«ДРУЗІ» ІЗ КАМЕНЕМ ЗА ПАЗУХОЮ (ДО ІСТОРІЇ СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ В РОКИ ГОЛОДОМОРУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА «ДРУЗІ ДІТЕЙ»)

Інна Шугальова

Анотація


У даній статті досліджено становлення та діяльність в роки Голодомору всеукраїнської громадської організації «Друзі дітей». Ми з’ясували, чи справді ціллю даної установи було прагнення надати допомогу голодуючим дітям, чи, можливо, в умовах тоталітарного суспільства й категоричного заперечення тодішньою владою фактів масових голодних смертей, «Друзі дітей» тримали «камінь за пазухою» щодо голодуючої у дитячих притулках малечі.
Ми охарактеризували цілі утворення, склад та практичну діяльність товариства. Охарактеризували зміни у напрямах роботи «Друзів дітей» в роки Голодомору.

Ключові слова: діти, Голодомор, дитячі будинки.


Повний текст:

PDF

Посилання


Букреєв Т. Створення та функціонування всеукраїнського товариства «Друзі дітей» у 1920-ті роки / Т. Букрєєв. [Електронний ресурс]. – Режим доступу з екрану : http://www.srw.kspu.edu/?p=813. – Дата доступу : 03.09.2017.

Дело со справками и удостоверениями, выданными воспитанникам Детского дома №14. 1932 – 1933. – Державний архів Одеської області (далі – ДАОО). – Ф. Р846. – Оп. 1. – Спр.

– 188 арк. 3. Джунь О. Чорні роки Миргородщини / О. Джунь. – Миргород : «Миргород», 2014. – 90 с.

Діптан І. Проблеми дитячої безпритульності на Україні (1919–1932 рр.) / І. Діптан // Проблеми історії України. – 1992. – Вип. 2. – С. 52–60.

Документы (информации, докладные записки, акты, о санитарном состоянии городов и сел Одесской области и противоэпидемиологической работе). Акт комиссии обследования 11.08.1933 колхоза им. Кима І. 31.03.1933 – 22.08.1933. – ДАОО. – Ф. 710. – Оп.1. – Спр. 667. – 278 арк.

Документы (отчеты, переписка) расследование письма в газету «Правда» о безпорядках в санатории им. Иванова и др. 03.01.1933 – 04.02.1933. – ДАОО. – Ф. Р-710. – Оп. 1. – Спр. 724. – 37 арк.

Документы о ликвидации детской безпризорности в УСРР, обследовании состояния снабжения необходимым детских домов (протоколы, резолюции, план, докладные записки, акты, заключения, сведения, переписка). Список дитінтернатних установ ПНО на 20.12.1931. – 01.01.1931 – 07.01.1933. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі – ЦДАВО). – Ф. 264. – Оп. 1. – Спр. 479. – 204 арк.

Документы о подготовке проведении ІІІ Всеукраинского съезда общества «Друзья детей» (протоколы, план, докладная записка, сведения, переписка). 02.12.1932 – 22.03.1933. – ЦДАВО. – Ф. 264. – Оп. 1. – Спр. 536. – 22 арк.

Документы о состоянии борьбы с детской беспризорностью в УССР и работе общества «Друг детей» (постановления, протоколы, план, докладные записки, сведения, справки, информация, переписка). 10.03.32 – 28.05.33. – ЦДАВО. – Ф. 264. – Оп. 1. – Спр. 546. – 24 арк.

Документы об обследовании работы Всеукраинского правления, областных городских и районных правлений общества «Друзья детей», (постановления, протоколы, планы, отчеты, докладные, акты, заключения, сведения, переписка). Протокол засідання секретаріату ЦК ЛКСМ від 1931 р. 16.02.1929 – 1.12.1932. – ЦДАВО. – Ф. 264. – Оп. 1. – Спр. 267. – 129 арк.

Документы об обследовании состояния и работы детских домов и интернатов УССР (протоколы, тезисы, докладные записки, акты, заключения, ведения, переписка). 21.01. – 29.12.1932. – ЦДАВО. – Ф. 264. – Оп. 1. – Спр. 557. – 292 арк.

Документы об оказании помощи обществом «Друзья детей» в упорядочении названия улиц и нумерации домов в сельских районах УСРР. 31.05.1931 – 03.02.1932. – ЦДАВО. – Ф. 264. – Оп. 1. – Спр. 489. – 108 арк.

Зінченко А. Дитяча безпритульність в радянській Україні в 20-х – першій половині 30-х років ХХ століття : автореф. дис... канд. іст. наук / А. Зінченко. – Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2002. – 17 с.

Иерархия магазинов, столовых и цен в 1930-е годы // Live journal. [Електронний ресурс]. – Режим доступу з екрану : http://corporatelie.livejournal.com – Дата доступу : 21.08.2017.

Контрольные цифры по ликвидации в УССР детской беспризорности на 1931–1933 гг. и материалы к ним. Розклад на мережу дитячих ясел, що їх буде організовано за кошти товариства «Друзі дітей» За п’ятирічним планом. – ЦДАВО. – Ф. 264. – Оп. 1. – Спр. 477. – Б.д. – 11 арк.

Крикалова І. З історії діяльності Миколаївського міського товариства «Друзі дітей» (до 85-ї річниці від дня створення)» / І. Крикалова. [Електронний ресурс]. – Режим доступу з екрану : http://mk.archives.gov.ua/pubonsite/635-pub-druzy-ditey-85.html. – Дата доступу : 03.09.2017.

Кульчицький С. Становище дітей на Україні у 1931–1933 рр. (Документи, розповіді) / С. Кульчицький, Є Шаталіна. – К. : Вища школа, 1989. – 26 с.

Лапчинська Н. Безпритульні як окрема категорія жертв Голодомору (на матеріалах м. Харкова) / Н. Лапчинська // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Голодомор 1932–1933 років: втрати української нації» (Київ, 4 жовтня 2016 року). – К. : Видавець Олег Філюк, 2017. – С. 101–109.

Марочко В. Діти – найчисленніші жертви голодомору / В. Марочко // Голод 1932–1933 років в Україні: причини та наслідки / В. Смолій, І. Дзюба, С. Кульчицький, В. Литвин, В. Марочко, Дж. Мейнс, Р. Пиріг. – К. : Наукова думка, 2003. – С. 562–567.

Молдавський Р. «Цветы жизни на асфальте»: діти в закладах опіки в роки Голодомору 1932–1933 / Р. Молдавський, І. Шугальова // Електронний історичний журнал «Scriptorium nostrum». [Електронний ресурс]. – Режим доступу з екрану : http://sn.kspu.edu/index.php/sn/index

Олянич Л. Створення та діяльність Всеукраїнського товариства «Друзі дітей» (1924–1936 рр.): організаційний статус, структура та функції : автореф. дис... канд. іст. наук / Л. Олянич. – Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2008. – 16 с.

Отчеты волнаобразов о деятельности, характеристика положения школьного дела и педагогического персонала за 1922 год по уезду. Списки педагогического персонала за 1922 год. Ведомости о состоянии трудовых школ. Сведения о детских домах, их хозяйстве, составе воспитателей и детей, о смертности среди детей, о снабжении их. Протоколы заседаний волнаобразов с заведующими детдомами. Протоколы общих собраний граждан по школьным вопросам и др. 1922. – Державний архів Запорізької області (далі – ДАЗО). – Ф. Р-198. – Оп. 1. – Спр. 156. – 903 арк.

Переписка с ВУЦИК, СРК УССР о состоянии детских домов для беспризорных детей, передаче предприятий ЦК помдет в ведение других организаций. 01.01.1931 – 20.01.1932. – ЦДАВО. – Ф. 283. – Оп. 1. – Спр. 886.

Переписка с Наркомпрососм УССР о о сотоянии детских интернатов и колоний. 24.11.1930 – 22.02.1932. – ЦДАВО. – Ф. 283. – Оп. 1. – Спр. 797. – 274 арк.

Положения наркомпроса УССР о профессиональной школе и комиссиях по делам учащихся в учреждениях управления профессионального образования, инструкции и циркуляры Наркомпроса УССР; копии протоколов совещания управления социального воспитания и заседание колегии Наркомпроса УССР; сведения о количестве детей до 15-летнего возраста по районам округа и городу; список инструкторов и техработников окрино и список учреждений профобра по округу на 1926/1927 учебный год. 11.06.1925 – 30.12.1926. – ДАЗО. – Ф. Р-429. – Оп. 1. – Спр. 210. – 541 арк.

Протоколи засідань робочого бюро Запорізького окрпомдіт на 1-шу загальноміську конференцію спілки «Друзі дітей». 1925. – ДАЗО. – Ф. Р-1. – Оп. 1. – Спр. 392. – 339 арк.

Ревегук В. Полтавщина. Протибільшовицький Рух опору 20–30-х років ХХ століття: Нариси історії / В. Ревегук. – Полтава : Полтавський літератор, 2016. 306 с.

Турченко Ф. Дитяча смертність у роки Голодомору у Запоріжжі / Ф. Турченко, І. Шугальова // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Голодомор 1932–1933 років: втрати української нації» (Київ, 4 жовтня 2016 року). – К. : Видавець Олег Філюк, 2017. – С. 109–116.

Українське радянське суспільство 30-х рр. XX ст.: нариси повсякденного життя : колективна монографія / Відп. ред. С. Кульчицький. – К. : Інститут історії України НАН України, 2012. – 786 с.

Українське радянське суспільство 30-х рр. XX ст.: нариси повсякденного життя : колективна монографія / Відп. ред. С. Кульчицький. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2012. – 786 с.

Устав общества «Друзья детей». Статистические сведения о проведении просветительской и оздоровительной работы среди детей в УССР обществом «Друзья детей» за 1932 г. – ЦДАВО. – Ф. 264. – Оп. 1. – Спр. 530. – 39 арк.

Харченко А. «…потрібні більш кваліфіковані робітники»: колективний портрет персоналу сиротинців напередодні Голодомору / А. Харченко // Україна Модерна : міжнародний інтелектуальний часопис. [Електронний ресурс]. – Режим доступу з екрану : http://uamoderna.com/md/kharchenko-orphans. – Дата доступу : 04.06.2019.
Kherson State University 2015