«НАДНАЦІОНАЛЬНИЙ» ІСТОРИК БАГАТОНАЦІОНАЛЬНОГО ПРОСТОРУ В ЕПОХУ НАЦІЄТВОРЕННЯ: ОНИКІЙ МАЛИНОВСЬКИЙ

  • Віталій Яремчук
Ключові слова: Оникій Малиновський, історія права, історіографія, Велике князівство Литовське, імперія, націєтворення

Анотація

У статті зроблено спробу пояснити причини і вияви трансформацій історичного мислення дослідника історії права Великого князівства Литовського Оникія Малиновського (1868–1932). Автор прийшов до висновку про поступову «міграцію» науковця з простору «наднаціональної» російської імперської історіографічної культури до національної української. Причини таких змін вбачаються в інтеграціївченогов контекстнауковогоі суспільного життя радянської України доби більшовицької українізації, ймовірному посиленні його української етнонаціональної лояльності. Національна реформа в Україні спричинила національно-культурне піднесення («червоний ренесанс») іпоширеннянаціональної самосвідомості в інтелігентських колах. Ці загальні процеси «зачепили» й О. Малиновського.

Посилання


1. Бондарук Т. Західноруське право: дослідники і дослідження (Київська історико-юридична школа) / Т. Бондарук. – К., 2000.
2. Василенко М. Передмова / М. Василенко // Праці комісії для виучування історії західньо-руського та вкраїнського права (далі − ПКВІЗУП). – К., 1925. – Вип.1. – С. ІІІ-ІХ.
3. Владимирський-Буданов М. Рада Великого Князівства Литовського / М. Владимирський-Буданов // Записки соціально-економічного відділу [УАН].
– К.,1926. – Т. ІV. – С. 204–237.
4. Грушевський М. С. Звичайна схема «русскої» історії й справа раціонального укладу історії східного слов’янства / М. С. Грушевський // Український
історичний журнал. – 2014. – № 5. – С. 203–208.
5. Малиновский И. А. Лекции по истории русского права / И. А. Малиновский. – М., 2015.
6. Малиновский И. А. Памяти учителя (Опыт характеристики ученой и преподавательской деятельности профессора М. Ф. ВладимирскогоБуданова) / И. А. Малиновский. – Острог, 2013.
7. Малиновский И. Лекции по истории русского права / И. А. Малиновский. – Ростов-на-Дону, 1918.
8. Малиновский И. Рада Великого княжества Литовского в связи с боярской думой древней России / И. А. Малиновский. – Томск, 1903. – Ч. І : Боярская
дума древней России.
9. Малиновский И. Рада Великого княжества Литовского в связи с боярской думой древней России. – Томск, 1904. – Ч. ІІ : Рада Великого княжества
Литовского. – Вып. 1.
10.Малиновский И. Рада Великого княжестваЛитовского в связи с боярской думой древней России. – Томск, 1912. – Ч. ІІ : Рада Великого княжества
Литовского. – Вып. 2. (1492–1569).
11.Малиновский И. Учение о преступлении по Литовскому статуту / И. Малиновский. – К., 1894.
12.Малиновський О. Курс історії права українського народу (з приводу «Лекцій по історії українського права» Р. Лащенка, професора Українського
Університету в Празі) / О. Малиновский // ПКВІЗУП. – К.,1927. – Вип. 3. – С. 1–13 [окрема відбитка].
13.Малиновський О. Радянські поправчо-трудові установи порівнюючи з буржуазними тюрмами / О. Малиновский. – К., 1928.
14.Малиновський О. Революційне радянське звичаєве право / О. Малиновский // Праці комісії для виучування звичаєвого права України. – К.,1928. – Вип.
3. – С. 114–212.
15.Малиновський О. Стародавній державний лад східніх слов’ян і його пізніші зміни : Нариси з історії права / О. Малиновский. – К., 1929.
16.Михальченко С. И. Киевская школа в российскойисториографии (Школа западно-русского права) / С. И. Михальченко. – М. ; Брянск, 1996.
17.Морозова О. М. Нарративпрофессора И. А. Малиновского / О. М. Морозова // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські
читання», м. Острог, 15–16 листопада 2013 року. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – С. 17–32.
18.Новицький В. [рец. На :] Малиновський О. Стародавній державний лад східніх слов’ян і його пізніші зміни : Нариси з історії права / В. Новицький.
– К., 1929 // Україна. – 1930. – № 40. – С. 143–151.
19.Сборник материалов, относящихся к истории панов-рады Великого княжества Литовского. – Томск, 1901.
20.Сборник материалов, относящихся к истории панов-рады Великого княжества Литовского. Добавление. – Томск, 1912.
21.Фоминых С. Ф. Несколько дней из жизни академика И. А. Малиновского (по материалам Ейского дневника 1928 г.) / С. Ф. Фоминых, С. А. Некрылов, В.
О. Афанасенков // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», м. Острог, 14–15 листопада 2014 року. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – С. 26–35.
22.Яремчук В. Призабуті постаті української історіографії : біоісторіографічні нариси / В. Яремчук. – Острог, 2002.
23.Kappeler А. RusslandunddieUkraine: verflochtene Biographienund Geschichten / А. Kappeler. – Wien, 2012.
Опубліковано
2018-10-29
Сторінки
313-328
Розділ
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сторіччя державного ренеса