видання Архіву Коша Нової запорозької Січі, розпочав студіювання таких аспектів української історії як зовнішня та внутрішня торгівля України, розвиток промисловості, стан правового врегулювання в Україні ХVІІІ ст.

Ключові слова: М. Тищенко, архів, Археографічна комісія, інтелектуальна біографія, видавнича справа.


Повний текст:

PDF

Посилання


Археографічна комісія ЦАУ УРСР. Від упорядників першого видання опису // Гісцова Л., Демченко Л. Архів Нової Запорозької Січі : Опис справ. – 1719–1776. – К. : Наукова думка. – 1994. – С. 10–13.

Білоусова П. Г. Діяльність М. Є. Слабченка в архівній галузі / П. Г. Білоусова, А. К. Бакалінов // Академік М. Є. Слабченко : Наукова спадщина і життєвий шлях : Збірник статей (Бачинський А. Ф., Ващенко В. П., Гриськов А. С.) / Одеський державний університет ім. І. І. Мєчнікова, історичний факультет, кафедра історії України, Одеське товариство краєзнавців. – Одеса : М.П. Гермес. – 1995. – С. 39–41.

Верба І. Олександр Оглоблин. Життя і праця в Україні / І. Верба. – К., 1999. – 370 с.

Винар Л. Грушевськознавство. Генеза й історичний розвиток. Серія : Грушевськіяна / Л. Винар. – Т. 5. – Київ-Львів-Париж-Нью-Йорк-Торонто : Українське історичне товариство ; Міжнародне товариство імені М. Грушевського ; Видавництво імені Олени Теліги. – 1998. – С. 3–216.

Державний архів Херсонської області. – Ф. 4033. (Справи незаконно репресованих у часи сталінських репресій). – Оп. 7. – Спр. 684. Справа по обвинуваченню Проценка Д.Ф. по статті 54-2 КК УРСР.

Державний архів Хмельницької області (далі – ДАХО). – Ф.Р – 6193. – Оп. 12. – Спр. П–11252. Протокол допроса Тищенко Н.Ф. от 1.04. 1948 г. – Арк. 21–26.

ДАХО. – Ф.Р–6193. – Оп. 12. – Спр. П–11252. Протокол судебного заседания Прикарпатского военного округа по делу Тищенко Н.Ф. от 26.03.1948 г. – Арк. 109–120.

ДАХО. – Фонд Р–6193. Справи репресованих у часи сталінських репресій (Архів КДБ). – Оп.12. – Спр. П-11252. Автобиография Тищенко М.Ф. – Арк.163

ДАХО. – Ф.Р–6193. – Оп. 12. – Спр. П–11252. Трудовая книжка Тищенко Н.Ф. Копия. – Арк. 203–209.

Кіржаєв М. С. З історії праці археографічної комісії ВУАН щодо створення правил видання документів / М. С. Кіржаєв // Український археографічний щорічник. – Вип. 2. – Т. 5. – К. : Наукова думка. – 1993. – С. 24–31.

Оглоблін О. Думки про сучасну українську совєтську історіографію / О. Оглоблін. – Нью-Йорк. : Організація оборони чотирьох свобід України. – 1963. – С. 3–87.

Передмова. Історичний начерк архівного фонду Коша Нової Запорозької Січі // Гісцова Л., Демченко Л. Архів Коша Нової Запорозької Січі ; Опис справ 1719–1776. – К. : Наукова думка. – 1994. – С. 14–18.

Полонська-Василенко Н. Д. Нарис історіографії України. Історіографія ХІХ–ХХ ст. / Н. Д. Полонська-Василенко // Історія України. У 2 Т. – Т. 1. До середини ХУІІІ ст. – 3-є видання. – К. : Либідь. – 1995. – С. 17–26.

Смолій В. Дмитро Дорошенко: Постать на тлі епохи / В. Смолій, В. Ричка // Д. Дорошенко. Історія України – К. : Освіта.– 1993. – С. 5–12.

Тищенко М. Боротьба київських козаків з магістратом за право шинкувати горілкою / М. Тищенко // Статті по юго-руской історії. – Науково-літературний збірник. – К., 1928. – С. 3–21.

Тищенко М. Гуральне право та право шинкувати горілкою на Лівобережній Україні до кінця ХУІІІ ст. / М. Тищенко // Праці Комісії історії українського права. – Т. 3. – К., 1927. – С. 2–41.

Тищенко М. Нариси історії зовнішньої торгівлі Стародубщини в ХУІІІ ст. / М. Тищенко // Статті по юго-руской історії. – Науково-літературний збірник. – К., 1931. – С. 315–367.

Тищенко М. Нариси історії торгівлі Лівобережної України з Кримом у ХУІІІ ст. / М. Тищенко // Історико-географічний збірник. – Т. 2. – К., 1928. – С. 2–32.

Тищенко М. Про участь Лівобережної України в зовнішній торгівлі Росії у ХУІІІ ст. / М. Тищенко // Український історичний журнал. – 1963. – № 6. – С. 105–107.

Тищенко М. Суконна фабрика Київського «Приказа общественного Призрения» / М. Тищенко // Історико-географічний збірник. – Т. 1. – К., 1927. – С. 87–133.

Тищенко М. Форпости, митниці та карантини і зовнішня торгівля України у ХУІІІ ст. / М. Тищенко // Історико-географічний збірник. – Т. 4. – К., 1930. – С. 80–107.

Тищенко М. Шовківництво в Київі та на Київщині в ХVІІІ та першій половині ХІХ ст. / М. Тищенко // Історико-географічний збірник. – Т. 3. – К., 1929. – С. 1–15.
Kherson State University 2015