ІСТОРІЯ СЕЛЯНСЬКОГО РУХУ 1917–1921 РОКІВ У ХАРКІВСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ: ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ

  • Ярослав Мотенко
  • Євгенія Шишкіна
Ключові слова: Українська революція 1917–1921 років, Харківська губернія, селянський рух, джерельна база, документальні джерела, періодичні видання, мемуарна література

Анотація

Стаття є результатом дослідження проблеми систематизації івикористання джерел з історії селянського руху у Харківській губернії в 1917– 1921 роках. Існуючу джерельну базу запропоновано розділити на документальні джерела, періодичні видання і мемуарну літературу. Комплекс документальних джерел складається з опублікованих та неопублікованих актових і канцелярських матеріалів. До першої групи, належать нормативно-правові документи. Матеріали другої групи становить протокольна документація і міжвідомче листування. Тенденційність авторських статей у періодичних виданнях, зумовлює критичний підхід при їх використанні. З огляду на суб’єктивний характер мемуаристики при її вивченні варто застосовувати порівняльний аналіз, співставлення з документальним матеріалом.

Посилання


1. Антонов-Овсеенко В. Д. Записки о гражданской войне : в 4 т. / В. Д. АнтоновОвсеенко. – М. : Воениздат, 1933. – Т.4. – 343 с.
2. В. И. Ленин об Украине. В 2 ч. – К. : Политиздат Украины, 1978. – Ч. 2 : 1917– 1922 – 567 с.
3. Винниченко В. К. Заповіт борцям за визволення / Винниченко В. К. – К. : Видво Криниця, 1991. – 128 с.
4. Голод 1921–1923 років в Україні : Зб. док. і матеріалів. – К. : Наук. думка, 1993. – 240 с.
5. Деникин А. И. Очерки русской смуты: Вооруженные силы юга России. Заключительный период борьбы. Январь 1919 – март 1920 / А. И. Деникин. – Минск : Харвест, 2002. – 464 с.
6. Ігнатов М. Червоногвардійський загін в боротьбі за хліб (Із спогадів про кінець 1917 р.) / М. Ігнатов // Літопис революції. – 1933. – №1–2. – С.175–187.
7. Качинский В. Крестьянское движение / В. Качинский // 1917 год в Харькове. Сб. ст. и воспоминаний – Х. : Пролетарій, 1927. – С. 180–269.
8. Комітети незаможних селян України. 1920–1933. Зб. док. і матеріалів. – К. : Наук. думка, 1968. – 636 с.
9. Комітети незаможних селян Харківщини 1920–1933 рр. Зб. док. і матеріалів. – Х. : Кн. вид-во Держ. архів Харків. обл., 1961. – 327 с.
10. Комуністична партія – натхненник і організатор об’єднавчого руху українського народу за створення СРСР. Зб. док. і матеріалів. – К. : Держполітвидав, 1963 – 408 с.
11. Комуністична партія Радянського Союзу в резолюціях і рішеннях з’їздів, конференцій і пленумів ЦК (1898–1970). В 14 т. – К. : Держполітвидав, 1979. – Т. 2 : 1917–1924. – 522 с.
12. Комуністична партія України в резолюціях і рішеннях з’їздів, конференцій і пленумів ЦК. В 2 т. – К. : Політвидав УРСР, 1976. – Т.1 : 1918–1941 – 1007 с.
13. Ленін В. І. Розвиток капіталізму в Росії / В. І. Ленін // Повне зібр. творів. Т. 3. – К. : Вид-во Політична література України, 1970 – 757 с.
14. Н. Махно и махновское движение. – Днепропетровск : Акционерное общество DAES, 1999 – 76 с.
15. Отчет Центрального управления чрезвычайных комиссий при Совнаркоме Украины за 1920 год. К 5-ому Всеукраинскому съезду Советов // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. – 1994. – №1. – С. 5–11.
16. Раковський Х. П’ять років Української Радянської влади (Промова тов. Х. Г. Раковського на урочистому засіданні Харківської Міськради від 16 липня ц.р.) / Х. Раковський // Червоний шлях. – 1923. – № 4 –5. – С. 88– 106 .
17. Романченко Ю. А. З партизанського руху в «нейтральній зоні» (до десятиріччя 1 дивізії Червоного Козацтва) / Ю. А. Романченко // Літопис революції. – 1929. – № 5–6. – С. 217–226.
18. Скоропадський П. Спогади. Кінець 1917 – грудень 1918 / П. Скоропадський. – К. : Філадельфія, 1995. – 493 с.
19. Скрипник М. О. Начерк історії пролетарської революції на Вкраїні / М. О. Скрипник // Червоний шлях. – 1923. – №3. – С. 76–115.
20. Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. У 2 т. – К. : Наук. думка, 1997. – Т. 2 : 10 грудня 1917 р. – 29 квітня 1918 р. – 422 с.
21. Харьков и Харьковская губерния в Великой Октябрьской социалистической революции. Февраль 1917 г. – апрель 1918 г. Сб. док. и материалов – Х. : Облиздат, 1957. – 545 с.
22. Харьковщина в период гражданской войны и иностранной военной интервенции 1918–1920 гг. – Х. : Прапор, 1973. – 321 с.
23. Эйдеман Р. Гражданская война на Украине / Р. Эйдеман, Н. Какурин – Х. : Госиздат. Украины, 1928. – 72 с.
24. Эрдэ Д. Годы бури и натиска. Книга первая. На Левобережье. 1917 / Д. Эрдэ. – Х. : Госиздат Украины, 1923. – 117 с.
25. Эрдэ Д. Революция на Украине. От керенщины до немецкой оккупации / Д. Эрдэ – Х. : Пролетарий, 1927. – 274 с.
Опубліковано
2018-10-29
Сторінки
127-135
Розділ
Історія України