КАМПАНІЯ ВИЛУЧЕННЯ ЦЕРКОВНИХ ЦІННОСТЕЙ У ХЕРСОНСЬКОМУ ПОВІТІ У 1922 РОЦІ

Олена Камінська

Анотація


У статті досліджується політика вилучення церковних цінностей під час масового голоду 1921–1922 років в м. Херсон і Херсонському повіті. Вилучати цінності з храмів радянська влада почала задовго до 1922 р., але голод 1921–1922 рр. дав привід для тотальної експропріації церковних багатств. Автор звертає увагу на роль православної церкви у справі допомоги голодуючим і на політику більшовиків щодо релігії. Кампанія вилучення церковних цінностей була завуальована гучним, слушним гаслом про необхідність конфіскації церковного золота для порятунку жертв голоду. Хоча насправді переслідувала мету дискредитувати церкву в очах широких народних мас, знайти нові приводи для репресій проти священнослужителів, а також поповнити бюджет для зміцнення більшовицької держави. Кампанія вилучення церковних цінностей в Херсонському повіті стала складовою частиною боротьби з ідеологічним супротивником радянської влади – церквою.

Ключові слова: церква, радянська влада, голод, вилучення церковних цінностей, релігія.


Повний текст:

PDF

Посилання


Ганченко Д. Православні церкви при установах м. Херсон / Д. Ганченко http://old.mycity.kherson.ua/journal/konstanty13/p-cerkvi.html

Гейко С. Замилити очі усьому світові / С. Гейко // Наддніпрянська правда. – 1998. – 22 січня. – С. 2.

Державний архів Херсонської області (ДАХО). – Ф. 445. Виконком Херсонської окружної ради. – Оп. 1. – Спр. 6. Списки членов Борозенской религиозной общины Качкаровского района. – 217 арк. – Арк. 50. Одесскому Губотуправу (Ликвидационной комиссии по отделению церкви от государства) по Херсонскому округу за апрель

ДАХО. – Ф. 445. – Оп. 6. – Спр. 141. Алешковская православная религиозная община при Успенской церкви. – 29 арк. – Арк. 21. Выписка из протокола № 92 заседания президиума Губисполкома Большого от 19.09.22 г.

ДАХО. – Ф. Р-1887. Отдел управления Херсонского уездного исполнительного комитета. – Оп. 3. – Спр. 694. Постановления и циркуляры Наркомюста и Губисполкома по отделению церкви от государства. Сведения о количестве церквей, синагог, священнослужителей и прихожан по уезду. – 80 арк. – Арк. 42. Обязательное постановление Губисполкома и Губотюста «По отделению церкви от государства от 13.10.21 г. № 2694.

ДАХО. – Ф. Р-1887. – Оп. 3. – Спр. 694. – Арк. 47. Циркуляр народного комиссариата юстиции УССР № 10/1 от 21.01.22 г.

ДАХО. – Ф. Р-1887. – Оп. 3. – Спр. 695. Протоколы заседаний Херсонской уездной комиссии по отделению церкви от государства. Циркуляр Наркомюста о запрещении производства бракоразводных дел. Арендные договоры и описи имущества молитвенных домов. Списки церквей, синагог и других молитвенных домов г. Херсона и уезда. Сдаточная опись передачи дел Ликвидационной комиссии по отделению церкви от государства от Херсонского уездного юротдела. – 295 арк. – Арк. 257. Письмо Херсонского уездного отдела управления № 5236 от 19.10.22 г.

ДАХО. – Ф. Р-1887. – Оп. 3. – Спр. 711. Постановления ВУЦИК о передаче церковных ценностей в фонд помощи голодающими сведения об изъятии церковных ценностей по г.Херсону и уезду. – 72 арк. – Арк. 2. Список райуполномоченных по изъятию церковных ценностей.

ДАХО. – Ф. Р-1887. – Оп. 3. – Спр. 711. – Арк. 4. Ведомость о принятых Херсонским Уфинотделом ценностях, изъятых из зданий религиозных культов в г. Херсоне.

ДАХО. – Ф. Р-1887. – Оп. 3. – Спр. 711. – Арк. 10-11. Сведения по прямому проводу к 17 часам 9 мая, согласно телеграмме из губа № 924.

ДАХО. – Ф. Р-1887. – Оп. 3. – Спр. 711. – Арк. 13. Постановление ВЦИК от 8-го марта 1922 года «О передаче церковного имущества в фонд помощи голодающим».

ДАХО. – Ф. Р-1887. – Оп. 3. – Спр. 711. – Арк. 54. В Губисполком. Ответ на телеграмму от 07.07.22 г. № 221 Отдела управления херсонского Уисполкома.

ДАХО. – Ф. Р-1887. – Оп. 3. – Спр. 711. – Арк. 65 Записка ГУБОТД Управление № 4239 от 11.09.22 г.

ДАХО. – Ф. Р-1887. – Оп. 3. – Спр. 712. Постановления ВУЦИК, циркуляры и инструкции Губисполкома, отчеты отдела управления о ходе изъятия церковных ценностей в пользу голодающих. – 89 арк. – Арк. 2 Краткий отчет по изъятию ценностей от 25.09.22 г.

ДАХО. – Ф. Р-1887. – Оп. 3. – Спр. 712. – Арк. 5. Херсонскому Уисполкому от белозерского волисполкома 29.04.22 № 928

ДАХО. – Ф. Р-1887. – Оп. 3. – Спр. 712. – Арк. 8. Телеграмма Лит. А Губ от управ о ходе кампании по изъятию церковных ценностей от 28.04.22.

ДАХО. – Ф. Р-1887. – Оп. 3. – Спр. 713. Постанови і розпорядження Миколаївського губвиконкому про відділення церкви від держави. Акти й описи вилучення майна церков м.Херсона і повіту. – 255 арк. – Арк. 5–6. Телеграмма Лит. А Николаевского Губисполкома Всем комиссиям и Волревкомам № 1383 от 21.04.22.

ДАХО. – Ф. Р-1887. – Оп. 3. – Спр. 713. – Арк. 26. Телеграмма Предуисполкома от 28.04.22 от Предволревкома Деменского.

ДАХО. – Ф. Р-1887. – Оп. 3. – Спр. 713. – Арк. 67. Приказ по с. Отбедо-Васильевка и его району от 27.04.22.

ДАХО. – Ф. Р-1887. – Оп. 3. – Спр. 713. – Арк. 80. Заявление Совета церковной общины при Покровском молитвенном доме в Комиссию по изъятию церковных ценностей при Херсонском Уисполкоме от 09.05.22.

ДАХО. – Ф. Р-1887. – Оп. 3. – Спр. 713. – Арк. 81. Заявление Приходского совета в Комиссию по изъятию церковных ценностей при Херсонском Уисполкоме № 29 от 08.05.22.

ДАХО. – Ф. Р-1887. – Оп. 3. – Спр. 713. – Арк. 96. Прошение Приходского совета Всех-Святской Кладбищенской церкви г.Херсона в Комиссию по изъятию церковных ценностей при Херсонском Уисполкоме № 39 от 07.05.22.

ДАХО. – Ф. Р-1887. – Оп. 3. – Спр. 713. – Арк. 99. Заявление совета религиозной общины Казанской церкви бывшего Херсонского военного лазарета в Комиссию по изъятию церковных ценностей при Херсонском Уисполкоме.

ДАХО. – Ф. Р-1887. – Оп. 3. – Спр. 713. – Арк. 150. Приказ № 69 от 13.05.22 Отдела Управления Херсонского Уисполкома.

ДАХО. – Ф. Р-1887. – Оп. 3. – Спр. 713. – Арк. 214. Додаткова інструкція для комісій з вилучення церковних цінностей від 10.05.1924 р.

Декрет ВЦИК о порядке изъятия церковных ценностей, находящихся в пользовании групп верующих от 23 февраля 1922 г. // Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-Крестьянского правительства. – М., 1922. – № 19. – Отд. 1. –Ст. 217. – С. 381–382.

Змерзлый Б. В. Изъятие церковных ценностей. Некоторые аспекты проблемы / Б. В. Змерзлый // Культура народов Причерноморья. – 1998. – № 3. – С. 138–143.

Кривова Н. А. Власть и Церковь в 1922–1925 гг.: Политбюро и ГПУ в борьбе за церковные ценности и политическое подчинение духовенства / Н. А. Кривова. – М. : АИРО-XX, 1997. – 247 с. – Режим доступа : http://yakov.works/library/11_k/ri/kriv02.html.

Петровський В. В. Історія України: Неупереджений погляд: Факти. Міфи. Коментарі / В. В. Петровський, Л.О. Радченко, В.І. Семененко. – Х., 2008. – 400 с.

Татарченко О. Б. Аґітаційна кампанія за вилучення церковних цінностей у зв’язку із голодом 1921–1923 років на території Херсонської та Одеської єпархій / О. Б. Татарченко // Наукові праці : Науково-методичний журнал. – 2008. – Т. 96. – Вип. 83. Iсторія. – С. 217–220.

Цыпин В. История русской церкви 1917–1997. Книга девятая / В. Цыпин. – М, 1997. – 830 с.

Шитюк М. М. Голодомори ХХ століття / М. М. Шитюк. – К. : Геліон, 1997 – 196 с.

Шифротелеграмма председателю ВЦИК М. И. Калинину губисполкомам об ужесточении кампании по изъятию церковных ценностей. 3 мая 1922 г. // Архивы Кремля. Политбюро и церковь. – Режим доступа : http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/36956-shifrotelegramma-predsedatelyu-vtsik-m-i-kalininu-gubispolkomam-ob-uzhestochenii-kampanii-po-izyatiyu-tserkovnyh-tsennostey-3-maya-1922-g#mode/inspect/page/1/zoom/4

Щербань М. В. Відносини радянської влади і Російської православної церкви в Україні в контексті формування тоталітарного режиму (1917–1930 рр.) : дис….к.і.н. : 09.00.11 – релігієзнавство (історичні науки) / М. В. Щербань. – Чернівці, 2015. – 268 с.
Kherson State University 2015