ПОХОДЖЕННЯ ДВОРЯНСЬКОГО РОДУ СКАДОВСЬКИХ

  • Інна Теплова
Ключові слова: рід Скадовських, південноукраїнське дворянство, заселення Південної України, нобілітація, польська шляхта, генеалогія

Анотація

У статті досліджено походження роду Скадовських, шлях представників роду до отримання російського дворянства. Показано, що перші візити Скадовських до Південної України були пов’язані з торгівельною діяльністю. Виокремлено основні етапи інтеграції представників родини, зокрема Якова Яковича та Балтазара Балтазаровича, до південноукраїнського дворянства: перебування на російській службі, придбання нерухомості,
оформлення російського дворянства. Також було доведено, що історія нобілітації роду Скадовських була досить типовою для того часу: представники роду жодного разу не отримали негативного рішення, оскільки мали достатні підстави для підтвердження свого статусу. Проте, на відміну від дворянських родин, передусім тих, що на момент оселення на Півдні вже належали до дворянства, Скадовські мали обмежені можливості. Тому їх шлях до успіху залежав від підприємницьких вмінь та здібності реагувати на виклики часу.

Посилання

1. Архив графов Мордвиновых : [в 10 т.] Т. 2. / предисл. и примеч. В. А. Бильбасова. – С.-Петербург : Типография И. Н. Скороходова, 1901. – 614 с.
2. Бальтазар Гакет і Україна. Статті і матеріали / Автор-упорядник М. Вальо. – Львів, 1997. – 137 с.
3. Верменич Я. В. Радомишль / Я. В. Верменич, Д. Я. Вортман [Електронний ресурс] // – Режим доступу : http://www.history.org.ua/?termin=Radomyshl_mst
(останій перегляд: 26.09.2018)
4. Гаврись Н. Українська вишиванка пана Скадовського / Н. Гаврись // Чорноморець. – 1994. – 20.11.
5. Гербы великолитовской шляхты / Режим доступу : http://www.lyczkowski.net/ru/gerby-belorusskoj-shljahty/bukvy-d-i.html
6. Державний архів Автономної Республіки Крим (далі – ДААРК). – Ф. 49. – Оп. 1. – Спр. 4996. – 6 арк.
7. ДААРК. – Ф. 27. – Оп.1. – Спр. 9006. – 16 арк.
8. ДААРК. – Ф. 49. – Оп. 1. – Спр. 5735. – 184 арк.
9. Державний архів Київської області (далі – ДАКО). – Ф. 782. – Оп. 2. – Спр. 384. – 765 арк.
10. ДАКО. – Ф. 782. – Оп. 2. – Спр. 376. – 1216 арк.
11. ДАКО. – Ф. 1514. – Оп. 1. – Спр. 270. – 70 арк.
12. Державний архів Одеської області (далі – ДАОО). – Ф. 37. Оп. 3. – Спр. 116.
13. ДАОО. – Ф. 37. – Оп. 3. – Спр. 136. – 350 арк.
14. ДАОО. – Ф. 59. – Оп. 1. – Спр. 4. – 410 арк.
15. ДАОО. – Ф. 1. – Оп. 218. – Спр. 10. – 153 арк.
16. ДАОО. – Ф 37. – Оп. 3. – Спр. 116. – 350 арк.
17. ДАОО. – Ф. 37. – Оп. 4. – Спр. 30. – 484 арк.
18. Державний архів Херсонської області (далі – ДАХО). – Ф. 14. – Оп. 2. – Спр. 8. – 37 арк.
19. ДАХО. – Ф. 14. – Оп. 1. – Спр. 662. – 98 арк.
20. Російський державний історичний архів (м. Санкт-Петербург) (далі – РДІА). – Ф. 1341. – Оп. 1. – Спр. 403. – 106 арк.
21. РДІА. – Ф. 13. – Оп. 2. – Спр. 703. – 20 арк.
22. Свечина И. Тот чудный храм взорвали / И. Свечина // Христианин Таврии. – 1992. – № 9. – С. 2.
23. Село Белозерка, Ивановское тоже, Херсонской губернии и уезда тоже // ЗООИД. – 1881. – Т. 12. – С. 464–465.
24. Строганова М. Н. История рода Скадовских герба «Доленга», его потомки и родственники в России (век XVIII – век XXI). Документы и воспоминания
современников / М. Н. Строганова. – М. : Изд-во Московского университета, 2001. – 370 с.
25. Строганова М. Н. Первые Скадовские герба «Доленга» / М. Н. Строганова // Скадовские: люди и судьбы, век XVIII – век XXI. История в лицах, документах и воспоминаниях. – Феодосия, Издат. дом Коктебель. – 2017. – 432 с.
26. Bajer P. Polish Nobility and іts Heraldry: An introduction / P. Bajer // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://podolska.neostrada.pl/teksty/heraldry.htm#1
27. Balzer O. Skartabelat w ustroju szlachectwa Polskiego / O. Balzer. – Krakуw : Akademia Umiejкtnoњci, 1911. – 363 s
28. Niesiecki K. Herbarz Polski / Wyd. J. N. Bobrowicz. – Lipsk, 1839–1845 (Skodowski (t. 11 s. 401) // [Електронний ресурс] : Режим доступу :
http://www.przodkowie.com/niesiecki/s/skodowski/10387.php.
29. Uruski С. Herbarz szlachty Polskiej / С. Uruski. – Warszawa, 1904–1931. – T. 1- 15.
Опубліковано
2018-10-29
Сторінки
228-233
Розділ
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сторіччя державного ренеса