Авторам

 

Шановні колеги!

 

Херсонський державний університет започатковує випуск електронного історичного журналу «SCRIPTORIUM NOSTRUM», який має виходити тричі на рік (зима, весна, осінь). Найближчим часом плануємо зареєструвати журнал як фахове електронне видання України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата історичних наук.

 

У «SCRIPTORIUM NOSTRUM» передбачається наступна рубрикація:

 

  • Studiis. В рамках цієї рубрики плануємо виділяти окремі підрозділи (в залежності від тематики отриманих матеріалів). Наприклад – інтелектуальна історія, історія Південної України, проблеми історії кочових суспільств і т. п.);
  • Disceptatio;
  • Lux fontes;
  • Reviews;
  • Annales.

 

Вимоги до оформлення матеріалів

 

Рукописи мають бути оформлені у відповідності з сучасними вимогами. Обсяг статей – до 1 умовного друкованого аркуша (до 40 тис. знаків, текстовий редактор не нижче Microsoft Office 2003, шрифт Times New Roman, кегель 14, інтервал 1,5 з полем 20 мм з усіх боків).

 

Основні вимоги:

 

1) у першому рядку ліворуч – індекс УДК;

 

2) другий рядок – прізвище, ім’я, по батькові праворуч згори курсивом;

 

3) третій рядок – назва матеріалу великими літерами по центру;

 

4) через 1 інтервал по ширині курсивом трьома мовами (українською, російською і англійською) подати прізвище та ініціали автора, назву статті (окрім мови, якою написана стаття), далі – анотації і ключові слова;

 

5) через 1 інтервал по ширині – текст (абзац – відступ 1);

 

6) через 1 інтервал «Список використаних джерел та літератури » згідно з вимогами ВАК України, в алфавітному порядку; посилання у тексті у квадратних дужках: перша цифра – номер посилання, через кому друга цифра – номер сторінки (приклад [3, с. 15]);

 

7) у статті необхідно використовувати лапки лише такого зразку «», тире – коротке тире «–»;

 

8) через 1 інтервал після тексту  «Відомості про автора»: П.І.Б. (повністю), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи (кафедра, факультет, назва установи)

 

У зв’язку з вимогами до публікації у фахових виданнях просимо обов’язково включати такі елементи: мета, об’єкт і предмет дослідження, історіографія питання, джерела, а також відповідні посилання на літературу і джерела.

 

Список джерел та літератури оформлюється згідно з новими вимогами (Бюлетень ВАК України. – 2009. - №5), відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”.

 

 

 

Робочі мови: українська, російська, англійська.

 

 

 

E-mail: Scriptorium@ukr.net

 

З повагою, гол. редактор, д. і. н., проф. В. Андрєєв

Приклад оформлення матеріалів