ІСТОРІЯ ВІЙСЬКА ЗАПОРОЗЬКОГО НИЗОВОГО В ДОСЛІДЖЕННЯХ ВІТЧИЗНЯНИХ НАУКОВЦІВ ПРОІМПЕРСЬКОГО СПРЯМУВАННЯ (ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТЬ)

Олексій Кінащук

Анотація


У статті здійснено спробу історіографічного аналізу праць вітчизняних вчених XIX – початку ХХ століть з історії запорозько-російських взаємин у 1654–1775 рр., які презентували проімперський погляд на проблематику. Проаналізовано вплив обставин життя та служби окремих із науковців на використані в досліджені методологічний інструментарій та джерела. Було визначено основні аспекти наукових зацікавлень істориків з вищезазначеної проблематики – «кримський період» 1709/11–1734 рр., гайдамацький рух та ліквідація урядом Катерини ІІ Запорозької Січі.

Ключові слова: українська історіографія, проімперський напрямок, історія запорозького козацтва, запорозько-російські взаємини, російський уряд.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бантыш-Каменский Д. История Малой России / Д. Бантыш-Каменский. – М. : Тип. С. Селивановского, 1830. – Т. 1. – 470 с.

Бантыш-Каменский Д. История Малой России / Д. Бантыш-Каменский. – М. : Тип. С. Селивановского, 1830. – Т. 2. – 296 с.

Бантыш-Каменский Д. История Малой России / Д. Бантыш-Каменский. –М. : Тип. С. Селивановского, 1830. – Т. 3. – 375 с.

Брехуненко В. На роздоріжжі: українська Національно-визвольна війна середини. XVII ст. в сучасній російській історіографії / В. Брехуненко // Схід-Захід : Історико-культурологічний збірник. – 2001. – № 5. – C. 78–96.

Горобець В. Від союзу до інкорпорації: українсько-російські відносини другої половини XVII – першої чверті XVIII ст / В. Горобець. – К. : Інститут історії України НАН України. – 1995. – 69 с.

Загоровский Е. Организация управления Новороссией при Потемкине в 1774–1791 годах / Е. А. Загоровский. – Одесса : Славянская тип. Е. Хрисогелос, 1913. – 33 с.

Заговорский Е. Организация управления Новороссией при Потемкине в 1774–1791 гг. / Е. Заговорский // Записки одесского общества истории и древностей. – Одесса, 1913. – Т. 31. – С. 52–82.

Иванов П. Библиографическая заметка о новых материалах, касающихся истории Малороссии / П. Иванов // Киевская Старина. – Киев. 1892. – Т. 39. – С. 483–494.

Карелин И. Материалы для истории Запорожья: Никополь / И. Карелин // Записки одесского общества истории и древностей. – Одесса, 1867. – Т. 6. – С. 523–538.

Корж Н. Устное повествование бывшего запорожца, жителя Екатеринославской губернии и уезда, селения Михайловки Никиты Леонтьевича Коржа / Н. Корж – Одесса, 1842. – 94 с.

Кулиш П. Казаки по отношению к государству и обществу / П. Кулиш // Русский архив. – 1877. – Кн. 1 – С. 365.

Кулиш П. Казаки по отношению к государству и обществу / П. Кулиш // Русский архив. – 1877. – Кн. 2 – С. 135.

Кулиш П. Повесть об Украинском народе/ П. Кулиш. – СПБ., 1846. – 114 с.

Кулиш П. Виговщина / П. Кулиш // Основа. – Т. 11–12. – С. 1–15.

Матях В. Публікація журналу «Киевская старина» / В. Матях // Український історичний журнал. – 1991. – № 3. – C. 86–88.

Матях В. Українсько-російські відносини другої половини XVII– XVIII ст. (стан дослідження проблеми у вітчизняній історіографії) / В. Матях // Український історичний журнал. – 2003. – № 6. – С. 110–118.

Пархоменко В. Конец старой Малороссии (1733–1786 годы в истории Левобережной Украины) / В. Пархоменко // Киевская старина. – 1905. – № 11. – С. 343–349.

П-ко В. К вопросу о народных реакциях в Украине в XVIII веке / В. П-ко // Киевская старина. – 1905. – C. 108–116.

П-ко В. К истории Колиивщины / В. П-ко // Киевская старина. –1905. – № 3. – C. 236–242.

Шмит А. Несколько новых документов о Запорожской Сече и ее землях / А. Шмит // Записки одесского общества истории и древностей. – Одесса, 1860. – Т. 4. – С. 467–468.

Скальковский А. Изустные предания о Новороссийском крае / А. Скальковский // Журнал народного просвещения. –1839. – Т. 21 – С. 171–202.

Скальковский А. История Новой-Сечи, или Последнего Коша Запорожского / А. Скальковский. – Одесса, 1846. – Т. 1. – 386 с.

Скальковский А. История Новой-Сечи, или Последнего Коша Запорожского / А. Скальковский. – Одесса, 1846. – Т. 2. – 386 с.

Скальковский А. История Новой-Сечи, или Последнего Коша Запорожского / А. Скальковский. – Одесса, 1846. – Т. 3. – 314 с.

Скальковский А. Наезды гайдамак на Западную Украину в XVIII ст. / А. Скальковский. – Одесса, 1845. – 230 с.

Скальковский А. Филипп Орлик и запорожцы / А. Скальковский // Киевская Старина. – Киев, 1882. – Т. 2. – № 4–6. – С. 106–132.

Скальковский А. Херсон с 1774 до 1774 г. / А. Скальковский // Журнал народного просвещения. – Т. 10. – С. 275–306.

Хмарський В. А. О. Скальковський як дослідник гайдамацького руху / В. Хмарський // Записки исторического факультета / Одесский государственный университет имени И. И. Мечникова. – Одесса, 1995. – Вып. 1. – С. 99–116.

Чухліб Т. «Руїна» Гетьманщини чи боротьба за утвердження Української козацької держави? (Спроба започаткувати наукову дискусію щодо одного історичного терміну) / Т. Чухліб // Україна в Центрально-Східній Європі : Зб. наук. пр. – 2004. – № 4. – С. 473–506.

Швидько Г. Піонер наукового вивчення історії Запорізької Січі Аполлон Скальковський (1808–1898 рр.) / Г. Швидько // Моє Придніпров’я : календар пам’ятних дат Дніпропетр. обл. на 2008 рік. – Дніпропетровськ, 2007. – С. 14–18.

Ясь О. «История Малой России» Д. Бантиша-Каменського у світлі дослідницького інструментарію / О. Ясь // Український археографічний щорічник. – Київ, 2006. – Вип. 10–11. – С. 343–361.

Ясь О. Історіографічна дискусія 1823 р. : рецензія О. Мартоса та лист Д. Бантиша-Каменського до видавця журналу «Сын Отечества» (вступна стаття) / О. Ясь // Український історичний журнал. – 2015. – № 5. – С. 186–191.

Ясь О. Козацько-гетьманська минувшина в рецепції П.Куліша (1840-ві – початок 1860-х років) / О. Ясь // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця XVIII ст.). – К., 2008. – Вип. 8. – С. 220–244.
Kherson State University 2015