ВИКОРИСТАННЯ НОРМ ІІІ ЛИТОВСЬКОГО СТАТУТУ У СПАДКОВИХ СПОРАХ ОСТАННЬОЇ ЧВЕРТІ ХVІІІ СТ. (НА СУДОВИХ МАТЕРІАЛАХ КАТЕРИНОСЛАВСЬКОГО НАМІСНИЦТВА)

  • Ольга Посунько
Ключові слова: тестамент, материзна, віно, спадкоємці, опіка

Анотація

До складу Катеринославського намісництва (1783–1796), згодом Новоросійської губернії (1796–1802) входили частково землі Лівобережної України, які відрізнялися у правовому відношенні від інших територій. Згідно Сенатського указу від 25 травня 1777 р. жителям колишньої Гетьманщини
дозволялося у цивільному судочинстві використовувати так зване «малоросійське право». Письмовими юридичними збірниками визнавалися ІІІ
Литовський Статут 1588 р. і норми магдебурзького права. У центрі уваги пропонованої статті – спадкові спори жителів зазначених територій, які
апелюють саме до вказаних збірників.                                                                                                                                                                                            Використано документи Катеринославського совісного суду, Катеринославського верхнього земського судку, Катеринославської палати цивільного суду, які були апеляційними чи вищими судовими інстанціями в регіоні. Зроблено висновок про те, що найбільш вживаними у спадкових спорах були артикули ІV–VІ розділів ІІІ ЛС. Документи демонструють добру обізнаність учасників процесу з позиціями права, об’єктивне поширення цих знань за межі колишньої Гетьманщини. Всього проаналізовано більше 10 справ. Найбільш інформативними виявилися матеріали дворянських родин Паскевичів, Руденків, Тарновських, Старицьких. Проте, вказані норми застосовувалися і щодо вільних селян-землевласників.

Посилання


1. Брехуненко В. Адвокати у судочинстві ранньомодерної держави Гетьманщини / Серія «Загальна історія адвокатури». Т. І. / В. Брехуненко, І. Синяк. – К. : КВІЦ, 2017. – 432 с.
2. Гедьо А. В. Маріупольський грецький суд: історія створення та діяльність / А. В. Гедьо, Н. О. Терентьєва, Р. І. Саєнко. – Донецьк : ДонНУ, 2012. – 480 с.
3. Гримич М. В. Звичаєве цивільне право українців ХІХ – початку ХХ століття / М. В. Гримич. – К. : Арістей, 2006. – 560 с.
4. Державний архів Дніпропетровської області (далі – ДАДО). – Ф. 72. Катеринославська палата цивільного суду - Оп.1. – Спр. 3.
5. ДАДО. – Ф. 375. Катеринославський верхній земський суд. – Оп. 2. – Спр. 1.
6. ДАДО. – Ф. 375. – Оп. 2. – Спр. 2.
7. ДАДО. – Ф. 375. – Оп. 2. – Спр. 3.
8. ДАДО. – Ф. 375. – Оп. 2. – Спр. 14.
9. ДАДО. – Ф. 375. – Оп. 2. – Спр. 32.
10. ДАДО. – Ф. 375. – Оп. 2. – Спр. 34.
11. ДАДО. – Ф. 375. – Оп. 2. – Спр. 35.
12. ДАДО. – Ф. 375. – Оп. 2. – Спр. 36.
13. ДАДО. – Ф. 375. – Оп. 2. – Спр. 48.
14. ДАДО. – Ф. 467. Катеринославський совісний суд. – Оп. 1. – Спр. 3.
15. ДАДО. – Ф. 467. – Оп. 1. – Спр. 13.
16. ДАДО. – Ф. 467. – Оп. 1. – Спр. 23.
17. Дячок О. Право Великого князівства Литовського та українських земель у його складі на сторінках українських юридичних видань (1991–2007 рр.) / О. Дячок // Ukraina Lithuanica : студії з історії Великого князівства Литовського. – К., 2009. – Т. І. – С. 176–196.
18. Дячок. О. Дослідження Литовських Статутів сучасними українськими правознавцями / О. Дячок // Ukraina Lithuanica: студії з історії Великого
князівства Литовського. – К. : Ін-т історії України НАН України, 2013. – Т. ІІ. – С. 243–262.
19. Ефремова Н. Н. Судоустройство Российской империи конца XVIII – начала XIX века (историко-правовое исследование) / Н. Н. Ефремова. – М. : Наука, 1993. – 192 с.
20. Ефремова Н. Н. Судоуствойство национальных окраин России: множественность и единство организации имперского правосудия (XVIII – первая половина XIX вв.) / Н. Н. Ефремова // Правовые идеи и институты в историко-теоретическом дискурсе: монография. – М. : Изд-во ИГП РАН, 2008. – С.181–189.
21. Каюк Д. Г. (2002). Формування катеринославського та херсонського дворянства в 60-ті рр. ХVІІІ – на початку ХІХ ст. : автореф. дис. … канд. істор. наук / Каюк Дмитро Григорович. – Дніпропетровськ, 2002. – 16 с.
22. Ковальова С. Г. Еволюція судової системи і судочинства на українських землях Великого князівства Литовського : автореф. дис. … канд. юрид. наук / С. Г. Ковальова. – Одеса, 2004. – 22 с.
23. Коваленко Л. Право Великого князівства Литовського та його вплив на становлення українського права / Л. Коваленко // Юридична Україна. – 2004. – № 2 (14). – С. 91–95.
24. Коросташов О. М. Правове регулювання шлюбно-сімейних відносин на Лівобережній Україні у ХІХ столітті (після скасування місцевого права) / О. М.
Коросташов // Держава і право. – Вип. 5 : Зб. наук. пр. – К. : Юридична книга, 1999. – С. 54–62.
25. Майкут Х. Деякі питання врегулювання спадкових відносин на українських землях за Литовськими Статутами / Христина Майкут //Порівняльноаналітичне право. – 2014. – №2. – С. 37–41.
26. Майкут Х. В. Цивільне право на українських землях за Литовськими статутами: історико-правове дослідження : автореф. ... канд. юрид. наук / Х. В. Майкут. – Львів : Львівський держ. ун-т внутрішніх справ, 2009. – 16 с.
27. Нелін О. І. Еволюція спадкового права в Україні (історико-правовий аспект) : автореф. … док. юрид. наук / О. І. Нелін. – К., 2010. – 41 с.
28. Нелін О. І. Щодо спадкового права за статутом Великого князівства Литовського 1588 року / О. І. Нелін // Право і безпека. Науковий журнал
Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2006. – Т. 5. – №1. – С. 156–157.
29. Остапенко Т. О. Правова система України-Гетьманщини у другій половині ХVІІ – 80-х рр. ХVІІІ ст. : автореф. дис. … канд. юрид. Наук / Т. О. Остапенко. –
Одеса, 2011. – 21 с.
30. Падох Я. Грунтове судочинство на Лівобережній Україні у другій половині ХVІІ – ХVІІІ столітті / Я. Падох / Українознавча бібліотека НТШ. Число 2. –
Львів, 1994. – 196 с.
31. Панфьорова М. А. Адміністративно-територіальний устрій Південно-Східної України наприкінці ХVІІІ – в перші половині ХІХ ст. / М. А. Панфьорова //
Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя : РА «Тандем-У», 1999. – Вип. 8. – С. 119–127.
32. Патлачук О. В. Сучасна українська історіографія інституту злочину за литовсько-руським правом / О. В. Патлачук // Науковий вісник Міжнародного
гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. – 2014. – Вип. 7. – С. 43–
46. – URL: http://nbuv.gov.u/UJRN/Nvmgu_jur_2014_7_12 33. Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое. – СПб. : Тип. 2-го отд., 1830. – Т. 8, 20, 23.
34. Посунько О. «…В рассужденіи женскаго полу моего неудобно…». Захист майнових інтересів жінок у судах Катеринославського намісництва у 80–
90-х рр. ХVІІІ ст. / О. Посунько // Соціум. Альманах соціальної історії. – К. : Інститут історії НАН України, 2017. – Вип. 13–14. – С. 215–234.
35. Посунько О. М. Діяльність органів юстиції на Катеринославщині в останній чверті ХVІІІ – першій половині ХІХ ст. / О. М. Посунько // Історія і особистість історика. Зб. наук. праць, присвячених 60-річному ювілею професора Г. К. Швидько. – Дніпропетровськ : НГУ, 2004. – С.189–201.
36. Посунько О. М. Особливості побутування норм українського звичаєвого права ( за матеріалами судових установ Катеринославщини останньої чверті ХVІІІ ст.) / О. М. Посунько // Січеславський альманах : зб. наук. праць з історії укр. козацтва. – Дніпропетровськ : НГУ, 2014. – Вип.7. – С. 63–71.
37. Савченко І. В. Адміністративно-територіальний устрій Південної України (1775 – 1822) : автореф. дис.. … канд.. іст. наук / І. В. Савченко – Запоріжжя, 2004
38. Савченко І. В. Територіальний устрій Південної України останньої чверті ХVІІІ – початку ХІХ ст. / І. В. Савченко // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя : ЗНУ, 2006. – Вип. ХХ – С. 56–61.
39. Статути Великого князівства Литовського : у 3 т. Т. ІІІ. Статут Великого князівства Литовського 1588 року : У 2 кн. – Кн. 2 / за ред. С. Ківалова,
П. Музиченка, А. Панькова. – Одеса : Юрид. літ-ра, 2004. – 568 с.
40. Шандра В. Совісні суди в Україні (остання чверть ХVІІІ – середина ХІХ ст.) / В. Шандра – К. : Інститут історії України НАН України, 2011. – 266 с.
41. Шевчук А. Формування дворянського станового суду в українських губерніях Російської імперії / А. Шевчук // Історія. Філософія. Релігієзнавство. – 2010. – № 1–2. – С. 61–69.
Опубліковано
2018-10-29
Сторінки
234-244
Розділ
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сторіччя державного ренеса