КАНАДСЬКА ІММІГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА (СЕРЕДИНА ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТТЯ): ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ СУЧАСНОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ

  • Марія Бурцева
Ключові слова: Канада, політика щодо імміграції, історіографія, канадознавство, іммігрантознавство

Анотація

У статті зосереджено увагу на огляді історіографії імміграційної політики Канади. Здійснено систематизацію досліджень сучасних українськихта зарубіжних науковців, які приділяють увагу різним аспектам політики щодо переселенців у Канаді. Зокрема, охоплено дослідження різноманітних вимірів канадської імміграційної політики від завершення Другої світової війни до початку 2000-х років. Серед основних проблем, яким приділяли увагу науковці, є такі питання, як вивчення особливостей переселенського руху до Канади, особливості канадської імміграції, а також різні сфери впровадження канадської імміграційної політики. Оскільки дане дослідження аналізує стан історіографії зазначених питань, джерелами дослідження в рамках статті є наукові праці дослідників, у яких тією чи іншою мірою висвітлено різноманітні аспекти канадської імміграційної політики

Посилання


1. Бессонова М. М. Канадознавство у незалежній Україні: проблеми та перспективи / М. М. Бессонова // Матеріали Всеукраїнської науковопрактичної конференції «Формування основних напрямів розвитку соціогуманітарних наук» (Дніпродзержинськ, 11–12 квітня 2014 р.) – Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2014. – С. 57–59.
2. Бессонова М. М. Сучасний стан канадознавчих студій в Україні / М. М. Бессонова // Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук : Матеріали
Всеукраїнської наукової конференції (Дніпропетровськ, 17 грудня 2011 р.) : у 2-х частинах. – Д. : ТОВ Інновація, 2011. – Ч. 2. – С. 111–113.
3. Блажевська Є. Досвід регулюваня біженства та політичного притулку ЄС: практичні аспекти для України / Є. Блажевська // Історико-політичні
проблеми сучасного світу. – 2015. – Т. 31–32. – С. 44–49.
4. Блажевська Є. Теоретико-концептуальні підходи щодо вивчення сучасних імміграційних процесів / Є. Блажевська // European Political and Law
Discourse – Evropský Politický a Právní Diskurz. – Vol. 4, Issue 3. – 2017. – Pp. 40–44.
5. Бурейко Н. М. Спільні аспекти імміграційної політики США і Канади в 90-ті роки XX століття / Н. М. Бурейко // Наукові праці Чорноморського
державного університету імені Петра Могили. Сер. : Політологія. – 2011. – Т. 155, Вип. 143. – С. 23–26.
6. Бурцева М. В. Дослідження імміграційної політики Канади в Україні / М. В. Бурцева // Україна – Канада : матеріали І Міжнародного науковопрактичного конгресу з канадознавства (21–21 червня 2018 року, м. Луцьк, Україна) = Ukraine – Canada : the Materials of the First International Scholarly and Practical Congress on Canadian Studies (June 21–24, 2018, Lutsk, Ukraine). – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – С. 22–25.
7. Бурцева М. В. Основні напрямки канадознавчих досліджень: огляд української та російської пострадянської історіографії / М. В. Бурцева // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Історія. Збірник наукових праць / За заг. ред. проф. О. А Мельничука. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 24. – С. 336–342.
8. Гриценко З. І. Соціалізація іммігрантів у Канаді: соціологічний підхід / З. І. Гриценко, Н. Г. Ревенко // Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки. – 2013. – № 2 (15). – С. 157–162.
9. Евтух В. Б. Иммигранты в инонациональной среде: проблемы адаптации / В. Б. Евтух // Миграции и мигранты в мире капитала: исторические судьбы и современное положение. – Киев : Наукова думка, 1990. – С. 170–181.
10. Евтух В. Б. Иммиграция и национальные отношения в истории Канады / В. Б. Евтух // Проблемы историографии Канады / Акад. наук СССР, Ин-т
всеобщ. Истории ; [под ред. и с предисл. д-ра ист. наук В. А. Тишкова]. – Москва : Наука, 1981. – С. 103–132.
11. Евтух В. Б. Украинская иммиграция в Канаде: некоторые аспекты социальнодемографической интеграции / В. Б. Евтух // Migracijske teme. – Godina 6 (4). – 1990. – С. 497–510.
12. Катеринчук П. Етнонаціональні аспекти ціннісних орієнтацій канадського суспільства / П. Катеринчук // Форум. Суспільно-політичний журнал. – 2006.
– Вип. 2. – С. 56–62.
13. Катеринчук П. Імміграція у глобалізовану епоху: досвід Канади // П. Катеринчук // Історико-політичні проблеми сучасного світу.
Збірник наукових статей. – 2011. – Т. 23–24. – С. 41–45.
14. Катеринчук П. Особливості сучасної імміграційної політики Канади / П. Катеринчук // Матеріали Першої міжнародної конференції з Канадознавства. – Чернівецький національний університет, 2011. – С. 111– 116.
15. Катеринчук П. Перспективи трансформації федеративної системи у контексті сучасної етнополітики Канади / П. Катеринчук // Науковий вісник
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – 2007. – № 325–326. – С. 59–64.
16. Козачук О. Бальна система оцінки потенційних іммігрантів в Канаді та проблеми міжетнічної взаємодії / О. Козачук // Україна – Канада : матеріали
І Міжнародного науково-практичного конгресу з канадознавства (21–21 червня 2018 року, м. Луцьк, Україна) = Ukraine – Canada: the Materials of the
First International Scholarly and Practical Congress on Canadian Studies (June 21– 24, 2018, Lutsk, Ukraine). – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – С. 19–22.
17. Козачук О. Етнічна та расова дискримінація як проблема міжетнічної взаємодії в Канаді / О. Козачук // Науковий вісник Східноєвропейського
національного університету ім. Лесі Українки. Серія: «Міжнародні відносини». – 2016. – № 11 (336). – С. 3–7.
18. Козачук О. Імміграція китайців до Канади: спроба оцінки трансформації політики / О. Козачук // Актуальні проблеми зовнішньої політики України :
Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. Чернівці, 24 листопада 2017 р. – Чернівці, 2017. – С. 160– 163.
19. Козачук О. Міжетнічна взаємодія, імміграція та права людини в Канаді / О. Козачук // Актуальні проблеми зовнішньої політики України : Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. Чернівці, 25 листопада 2016 р. – Чернівці, 2016. – С. 183– 186.
20. Лупул Т. Я. Вплив імміграції 1990-х років на трансформацію етнокультурного складу населення канадської федерації (аналіз перепису 2001 року) / Т. Я. Лупул // Вісник Одеського національного університету: Соціологія і політичні науки. – 2008. − № 13 (69). – С. 124–134.
21. Лупул Т. Я. Імміграція як фактор кризи національної ідентичності в Західній Європі та Північній Америці (на прикладі Франції, США, Канади) / Т. Я. Лупул // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наукових статей. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – 2007.  Випуск 325–326. – С. 76–80.
22. Лупул Т. Я. Нові етносоціальні тенденції в канадських провінціях та територіях під впливом імміграції 1990-х років / Т. Я. Лупул // Вісник
Одеського національного університету : Соціологія і політичні науки. – 2008. − № 18 (74). − C. 83–94.
23. Лупул Т. Я. Сучасна імміграція як структурний компонент формування політичної нації в Канаді / Т. Я. Лупул // Політологічні та соціологічні студії
: Зб. наук. праць. − 2010. − Т. ХІ. − С. 494–506.
24. Макух-Федоркова І. Роль імміграції в економіці Канади / І. МакухФедоркова // Історико-політичні проблеми сучасного світу. – 2014. – № 27– 28. – С. 60–65.
25. Ольхович О. В. Підготовка соціальних працівників до роботи з біженцями у вищих навчальних закладах США і Канади : дис. … канд. пед. наук :
13.00.04 / О. В. Ольхович. – Тернопіль, 2008. – 223 с.
26. Стаканов Р. Д. Імміграційна система балів для кваліфікованих працівників: перспектива застосування на рівні ЄС / Р. Д. Стаканов // Інвестиції : практика та досвід. – 2016. – № 22. – С. 44–48.
27. Фурсова Л. Н. Иммиграция и национальное развитие Канады / Л. Н. Фурсова. – М. : Наука 1975. – С. 436.
28. Фурсова Л. Н. Иммиграция и национальное развитие Канады, 1946– 1970 гг. / Л. Н. Фурсова – М. : Наука, 1975. – 435 с.
29. Anwar A. Canadian Immigration Policy: Micro and Macro Issues with the Points Based Assessment System // A. Anwar // Canadian Ethnic Studies. – 2014. –
Vol. 46 (1). – Pp. 169–179.
30. Banting K. G. Is There a Progressive’s Dilemma in Canada? Immigration, Multiculturalism and the Welfare State / K. G. Banting // Canadian Journal of
Political Science. – 2010. – Vol. 43 (4). – Pp. 797–820.
31. Breton R. Institutional Completeness of Ethnic Communities and the Personal Relations of Immigrants / R. Breton // American Journal of Sociology. – 1964. – Vol. 70 (2). – Pp. 193–205.
32. Buckner P. How Canadian Historians Stopped Worrying and Learned to Love the Americans! / P. Buckner // Acadiensis. – 1996. – Vol. XXV, № 2. – Pp. 117–140.
33. Bureiko N. Integration Policy Towards Immigrants: Current Experience / N. Bureiko // CES Working Papers. – 2012. – Vol. IV,(1). – Pp. 12– 23.
34. Green A.G. Canadian Immigration Policy: The Effectiveness of the Point System and Other Instruments / A. G. Green, D. A. Green // The Canadian Journal of
Economics / Revue Canadienne d’Economique. – 1995. – Vol. 28 (4b). – Pp. 1006–1041.
35. Handlin O. The Uprooted: The Epic Story of the Great Migrations that Made the American People / O. Handlin. – Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 1951. – 352 p.
36. Hawkins F. Canada and Immigration: Public Policy and Public Concern / F. Hawkins. – Montreal : McGill-Queen’s University Press, 1988. – 476 p.
37. Hawkins F. Canada’s Green Paper on Immigration Policy / F. Hawkins // The International Migration Review. – 1975. – Vol. 9 (2). – Pp. 237–249.
38. Iacovetta F. Manly Militants, Cohesive Communities, and Defiant Domestics: Writing about Immigrants in Canadian Historical Scholarship / F. Iacovetta // Labour/Le travail. – 1995. – Vol. 36. – Pp. 220–225.
39. Kelley N. The Making of the Mosaic: a History of Canadian Immigration Policy / N. Kelley, M. Trebilcock. – Toronto, Buffalo, London: University of Toronto Press, 2000. – 623 p.
40. Knowles V. Forging our Legacy: Canadian Citizenship and Immigration, 1900– 1977 [Електронний ресурс] / V. Knowles. – Ottawa : Public Works and
Government Services Canada, 2000 – Режим доступу: http://www.cic.gc.ca/english/resources/publications/legacy/chap-4b.asp. – Назва з екрана.
41. Knowles V. Strangers at Our Gates: Canadian Immigration and Immigration Policy, 1540–2015 / V. Knowles. – Toronto, High Town, Tonawanda: Dundurn
Press, 2016. – 336 p.
42. Kozachuk O. Ukraine in Canadian Foreign Policy After 2014 // O. Kozachuk // Transcanadiana. – 2016. – Vol. 9. – Pp. 305–320.
43. Palmer H. Canadian Immigration and Ethnic History in the 1970s and 1980s / H. Palmer // International Migration Review. – 1981. – Vol. 15, № 3. – Pp. 472–473.
44. Palmer H. Ethnicity and Politics in Canada Since Confederation / H. Palmer. – Ottawa : Canadian Historical Association, 1991. – 32 p.
45. Perin R. Clio as an Ethnic: The Third Force in Canadian Historiography / R. Perin // Canadian Historical Review. – 1983. – Vol. 64 (4). – Pp. 441–467.
46. Raska J. Starting Points: Researching Canadian Immigration and Ethnic History [Електронний ресурс]. – Jan Raska PhD’s Blog at Canadian Museum of
Immigration at Pier 21. – Режим доступу : https://pier21.ca/blog/janraska/starting-points-researching-canadian-immigration-and-ethnic-history. – Назва з екрану.
47. Rawlyk G. A. Canada’s Immigration Policy, 1945–1962 / G. А. Rawlyk // Dalhousie Review. – 1962. – Vol. 42. – Pp. 287–300.
48. Reitz J. G. Multiculturalism Policies and Popular Multiculturalism in Development of Canadian Immigration / J. G. Reitz // The Multiculturalism Question: Debating Identity in 21st Century – Kingston and Montreal : McGill-Queen’s University Press, 2014. – Pp. 107–126.
49. Vineberg R. Time to Rethink the Immigration Point System [Електронний ресурс] / R. Vineberg. – Winnipeg Free Press (blog). – Режим доступу :
https://www.winnipegfreepress.com/opinion/analysis/35051824.html. – Назва з екрану.
50. Wayland S. V. Immigration, Multiculturalism and National Identity in Canada / S. V. Wayland // International Journal on Minority & Group Rights. – 1997. –
Vol. 5 (1). – Pp. 33–58.
51. Wydrzynski C. J. Refugees and the Immigration Act / C. J. Wydrzynski // McGill Law Journal. – 1979. – Vol. 25. – Pp. 154–192.
Опубліковано
2018-10-29
Сторінки
146-156
Розділ
Всесвітня історія