Авторам

Як подати статтю?

Правила подачі статті  

Цілі журналу: «Scriptorium Nostrum» публікує матеріали з історії, археології, джерелознавства, історіографії України та Східної Європи. Вітаються статті, котрі досліджують політичні, соціальні та культурні зміни в Україні та її регіонах в контексті загальносвітових тенденцій історичного розвитку; присвячені локальній історії, проблемному підходу до вивчення історії окремих регіонів України, українських громад за кордоном, історії націй і народів на теренах України, зокрема історії Голокосту та Голодомору. Журнал публікує науково-дослідницькі статті, огляди та рецензії.

Відкритий доступ:  «Scriptorium Nostrum» – електронний рецензований журнал відкритого доступу, що базується на програмному забезпеченні з відкритим вихідним кодом для ведення рецензованих журналів за ліцензією GNU General Public License – Open Journal Systems. 

Кожна стаття, опублікована у відкритому доступі, буде універсально й вільно доступною в Internet на постійній основі та публікується під ліцензією Creative Commons

Зверніть увагу, цей журнал фінансується його видавцем, Херсонським державним університетом, тому він не бере оплату за публікацію статей у відкритому доступі.

Вимоги до статті

До друку приймаються оригінальні статті, що раніше не публікувалися, написані українською або англійською мовами. Перед тим, як подати статтю, ознайомтесь з цілями журналу.

Науково-дослідницька стаття: 

Не існує абсолютної вимоги до рукописів, але бажаний обсяг становить 8000–10000 слів. Анотація англійською мовою для україномовних текстів та українською мовою для англомовних текстів – не більше 350 слів (1800 знаків) повинна бути надана на початку статті. Рукопис слід підготувати в MS Word, використовуючи шрифт Times New Roman 12. Нумерація сторінок послідовна. Статті слід подавати як документ MS Word, так і PDF на адресу редакції: scriptoriumnostrum@gmail.com. Зареєструйтесь на сайті журналу та використайте розділ «Подання» для того, щоб відслідковувати поточний стан Ваших матеріалів.

Рецензії:

Рецензії та огляди мають глибоко аналізувати наукову роботу, починаються з її назви та повної бібліографічної інформації. Бажаний обсяг – 1500–3000 слів. Очікується, що вони містять науковий апарат, хоча він не повинен бути обширним. Бажаний обсяг – 750-1000 слів. Рецензія не повинна мати заголовка й починається з бібліографічних даних досліджуваної книги. Ми вітаємо пропозиції щодо рецензування книг, а також самих оглядів книг. 

 

Рецензійна політика журналу

Політика журналу полягає в тому, щоб рукописи були переглянуті двома рецензентами, котрі є експертами з відповідної теми. Журнал «Scriptorium Nostrum» використовує подвійне сліпе рецензування, в якому імена та інформація про рецензентів та авторів не розголошуються. Усі рукописи розглядаються максимально швидко, зберігаючи суворість експертної оцінки. Рецензенти роблять зауваження автору та надають рекомендації головному редактору, який потім приймає остаточне рішення.

Редактор або члени редакційної колегії можуть періодично подавати власні рукописи для можливої ​​публікації в журналі. У цих випадках процесом експертної оцінки керуватимуть альтернативні члени редакційної колегії, і редактор / член редакційної колегії, що подає статтю, не братиме участі в процесі прийняття рішення.

Для забезпечення високоякісного та швидкого рецензування журнал «Scriptorium Nostrum» співпрацює з Publons. Publons – третя сторона, яка прагне відстежувати, перевіряти та надавати рецензентів для експертної оцінки. Рецензенти для журналу «Scriptorium Nostrum»  можуть увійти в Publons, щоб запитувати рецензії. Для отримання додаткової інформації відвідайте веб-сайт Publons.

Авторство

Усі сторони, які внесли істотний внесок у статтю, повинні бути зазначені як автори. Основне авторство, порядок авторства публікації повинні базуватися на відповідному науковому чи професійному внеску осіб, котрі беруть участь в дослідженні, незалежно від їх статусу. Студент, як правило, зазначається основним автором у будь-якій публікації, що складається з декількох авторів, якщо вона  по суті випливає з дослідження або тез студента.

Подяка

Усі учасники, які не відповідають критеріям авторства, повинні бути перелічені у розділі «Подяка». Приклади тих, кого можна відзначити, включають особу, яка надала суто технічну допомогу, або керівника відділу, який надав лише загальну підтримку.

Щоб полегшити анонімний експертний огляд, будь ласка, надайте будь-які особисті підтвердження окремо до основного тексту.

Фінансування

Якщо ваше дослідження фінансується, будь-ласка, позначте джерело свого фінансування під відповідним заголовком.

 Політика публікації

 Етика публікації

Журнал «Scriptorium Nostrum» уважно ставиться до питання порушення авторських прав. Ми прагнемо захистити права наших авторів і забезпечуємо розслідування претензій щодо плагіату. Так само ми перевіряємо на плагіат за допомогою спеціальних програм рукописи, надіслані нам. У разі виявлення порушень журнал залишає за собою право відхилити статтю й повідомити академічну установу автора.

 Підготовка рукопису

1. Журнал приймає лише оригінальні статті. Автори повинні розкрити будь-який фінансовий чи істотний конфлікт інтересів та визнати роботу інших. Плагіат, фальсифікація, маніпуляції із джерелами та шахрайські дані не допускаються. Автори повинні позначати внесок та ідеї інших людей за допомогою покликань (див. Правила оформлення статей).

2. Scriptorium Nostrum не приймає на розгляд рукописи, що були раніше опубліковані або знаходяться на рецензуванні в інших журналах.

3. Обов'язки автора

Усі перераховані автори статей, опублікованих у Scriptorium Nostrum, повинні зробити значний внесок у конкретні дослідження, відображені в своїй статті. Погодившись опублікувати рукопис в Scriptorium Nostrum, автори підтверджують, що всі дані та методики дослідження є достовірними. Усі автори погоджуються з тим, що помилки, виявлені в їхньому рукописі, мають бути виправлені або рукопис відхиляється.

4. Відповідальність редакторів

Редактори Scriptorium Nostrum мають повноваження відхиляти або приймати подання рукописів. Редактори повинні розкрити будь-який потенційний конфлікт інтересів стосовно статей, поданих до Scriptorium Nostrum. Якщо в публікації виявлено помилки, редакція сприятиме їх виправленню чи відкликанню рукопису. Редакція збереже анонімність рецензентів.

5. Оприлюднення питань етики

Редакція Scriptorium Nostrum (включаючи головного редактора, а також редакційну колегію) в цілому несе відповідальність за моніторинг та забезпечення дотримання етичних принципів, викладених у цих вимогах. Редакція опублікує необхідні виправлення, роз'яснення, відкликання та вибачення та вживе всіх розумних заходів для захисту Scriptorium Nostrum від можливих випадків плагіату чи недоброякісних даних. 

Рекомендації щодо стилю подання рукопису

Науково-дослідницькі статті:

- обсяг - 8000–10000 слів;

- анотація англійською мовою для україномовних текстів та українською мовою для англомовних текстів – не більше 350 слів (1800 знаків) на початку статті;

- рукопис MS Word, шрифт Times New Roman 12, нумерація сторінок послідовна;

- статті слід подавати як документ MS Word, так і PDF на адресу редакції: scriptoriumnostrum@gmail.com. Продублюйте анотацію, рукопис, покликання, додатки;

- зареєструйтесь на сайті журналу та використайте розділ «Подання».

Рецензія:

-  обсяг – 1500–3000 слів;

-  може містити невеликий науковий апарат;

- не повинна мати заголовка й починається з бібліографічних даних рецензованої книги. 

Вимоги до подання заявки Всі подання до Scriptorium Nostrum здійснюються в електронному вигляді. Назвіть файл своїм прізвищем, додайте PDF-версію файлу. Ці файли повинні бути ідентичними. Щоб ми могли спілкуватися з Вами, будь-ласка, включіть у Вашу заявку установу, поштову адресу та адресу електронної пошти. Про авторів прийнятих статей та рецензій у журналі буде опублікована коротка інформація.

Правила оформлення статей

1) у першому рядку ліворуч – індекс УДК;

2) другий рядок – прізвище, ім’я, по батькові праворуч згори курсивом;

3) третій рядок – назва матеріалу великими літерами по центру;

4) через 1 інтервал по ширині курсивом двома мовами (українською і англійською) подати прізвище та ініціали автора, назву статті (окрім мови, якою написана стаття), далі – анотації і ключові слова;

5) через 1 інтервал по ширині – текст (абзац – відступ 1);

6) через 1 інтервал «Список використаних джерел та літератури » згідно з вимогами ДСТУ 8302:2015, в алфавітному порядку; посилання у тексті у квадратних дужках: перша цифра – номер посилання, через кому друга цифра – номер сторінки (приклад [3, с. 15]) і «References» (де дані українською/російською мовою описуються за допомогою вказівок, а джерела англійською мовою дублюються зі списку «Список використаних джерел»). «References» посилання на джерела необхідно робити в романському алфавіті в АРА стилі (APA Style Reference Citations);

7) у статті необхідно використовувати лапки лише такого зразку «», тире – коротке тире «–»;

8) через 1 інтервал після тексту  «Відомості про автора»: П.І.Б. (повністю), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи (кафедра, факультет, назва установи)

У зв’язку з вимогами до публікації у фахових виданнях просимо обов’язково включати такі елементи: мета, об’єкт і предмет дослідження, історіографія питання, джерела, а також відповідні посилання на літературу і джерела.

Дякуємо за співпрацю!