УКРАЇНСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ СЕРЕДИНИ XIX – ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ ПРО СТОСУНКИ ВІЙСЬКА ЗАПОРОЗЬКОГО НИЗОВОГО ТА РОСІЇ

  • Олексій Кінащук
Ключові слова: українська історіографія, Військо Запорозьке Низове, Російська держава, Південь України, Запорозька Січ

Анотація

У статті здійснено спробу історіографічного огляду праць українських істориків середини XIX – початку XX ст. про відносини між Військом Запорозьким Низовим та Російською державою у 1654–1775 рр. Досліджено обставини, які вплинули на формування і трансформацію поглядів учених, методологічний інструментарій та джерельну базу, якими користувалися вітчизняні науковці при вивченні зазначеної проблематики. Визначено аспекти відносин між Запорожжям та Росією, що досліджувалися істориками, – соціально-економічний, внутрішньо та зовнішньополітичний, військовий, адміністративний та культурний. Окремо досліджено науковий доробок видатного історика Півдня України Д. Яворницького.

Посилання


1. Абросимова С. В. З історії видання монографії Д. І. Яворницького «Історія запорозьких козаків» / С. В. Абросимова // Січеславський альманах. Збірник наукових праць з історії українського козацтва. – 2008. – С. 5–23.
2. Андриевский А. Запорожские выборы и порядки половины XVIII в. (по современным описаниям) / А. А. Андриевский // Киевская старина. – 1883. – № 5. – С. 127–139.
3. Антонович В. Бесіди про козацькі часи / В. Антонович. – К. : Дніпро. – 1991. – С. 5–143.
4. Багалий Д. Заселення Південної України України (Запорожжя й Новоросійського краю) і перші початки її культурного розвитку / Д. Багалий. – Харків : Союз. – 1920. – 110 с.
5. Багалий Д. Колонизация Новороссийского края и первые шаги его по пути культуры. Исторический етюд / Д. Багалий // Киевская старина. – 1889. –№ 4. – С. 26–55.
6. Багалий Д. Колонизация новороссийского края и первые шаги его по пути культуры / Д. Багалий. – К. : Тип. Г. Т. Корчак-Новицкого. – 1889. – 120 с.
7. Багалий Д. Очерки из истории колонизации степной окраины Московского государства / Д. Багалий. – М. : Университетская типография. – 1887. – 634 с.
8. Беднов В. Последний кошевой атаман П. Калнишевский / В. Беднов // ЛЕУАК. – 1905. – № 1. – С. 18–32.
9. Брехуненко В. На роздоріжжі: українська Національно-визвольна війна середини. XVII ст. в сучасній російській історіографії / В. Брехуненко // Схід-Захід : Історико-культурологічний збірник. – 2001. – № 5. – C. 78–96.
10.Василенко М. К истории малорусской историографии и малоруського общественного строя / М. Василенко // Киевская старина. – 1894. – № 11. – С. 244–264.
11. Волк-Карачевський В. Борьба Польши с казачеством во второй половине XVII и начале XVIII века / В. Волк-Карачевський // Университетские известия. – 1898. – № 11. – C. 1–51.
12. Волк-Карачевський В. Борьба Польши с казачеством во второй половине XVII и начале XVIII века / В. Волк-Карачевський // Университетские известия. – 1899. – № 1. – C. 53–132.
13. Волк-Карачевський В. Борьба Польши с казачеством во второй половине XVII и начале XVIII века / В. Волк-Карачевський // Университетские известия. – 1899. – № 2. – C. 133–211.
14. Волк-Карачевський В. Борьба Польши с казачеством во второй половине XVII и начале XVIII века / В. Волк-Карачевський // Университетские известия. – 1899. – № 3. – C. 213–273.
15. Горобець В. Від союзу до інкорпорації: українсько-російські відносини другої половини XVII – першої чверті XVIII ст / В. Горобець. – К. : Інститут історії України НАН України. – 1995. – 69 с.
16. Грибовський В. Г. Ф. Міллер і ліквідація Запорозької Січі або до питань про роль особистості історика в історії / В. Грибовський // Січеславський альманах : зб. наук. праць з історії укр. козацтва. – 2011. – № 6. – С. 39–65.
17. Грибовський В. Історія вивчення та перспективи дослідження соловецького періоду життя Петра Калнишевського / В. Грибовський // Січеславський альманах. Збірник наукових праць з історії українського козацтва. – 2008. – № 3. – С. 45–58.
18. Грушевський М. Очерки истории украинского народа / М. Грушевський. – СПб. – 1904. – 382 с.
19. Д-ский. Система карательных мер в Запорожье / Д-ский // Киевская старина. – 1893. – № 12. – С. 93.
20. Ефименко А. История Украины и ее народа / А. Ефименко. – СПб. – 1907. – 174 с.
21. Ефименко А. История украинского народа / А. Ефименко. – СПб. : Изд. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон. – 1906. – 391 с.
22. Ефименко П. Калнышевский – последний кошевой Запорожской Сечи 1691–1805 гг. / П. Ефименко // Русская старина. – 1875. – № 14. – С.405 – 421.
23. Загоровский Е. Взаимоотношения Запорожья и русской правительственной власти во время Новой Сечи / Е. Загоровский // Записки Одеского общества истории и древностей. – Одесса. – 1913. – Т. 31. – С. 54–74.
24.Калакура Я. Українська історіографія : Курс лекцій / Я. Калакура. – К. : Генеза. – 2004. – 496 с.
25. Костомаров Н. Исторические монографии и исследования / Н. Костомаров. – СПб. – 1863. – Т. 2. – 398 с.
26. Костомаров Н. Исторические монографии и исследования / Н. Костомаров. – СПб. – 1870. – Т. 11. – 388 с.
27. Костомаров Н. Русская история в жизнеописаниях ее главных деятелей / Н. Костомаров. – СПб. – 1873. – С. 319.
28. Костомаров Н. Исторические монографии и исследования / Н. Костомаров. – СПб. – 1905. – Кн. 6. – Т. 16. – С. 82.
29. Коцур В. Історіографія історії України : Курс лекцій / В. Коцур, А. Коцур. – Чернівці : Золоті литаври, 1999. – 520 с.
30. Коцур Г. Колонізація та економічний розвиток Запоріжжя в часи Петра Калнишевського: історіографія (ХІХ – 80-ті рр. ХХ ст.) / Г. Коцур // Часопис української історії. – 2016. – №. 33. – С. 84–96.
31. Маркевич А. Борьба запорожского кошевого П.И. Калнышевского с гайдамаками / А. Маркевич // Записки Одесского общества истории и древностей. – 1897. – Т. 20. – С. 45–47.
32. Маркевич М. Історія Малої Росії / М. Маркевич. – М. : типография Августа Семена, 1842. – Т. 1. – С. 25.
33. Маркевич М. Історія Малої Росії / М. Маркевич. – М. : типография Августа Семена, 1842. – Т. 2. – 692 с.
34. Марченко М. Українська історіографія (з давніх часів до середини XIX ст.) / М. Марченко. – К. : Видавництво Київського університету ім. Т. Г. Шевченка, 1959. – 258 с.
35. Мільчев В. Соціальна історія запорозького козацтва кінця XVII – XVIII століття: джерелознавчий аналіз / В. Мільчев. – Запоріжжя : АА Тандем, 2008. – 369 с.
36. Надхин Г. Память о Запорожье и о последних днях Запорожской Сечи / Г. Надхин // Чтения в императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете. – 1876. – № 3. – С. 125–177.
37. Науменко В. Памяти Н. И. Костомарова / В. Науменко // Киевская старина. – 1885. – № 5. – С. 5–29.
38. Об украино-славянском обществе (из бумаг Д.П. Голохвастова) // Русский архив. – 1892. – Т. 78. – № 5–8. – С. 334–359.
39. Орлова А. Предисловие к воспоминаниям Маркевича о Кюхельбекере / А. Орлова // Литературное наследство. – 1954. – Т. 59. – С. 502–503.
40. Полонська-Василенко Н. Історики Запорожжя XVIII ст. Запоріжжя XVIII століття та його спадщина / Н. Полонська-Василенко. – Мюнхен, 1965. – Т. 1. – 247 с.
41. Смолій В. А. Микола Костомаров: Віхи життя і творчості : Енциклопедичний довідник / В. А. Смолій , Ю. А. Пінчук, О. В. Ясь. – К. : Вища школа, 2005. – 543 с.
42. Чухліб Т. «Руїна» Гетьманщини чи боротьба за утвердження Української козацької держави? (Спроба започаткувати наукову дискусію щодо одного історичного терміну) / Т. Чухліб // Україна в Центрально-Східній Європі : Зб. наук. пр. – 2004. – № 4. – С. 473–506.
43. Шандра В. С. Хлопоманство, народницько-культурна течія : (Енциклопедія історії України) [Електронний ресурс] / Шандра В. С. – Режим доступу до ресурсу : www.history.org.ua/?termin=Khlopomany.
44. Швайба Н. Заселення запорозьких вольностей в українській історіографії 1920-30-х років / Н. Швайба // Історія і культура Придніпров'я (збірка наукових праць). – 2009. – С. 41–47.
45. Швидько Г. А. О. Скальковський та його «Історія Нової Січі» / Г. Швидько. – Дніпропетровськ : Січ. – 1994. – С. 3–16.
46. Шиманов А. Предсмертная борьба Запорожья / А. Шиманов // Киевская старина. – 1883. – №. 12. – С. 611–635.
47. Шульгін Я. Україна після 1654 р. / Я. Шульгін // Записки Наукового Товариства імені Т. Г. Шевченка. – 1899. – Т. 29. – С. 5.
48. Щербина В. Киевские воеводы, губернаторы и генерал-губернаторы от 1654 по 1775г. / В. Щербина // Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. – 1892. – Кн. 6. – С. 120–150.
49. Щербина Ф. История Кубанского казачества / Ф. Щербина. – Екатеринодар, 1910. – Т. 1. – 734 с.
50. Эварницкий Д. Запорожье в остатках старины и преданиях народа / Д. Эварницкий. – СПб. : Изд. Л. Ф. Пантелеева. – 1888. – Т. 2. – 350 с.
51. Эварницкий Д. Иван Дмитриевич Сирко, славный кошевой атаман Войска Запорожских Низовых казаков / Д. Эварницкий. – СПб : Типография И. Н. Скороходова, 1894. – 162 с.
52. Эварницкий Д. История запорожских казаков / Д. Эварницкий. – СПб : Типография И. Н. Скороходова, 1892. – Т. 1. – 631 с.
53. Эварницкий Д. История запорожских казаков / Д. Эварницкий. – СПб. : Типография И. Н. Скороходова, 1895. – Т. 2. – 626 с.
54. Эварницкий Д. История запорожских казаков / Д. Эварницкий. – СПБ. : Типография П. И. Бабкина, 1897. – Т. 3. – 653 с.
55. Яворницкий Д. Топографический очерк Запорожья / Д. Яворницкий // Киевская старина. – 1884. – №5. – С. 42–43.
Опубліковано
2018-10-29
Сторінки
99-113
Розділ
Історія України