ПИТАННЯ РЕЦЕПЦІЇ У ЛИТОВСЬКО-РУСЬКОМУ ПРАВІ В «ПРАЦЯХ КОМІСІЇ ДЛЯ ВИУЧУВАННЯ ІСТОРІЇ ЗАХІДНО-РУСЬКОГО ТА ВКРАЇНСЬКОГО ПРАВА ВУАН»

  • Олег Бойков
Ключові слова: литовсько-руське право, Литовський статут, Руська правда, українське право

Анотація

Стаття присвячена висвітленню основних напрямів досліджень, відображених у випусках «Праць Комісії для виучування історії західно-руського
та вкраїнського права» щодо визначення сутності і форм рецепції у литовськоруському праві та її ролі у процесі розвитку українського права. У результаті розгляду праць Комісії, що містили дослідження з означеної проблеми з’ясовано наступне. Згідно з висновками членів Комісії слід говорити про справжню рецепцію, а не насадження литовського чи руського права, коли норми іноземного права для того чи іншого народу в межах Литовсько-Руської федерації запозичувалися у мірі, яка не викликала юридичний конфлікт між титульним та партикулярним (звичаєвим) правом. Ці ж висновки стосуються й норм польського, німецького та римського права, а магдебурзьке право взагалі стало шляхом проникнення іноземних норм як у литовське, так і у вітчизняне право.

Посилання


1. Бабий Б. М. Правовые исследования в Академии наук Украинской ССР, 1919–1973 гг. / Б. М. Бабий. – К. : Наук, думка, 1974. – 143 с.
2. Блануца А. В. Інститут «старини» й «новини» в правових та економічних джерелах Великого князівства Литовського (друга половина ХV–ХVІ ст.)
/ А. В. Блануца, Д. П. Ващук // Український історичний журнал. – 2006. – № 2. – C. 11–23.
3. Борисенок С. [Рец.] Проф. Р. Лащенко. Литовський Статут, яко памятник українського права. – Науковий збірник Українського університету в Празі. Том I. Прага. 1923, стор. 66–95 / С. Борисенок // Праці Комісії для виучування історії західно-руського та вкраїнського права. – Київ : З друк. Укр. Акад. Наук. Вип. 2 . – 1926. – XIV, 303, ІІ, [1] c. – (Збірник СоціальноЕкономічного Відділу УАН ; № 6). – С. 288–289.
4. Борисенок С. Методологічні питання в науці історії литовсько-руського права: Jan Adamus. Z zagadnień prawa Litewskiego. Lwów.1926. Стор. 56. (Pamiętnik historyczno-prawny pod redakcią Przemysława Dąbkowskiego tom II) / С. Борисенок // Праці Комісії для виучування історії західньо-руського та українського права. – Вип. 6. – К. : З друкарні Української Академії Наук, 1929. – XLII, 527, [7] c. – (Українська Академія Наук. Збірник Соціяльно-Економічного Відділу №18). – С. 473–486.
5. Борисенок С. І. Списки Литовського Статута 1529 р. / С. І. Борисенок //Праці Комісії для виучування історії західньо-руського та українського права. Вип. 6. – К. : З друкарні Української Академії Наук, 1929. – XLII, 527, [7] c. – (Українська Академія Наук. Збірник Соціяльно-Економічного Відділу №18). – С. 35–109.
6. Василенко Н. П. Передмова / Н. П.Василенко // Праці Комісії для виучування історії західно-руського та вкраїнського права. – Київ : З друк.
Укр. Акад. Наук. – Вип. 1. – 1925. – IX, 180, [1] c. – (Українська Академія Наук. Збірник Соціяльно-Економічного Відділу №3). – С. ІІІ-IX.
7. Василенко Н. П. Передмова / Н. П.Василенко // Праці Комісії для виучування історії західньо-руського та українського права. Вип. 6. – К. : З друкарні Української Академії Наук, 1929. – XLII, 527, [7] c. – (Українська Академія Наук. Збірник Соціяльно-Економічного Відділу №18). – С. V–X.
8. Ващук Д. Дослідження українського права литовської доби у «Працях Комісії для виучування історії західно-руського та українського права» / Д. Ващук // Історіографічні дослідження в Україні. – 2017. – Вип. 27. – C. 306.
9. Вересовська Т. В. Видавнича діяльність Комісії для виучування історії західноруського та українського права УАН-ВУАН (1918–1928) / Т. В. Вересовська // Бібл. вісник. – К., 2000. – № 2. – С. 4–15.
10.Грушевський М. С. Історія України-Руси : в 11 т., 12 кн. / М. С. Грушевський ; [редкол. : П. С. Сохань (голова) та ін.]. – Київ : Наук. думка, 1991. – (Пам’ятки історичної думки України). – Т. 5 : Суспільнополітичний і церковний устрій і відносини в українсько-руських землях XIV–XVII віків, 1994. – VII. – 687 c.
11.Добров О. Право необхідного спадкування за Литовським статутом / О. Добров // Праці Комісії для виучування історії західно-руського та вкраїнського права. – Київ : З друк. Укр. Акад. Наук. – Вип. 1. – 1925. – IX, 180, [1] c. – (Українська Академія Наук. Збірник Соціяльно-Економічного Відділу №3). – С. 82–89.
12.Іваницький-Василенко С. Закони про опіку над недолітками в джерелах Магдебурзького права Західної Русі й Гетьманщини / С. ІваницькийВасиленко // Праці Комісії для виучування історії західно-руського та вкраїнського права. - Київ : З друк. Укр. Акад. Наук. Вип. 1 . – 1925. – IX, 180, [1] c. – (Українська Академія Наук. Збірник Соціяльно-Економічного Відділу №3).– С. 59–81.
13.Калакура Я. Українська історіографія: Курс лекцій / Я. Калакура. − К. : Генеза, 2004. − 496 с.
14.Матвєєва Л. Нариси з історії Всеукраїнської Академії наук / Л. Матвєєва. – К. : ВД «Стилос», 2003. – 296 с.
15.Мищак І. М. Основні напрямки наукової діяльності Комісії для виучування історії західноруського та українського права ВУАН / І. М. Мищак // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2015. – № 1. – С. 14–18.
16.Оглоблин О. Думки про сучасну українську совєтську історіографію / О. Оглоблин. − Нью-Йорк : Організація оборони чотирьох свобод України, 1963.−87с.
17.Окиншевич Л. О. Десять років роботи Комісії для виучування історії західно-руського та українського права / Л. О. Окиншевич // Праці Комісії для виучування історії західньо-руського та українського права. – Вип. 6. – К. : З друкарні Української Академії Наук, 1929. – XLII, 527, [7] c. – (Українська Академія Наук. Збірник Соціяльно-Економічного Відділу №18). – С. XІ–XХХ.
18.Полонська-Василенко Н. М.П. Василенко і ВУАН / Н. ПолонськаВасиленко // Україна (Париж). – 1951. – Ч. 5. – С. 337–345.
19.Попов Г. Луцький Трибунал 1578 року / Г. Попов // Праці Комісії для виучування історії західно-руського та вкраїнського права. – Київ : З друк. Укр. Акад. Наук. – Вип. 1. – 1925. – IX, 180, [1] c. – (Українська Академія Наук. Збірник Соціяльно-Економічного Відділу №3). – С. 38–58.
20.Рудько С. Науково-організаційна діяльність М.П. Василенка в радянський період / С. Рудько // Записки НУ «Острозька академія». Серія : Історія. – Острог, 2012. – Вип. 19. – С. 139–150.
21.Усенко І. Б. Держава і право Великого князівства Литовського у дослідженнях учених Всеукраїнської Академії Наук / І. Б. Усенко // Актуальні проблеми держави і права. – 2009. – Вип. 49. – С. 25–32.
Опубліковано
2018-10-29
Сторінки
303-312
Розділ
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сторіччя державного ренеса