ДІЯЛЬНІСТЬ ЗЕМСТВ ПІВДНЯ УКРАЇНИ З ОРГАНІЗАЦІЇ АКУШЕРСЬКОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.

  • Микола Герасименко
Ключові слова: акушерка, земські заклади, повитуха, пологовий будинок, породілля

Анотація

У статті, на основі аналізу наукових праць земсько-медичної тематики та документальних джерел, відтворюється діяльність земств Катеринославської, Таврійської і Херсонської губерній з улаштування акушерської допомоги населенню. Представлені в ній матеріали свідчать, що земські діячі вказаних губерній уже від початку відкриття земських закладів усвідомлювали нагальну потребу в організації раціональної медичної допомоги породіллю. Для цього вони робили певні кроки в напрямі підготовки фахівців повивальної справи, збільшення кількості акушерок та покращення їхнього матеріального стану. Проте, через стійке прагнення населення звертатися за допомогою до повитух, котрі завжди були поруч і підтримували породіллю не тільки при пологах, а й у господарських справах, значних успіхів в акушерській справі земства досягти не змогли. Разом з тим, до кінця ХІХ ст. під тиском медиків та числених фактів трагічної діяльності повивальних бабок, їхня робота з організації раціональної родопомочі значно активізувалася, а населення поступово стало все більше звертатися за допомогою при пологах до фахових акушерок. Це вселяло надію на майбутні позитивні зрушення в акушерській справі.

Посилання


1. Балтарович З. Українська народна медицина : історія і практика / З. Балтарович. – К. : Абрис, 1994. – 320 с.
2. Врачебная хроника Херсонской губернии №2 (16–31 января 1897 г.). Съезд врачей Одесского уезда, 12–13 ноября 1896 г. // Сборник Херсонского земства. – 1897. – №2. – С. 188–193. 3. 20. Врачебная хроника Херсонской губернии №22 (16–30 ноября 1898 г.). Съезд земских врачей Елисаветградского уезда, 9–12 декабря 1898 г. // Сборник Херсонского земства. – 1899. – №1. – С. 106–107.
4. ХІІ съезд врачей и членов уездных управ в г.Херсоне, 10–17 сентября 1891 г. (С приложениями). – Херсон : Изд. земства, 1891. – 536 с.
5. IX-й съезд земских врачей Таврической губернии 1892 года. Журналы и приложения. – Симферополь : Тип. Спиро, 1892. – 188 с.
6. Державний архів Запорізької області. – Ф. 56. – Оп. 1. – Спр. 2. Матеріали Олександрівського повітового земства. – 7 ар.
7. Доклады собранию 28 октября – 15 ноября 1866 г. – Херсон : Б. И., Б. Г. – 1164 с.
8. Доклады, читанные на съезде земских врачей Елисаветградского уезда 2– 4 августа 1894 г. Акушерская помощь в Елисаветградском уезде // Врачебная хроника Херсонской губернии. – 1894. – №16. – С. 623–627.
9. Доклады Херсонской губернской земской управы губернскому земскому собранию ХХХVII очередной сессии 1901 г. – Херсон : Изд. губ. земской управы, 1901. – 445 с.
10. Журналы Екатеринославского губернского земского собрания 1899 г. – Екатеринослав : Тип. Губернского земства, 1899. – 107 с.
11. Игумнов С. Н. Очерки развития земской медицины в губерниях, вошедших в состав УССР, в Бессарабии и в Крыму / С. Н. Игумнов. – К. : Изд. Киевского 1-го Медицинского ин-та, 1940. – 155 с.
12. Лохматова А. І. Катеринославське земство: соціальний склад, бюджет тапрактична діяльність, 1866–1913 рр. : дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Алла Іванівна Лохматова. – Запоріжжя, 1994. – 232 с.
13. Медико-статистический и санитарный отчет по Херсонскому уезду за 1887 г. уездного санитарного врача Н. А. Часовникова. – Херсон : Изд. губ. земской управы, 1888. – 108 с.
14. Объяснительная записка старшего врача Боголюбова // Сборник Херсонского земства. – 1876. – №2. – С. 384–392.
15. Отчет о действиях Тираспольской уездной земской управы с 1 октября 1867 по 21 сентября 1868 г. // Сборник Херсонского земства. – 1868. – № 10. – С. 1–27.
16. Отчет Херсонской уездной земской управы с 1 августа 1868 г. по 1 августа 1869 г. – Херсон : Б.И., 1869. – 46 с.
17. Отчет Екатеринославской губернской земской управы за 1872 г. – Екатеринослав : Тип. Губернская, 1873. – 463 с.
18. Отчет Екатеринославской губернской земской управы за 1873 г. – Екатеринослав : Губернская типогр., 1874. – 493 с.
19. Отчет по санитарному отделению за 1900 год. – Вып. I. – Екатеринослав : Тип. Губернского земства, 1901. – 37 с.
20. Пашковский М. Акушерская помощь в Елисаветградском уезде за 1891– 92 гг. / М. Пашковский // Врачебная хроника Херсонской губернии. – 1894. – №18. – С. 711–716.
21. Протоколы Александровского уездного земского собрания очередной сессии с 26 сентября по 3 октября 1870 г. С приложениями. – Екатеринослав, 1871. – 466 с.
22. Протоколы заседаний IX Херсонского губернского съезда земских врачей и членов земских управ в г. Елисаветграде в 1883 г. (С приложениями).– Херсон : Изд. земства, 1883. – 72 с.
23. Протоколы съезда земских врачей Елисаветградского уезда. Заседание 17 декабря 1891 г. // Врачебная хроника Херсонской губернии. – 1892. – №1. – С. 3–11.
24. Протоколы заседаний съезда земских врачей Елисаветградского уезда, 25–28 ноября 1893 г. // Сборник Херсонского земства. – 1894. – №2. – С. 28–52.
25. Протоколы съезда земских врачей Елисаветградского уезда // Сборник Херсонского земства. – 1895. – №1. – С. 342–356.
26. Систематический свод постановлений Таврического губернского земского собрания со времени открытия земских учреждений в Таврической губернии, 1866–1886 гг. – Симферополь : Тип. Таврического губернского земства, 1908. – Т. 1. – 922 с.
27. Устав Херсонского земского повивального института с родовспомогательным заведением // Сборник Херсонского земства. – 1870. – №12. – С. 1–15.
28. Херсонское губернское земское собрание, 22–30 октября 1875 г. (сессия шестнадцатая). – Херсон : Изд. земства, 1875. – 414 с.
29. Центральний державний історичний архів України. – Ф. 1191. – Оп. 1. – Спр. 281. Циркуляр Департамента медицини від 6 червня 1880 р. «Про збільшення зарплати лікарським учням і повивальним бабкам». – 4 ар.
Опубліковано
2018-10-29
Сторінки
90-98
Розділ
Історія України