НАЦІОНАЛЬНО-ДЕРЖАВНЕ ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНИ ТА ЛИТВИ ПОЧАТКУ ХХ СТ.: ПЕРСПЕКТИВИ КОМПАРАТИВНОГО АНАЛІЗУ

  • Тетяна Винарчук
Ключові слова: Національне відродження, компаративний аналіз, українське державотворення, литовське державотворення, Центрально-Східна Європа

Анотація

Автор статті пропонує застосувати компаративний аналіз в дослідженні національно-державного відродження початку ХХ століття українців та
литовців. Порівняння сприяє спростуванню деяких стереотипів української історіографії, які заклали роботи учасників державотворення початку ХХ ст. Зокрема, неповну соціальну структуру мали як українці, так і литовці. Автор розглядає проблему державної традиції обох народів та наголошує, що необхідно її оцінювати із врахуванням альтернативних форм поза національною державою. У статті порівняно демографічні показники, умови для розвитку освіти та рівень писемності українців та литовців під владою Російської імперії, роль релігійного чинника. Автор окреслює такі перспективні напрями подальших компаративних досліджень, як характеристика національної інтелігенції, її погляди та програми національного державотворення, їх роль в консолідації нації тощо.

Посилання


1. Винарчук Т. В. Українська компаративістика у пошуках європейського контексту вітчизняної історії / Т. В. Винарчук // Наукові праці історичного
факультету ЗДУ. – Запоріжжя, 2002. – Вип.15. – С. 135–144.
2. Винарчук Т. В. Український національний рух в контексті визвольної боротьби народів Центрально-Східної Європи (кін. ХІХ ст. – 1920 p.): компаративний аналіз : автореф. дис... канд. іст.наук : 07.00.01 / Т. В. Винарчук. – Запоріжжя, 2002. 17 с.
3. Глаголь А. Російська народна школа на Україні / А. Глаголь // Правда, 1889. – Вип. ІІ-ІІІ. – С. 126–132.
4. Жюгда Р. Ю. Литовская ССР (краткий историко-экономический очерк) / Р. Ю. Жюгда, А. С. Смирнов. – Москва : Гос. изд-во полит. лит., 1957. – 184 с.
5. История Литвы / Альфонсас Эйдинтас и др. ; ред. Бируте Синочкина. Вильнюс : Eugrimas, 2013. – 317 с.
6. История Литовской ССР (с древнейших времен до наших дней). – Вильнюс : Мокслас, 1978. – 676с.
7. Каганов Ю. О. Компаративний підхід в історії: витоки та еволюція становлення / Ю. О. Каганов // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя, 2010. – Вип. 28. – С. 364– 371.
8. Каганов Ю. О. Опозиційний рух в Україні і країнах Центрально-Східно Європи (1980-ті – 1991 рр.): компаративний аналіз : автореф. дис... канд. іст. наук
/ Ю. О. Каганов. – Запоріжжя, 2009. –20 с
9. Каппелер А. Структура українського національного руху в російській імперії / А. Каппелер // Сучасність. – 1992. – №7. – С. 48–56.
10. Кизиченко В. Культурный облик пролетариата Украины в период империализма / В. Кизиченко. – Київ : Наукова думка, 1990. – 228 с.
11. Кравченко Б. Соціальні зміни і національна свідомість в Україні XX століття / Б. Кравченко. – Київ : Основи, 1997. – 423 с.
12. Waldenberg M. Narody zalżne i mniejszośc narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej / М. Waldenberg. – Warszawa : Wzdawnzctwo naukowe PWN, 2000. – 500 s.
13. Kappeler A. Die ukrainiche und litauische nationalbeeinwegung: in vergleich / А. Kappeler // Україна: культурна спадщина, національна свідомість,
державність. Історично-філологічні розвідки, присвячені 60-річчю академіка Ярослава Ісаєвича. Львів. 1998. – Вип. 5. – С. 282–290.
Опубліковано
2018-10-29
Сторінки
264-273
Розділ
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сторіччя державного ренеса